Du är här

2017-05-31

EcoRub: Aktieägarna i EcoRub AB (publ), org. nr. 556438-0284, kallas härmed till årsstämma.

Aktieägarna i EcoRub AB (publ), org. nr. 556438-0284, kallas härmed
till årsstämma torsdagen den 21juni 2017, kl. 10:00 i Plano AB:s
lokaler Lärlingsgatan 40, 902 44 Umeå.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen
den 15 juni 2017, och

· anmäla sig till bolaget senast fredagen den 17 juni 2017
skriftligen till EcoRub AB, Östanbäck 378, 934 91 Kåge. Anmälan kan
också göras per e-post ake.paulsson@ecorub.se. I anmälan skall uppges
fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav,
adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd i god tid före den 15
juni 2016, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
nämnda datum.

Handlingar inför årsstämman Årsredovisning och revisionsberättelse
kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor och hemsida
www.ecorub.se senast två veckor före årsstämman.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Beslut a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

10. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisionsbolag eller
revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

11. Beslut angående styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att
besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemissioner,
apportemissioner, utgivande av konvertibla skuldebrev och
teckningsoptioner.

12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen

13. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet:

Pkt 10. Styrelsen föreslår omval av sittande styrelse.

Pkt 11. EcoRubs styrelse har ett erbjudande från en investerare i
Dubai om investering i Ecorub genom ett förfarande med konvertibla
lån och teckningsoptioner. Styrelsens förslag är att stämman tar
beslut som gör att investeringen är möjlig och ger styrelsen mandat
att genomföra den om styrelsen beslutar så.

Erbjudandet gäller förenklat:

· Konvertibla lån tas upp om poster på 250.000€ . Dessa konvertibler
omvandlas till aktier på investerarens initiativ och när så är gjort
kan ett nytt konvertibelt lån tas upp på EcoRubs Initiativ. Aktierna
värderas till 90 % av den kurs som råder när lånen tas upp. Kursen
beräknas till den lägsta slutkursen inom en period av 15 dagar före
lånet tas upp.

· Minst fyra poster om 250.000 € måste tas upp. Erbjudandet kan
sträcka sig till en period av 36 månader från undertecknandet av
avtalet.

· En engångsränt på de möjliga lånen är 5 % av 3 miljoner € och
erhålls i förskott i form konvertibler i EcoRub.

· En avgift på 39.000€ skall betalas när kontraktet skrivs under.
· Investerare erbjuds även teckningsrätter motsvarande 80 % av de
aktier som konverteras till aktier till en kurs om 115 % av kursen
vid konverteringstillfället.

· Investeraren kan aldrig ha mer än 29,9 % av aktierna i EcoRub.
I samband med att kontraktet skrivs under kommer en kopia på det
publiceras som pressmeddelandet. Kontraktet är på engelska.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att
under tiden fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om
nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller
konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar
till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär
utgivande av, maximalt ett antal aktier till ett belopp om högst 55
Mkr (total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport
eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev
och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller
eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller
flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i
förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att
teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att
emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som
bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen
skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Den investerare som EcoRubs styrelse överväger att sluta avtal med är
Bracknor Investment Group i Dubai. Det bolaget har tre investeringar
i företag som är listade på finska Nasdaq. En investering är
slutförd. En har kommit halvvägs och en är just påbörjat. Styrelsen
känner därmed en trygghet i att investeraren är seriös.

EcoRub AB

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ecorub/r/aktieagarna-i-ecorub-ab--publ--org--n...
http://mb.cision.com/Main/11601/2276991/681786.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.