Du är här

2017-06-01

Elekta: Bokslutskommuniké maj - april 2016/17

Fjärde kvartalet

· Bruttoorderingången minskade med 17 procent till 4 366 (5 238) Mkr
motsvarande 20 procent beräknat på oförändrade valutakurser.

· Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 3 715 (3 607) Mkr och
var oförändrad beräknat på oförändrade valutakurser.

· Justerad EBITA* uppgick till 779 (785) Mkr. Jämförelsestörande
poster uppgick till -253 (-459) Mkr och kundförluster uppgick till
-16 (-43) Mkr.

· Effekten av valutakursförändringar jämfört med föregående år
uppgick till cirka 75 (40) Mkr inklusive valutasäkringar.

· Justerad EBITA*-marginal uppgick till 21 (22) procent.
· Rörelseresultatet uppgick till 347 (155) Mkr.
· Periodens resultat uppgick till 93 (78) Mkr. Resultat per aktie
var 0,24 (0,20) kr före/efter utspädning.

· Kassaflödet efter löpande investeringar förbättrades till 1 016
(663) Mkr. Kassapåverkande utflöden relaterade till
förändringsprogrammet och legala tvister uppgick till -121 (-154)
Mkr.

· Gustaf Salford utsågs till EVP och ekonomi- och finansdirektör
från och med 1 juli 2017.

Maj - april 2016/17

· Bruttoorderingången ökade med 2 procent och uppgick till 14 064
(13 821) Mkr motsvarande en minskning om 1 procent beräknat på
oförändrade valutakurser.

· Nettoomsättningen minskade med 5 procent till 10 704 (11 221) Mkr
motsvarande 7 procent beräknat på oförändrade valutakurser.
Minskningen är främst relaterad till engångseffekter från
implementeringen av en orderbaserad produktionsprocess.

· Justerad EBITA* uppgick till 1 661 (1 639) Mkr. Jämförelsestörande
poster uppgick till -518 (-598) Mkr och kundförluster uppgick till
-46 (-149) Mkr.

· Effekten av valutakursförändringar jämfört med föregående år
uppgick till cirka 315 (60) Mkr, inklusive valutasäkringar.

· Justerad EBITA*-marginal ökade till 16 (15) procent.
· Rörelseresultatet uppgick till 598 (423) Mkr.
· Periodens resultat uppgick till 126 (145) Mkr. Resultat per aktie
var 0,33 (0,36) kr före/efter utspädning.

· Kassaflödet efter löpande investeringar förbättrades med 649 Mkr
till 1 045 (396) Mkr. Kassapåverkande utflöden relaterade till
förändringsprogrammet och legala processer uppgick till 575 (-250)
Mkr.

· Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 (0,50) kr per aktie för
räkenskapsåret 2016/17.

*Justerad för jämförelsestörande poster och kundförluster, se sid 12
för avstämning mot rörelseresultatet. Fördelning av omstrukturerings-
och legala kostnader presenteras på sid 19-20)

Verkställande direktören kommenterar
I maj presenterade vi nästa generations strålterapisystem, Elekta
Unity. Det positiva gensvaret från våra kunder har varit
överväldigande. Med en innovativ teknik, som skapar helt nya och
unika möjligheter för en förbättrad cancervård, utgör Unity ett
paradigmskifte inom strålterapi. Vi har avslutat vårt
förändrings-program och kassaflödet har förbättrats väsentligt. Vi är
på god väg att nå de utstakade målen med förändringsprogrammet och vi
kommer även fortsätt-ningsvis att arbeta med kontinuerliga
förbättringsåtgärder.

Under året ökade orderingången med 2 procent, motsvarande en minskning
med 1 procent beräknat på oförändrade valutakurser. Ordertillväxten i
region Europa, Mellanöstern och Afrika samt Asien och
Stillahavsregionen var god med en ökning på 4 procent respektive 5
procent beräknat på oförändrade valutakurser. I Europa säkrade vi ett
antal viktiga ordrar, däribland några tidiga ordrar på Elekta Unity.
I Asien noterade vi en stark tillväxt i Kina och Indien. Under det
fjärde kvartalet hade vi betydligt färre stora ordrar jämfört med
föregående år. Det var även betydligt färre ordrar som kom in under
kvartalet och levererades innan kvartalets utgång.

Vår främsta utmaning och prioritet är USA där orderingången minskade
under året. Jag är inte nöjd med utvecklingen, vilket är anledningen
till att vi har ökat takten på de förbättringsåtgärder som sedan
tidigare har lanserats. Som en del av åtgärderna har vi med omedelbar
verkan utsett Peter Gaccione som ny chef för Nordamerika. Peter är
för närvarande Senior Vice President för Latinamerika och har arbetat
inom onkologisektorn de senaste 35 åren. Han har varit på Elekta i 20
år och innan dess 15 år inom Siemens Medical Systems.

I maj presenterade vi vårt banbrytande system Elekta Unity för kunder
i Europa. Unity kombinerar strålterapi och visualisering med
högfälts-MRI i realtid. Vi är övertygade om att den nya tekniken
kommer att förändra strålterapin i grunden och skapa helt nya
möjligheter för läkarna och deras patienter. En viktig del i
utvecklingen av Unity är den avancerade mjukvaran. Vi kommer nu att
göra ytterligare investeringar i mjukvaruutveckling. Med vårt nya
fokus på det vi kallar för Elekta Digital kommer vi att applicera
kompetensen från Unity inom vår befintliga portfölj.

Vi fortsätter att optimera våra processer och implementeringen av en
order-baserad produktionsprocess är klar. Förändringen har resulterat
i kortare ledtider och ett betydligt lägre rörelsekapital, men hade
en tillfällig negativ inverkan på intäkterna om 650 miljoner kronor
under det första halvåret. Justerat för implementeringen och beräknat
på oförändrade valutakurser var nettoom-sättningen för året
oförändrad och med implementeringen beaktad minskade
nettoomsättningen med 7 procent. Den nya processen för leverans till
installation har minskat volymerna av så kallade "book and bills".

Vi redovisade en robust orderingång för Leksell Gamma Knife® under
året och avslutade med en god orderstock. I och med att vi med
framgång har infört vår process med en orderbaserad produktion och
leveranser till installation ledde det till betydligt färre
levererade Leksell Gamma Knife® i samband med årets slut jämfört med
tidigare år. Även med denna tillfälliga effekt var nettoomsättningen
under det fjärde kvartalet oförändrad, vilket är glädjande att se.

Genom aktiviteter för att minska rörelsekapitalet inklusive betydande
lager-minskningar har kassaflödet förbättrats med cirka 1* miljard
kronor. Nettorörelse-kapitalet i förhållande till omsättningen ligger
nu på -6 procent. Aktiviteterna inom förändringsprogrammet har
implementerats och vi har tagit samtliga kostnader av
engångskaraktär. Vi har uppnått kostnadsbesparingar på 540 miljoner
kronor och kommer att nå 700 miljoner kronor när besparingarna inom
inköp är realiserade fullt ut under 2017/18.

Den justerade EBITA-marginalen uppgick till 16 procent (15). Under
året, och i linje med arbetet att förbättra våra processer, har vi
gjort en översyn av utestående, men ännu inte installerade projekt. I
samförstånd med kunder har vi sedan beslutat att återta
behandlingssystem som enligt bedömningen inte kommer att installeras.
Precis som planerat ökade kostnaderna från kommersialiseringen av
Elekta Unity under det fjärde kvartalet.

Vår leveransprocess ska förbättras ytterligare. Vi har beslutat att
införa en ny redovisningsprincip för intäkter från och med
räkenskapsåret 2018/19. I enlighet med IFRS15 kommer vi att redovisa
systemintäkter efter installationen istället för som i dagsläget vid
avgående leverans, vilket kommer att förbättra vår effektivitet
ytterligare. Se sid 11.

Utöver förändringen i Nordamerika har vi stärkt koncernledningen med
vår nya marknadsföringschef Ioannis Panagiotelis och Karin
Svenske-Nyberg som personalchef. Dessutom kommer Gustaf Salford att
ta över som ekonomi- och finansdirektör efter Håkan Bergström den 1
juli 2017. Från och med den 1 maj har Tomas Puusepp övergått från
arbetande styrelseledamot till att vara styrelseledamot.

Det här året har präglats av förändring. Införandet av en orderbaserad
produktionsprocess, kostnader för att ta tillbaka behandlingssystem
och lägre volymer av ordrar som kom in och också levererades under
årets sista kvartal (book and bill) har tillsammans haft en negativ
effekt på EBITA-marginalen med cirka 3 procentenheter. Jag bedömer
att en betydande del av de negativa effekterna kommer att reverseras
under det kommande året. Marknaden för strålterapi växer. Vi går in i
räkenskapsåret 2017/18 med en stark orderstock och vi kommer att
leverera större volymer från orderstocken än föregående år. Vi står
vid en vändpunkt och jag ser 2017/18 som året då vi, genom i
huvudsakligen en volymtillväxt, återigen uppnår en lönsam tillväxt
och når en EBITA-marginal på över 20 procent.

Richard Hausmann
Vd och koncernchef
*Kassaflöde efter löpande investeringar. Justerat för
jämförelsestörande poster avseende utgående kassaflöde hänförligt
rättsprocesser samt förändringsprogrammet, uppgående till 325 Mkr (se
sidan 6).

Telefonkonferens
Elekta har en telefonkonferens den 1 juni klockan 15:00 - 17:00 med vd
och koncernchef Richard Hausmann, ekonomi- och finansdirektör Håkan
Bergström samt Ioannis Panagiotelis, Chief Marketing Officer. Det
kommer även vara möjligt att följa presentationen via webben.

För att delta via telefon, ring cirka 5-10 minuter i förväg.
Sverige: +46 (0)8 56 64 25 08
Storbritannien: +44 (0) 203 008 98 01
USA: +1 646 502 51 18
Webbsändningen går att nås via följande länk:
http://elekta-live.creo.tv/cmd-2017
Detta är sådan information som Elekta AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Information
lämnades för offentliggörande den 1 juni 2017 kl. 13.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Bergström
Ekonomi- och finansdirektör,
Elekta AB (publ)
+46 8 587 25 547
hakan.bergstrom@elekta.com
Johan Andersson
Director Investor Relations,
Elekta AB (publ)
+46 8 587 25 415
johan.andersson@elekta.com
Tobias Bülow
Director Financial Communications,
Elekta AB (publ)
+46 8 587 25 734
tobias.bulow@elekta.com
Om Elekta
Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning
och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på
människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade
och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och
över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi.
Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade
för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en
ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och
brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i
Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/elekta/r/bokslutskommunike-maj---april-2016-17...
http://mb.cision.com/Main/35/2278441/682609.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.