Du är här

2017-08-23

Elekta: Kommuniké från Elektas årsstämma 2017

STOCKHOLM, 23 augusti 2017 - Årsstämman beslutade följande:

Utdelning och disposition av bolagets resultat

Av bolagets disponibla vinstmedel, 2 257 847 432 kronor, ska utdelning
till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 1,00 krona per aktie.
Återstoden ska balanseras i ny räkning. Utdelningen ska fördelas på
två utbetalningstillfällen om 0,50 kronor per utbetalning. Den första
avstämningsdagen fastställdes till fredagen den 25 augusti 2017 och
den andra avstämningsdagen fastställdes till fredagen den 23 februari
2018. Utdelningen beräknas utbetalas onsdagen den 30 augusti 2017
respektive onsdagen den 28 februari 2018.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget
samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen per den 30 april
2017. Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016/17. Vidare
beviljades den tidigare verkställande direktören Tomas Puusepp
ansvarsfrihet för perioden 1 maj - 9 juni under räkenskapsåret
2016/17.

Styrelse och utskott

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av nio ledamöter utan
suppleanter. Luciano Cattani, Annika Espander Jansson, Laurent
Leksell, Johan Malmqvist, Tomas Puusepp, Wolfgang Reim, Jan Secher
och Birgitta Stymne Göransson omvaldes som ledamöter i styrelsen.
Caroline Leksell Cooke valdes till ny styrelseledamot. Laurent
Leksell omvaldes som styrelseordförande.

Följande arvoden fastställdes: 1 130 000 (1 075 000) kronor till
styrelsens ordförande, 485 000 (460 000) kronor vardera till externa
styrelseledamöter, 110 000 (90 000) kronor till ordföranden och 75
000 (50 000) kronor till annan ledamot i bolagets ersättningsutskott,
225 000 (200 000) kronor till ordföranden och 135 000 (110 000)
kronor till annan ledamot i bolagets revisionsutskott. Arvode eller
ersättning för utskottsarbete ska inte utgå till styrelseledamot som
är anställd i bolaget.

Revisorer

Vid stämman omvaldes det registrerade revisionsbolaget PwC, med
huvudansvarig revisor auktoriserad revisor Johan Engstam, som revisor
för perioden till slutet av årsstämman 2018. Arvode ska utgå enligt
godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman godkände riktlinjerna för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna
gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för
det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.

Prestationsbaserat Aktieprogram 2017

Stämman beslutade om införande av Prestationsbaserat Aktieprogram
2017. Programmet omfattar den verkställande direktören och ledande
befattningshavare i bolaget, totalt elva anställda inklusive
verkställande direktören, med möjlighet till vederlagsfri tilldelning
av aktier av serie B i Elekta efter utgången av en treårig
prestationsperiod förutsatt anställning under prestationsperioden.
Det totala antalet aktier som kan komma att tilldelas är beroende av
graden av uppfyllande av ett prestationsmål, EPS-tillväxt över en
treårig prestationsperiod. Tilldelningen kommer att intjänas om den
årliga tillväxttakten för EPS är mellan 109 och 154 procent vid
jämförelse av 2019 års finansiella resultat med 2016 års.
Prestationsmålet ska justeras vid händelser som påverkar antalet
utestående aktier i bolaget, eller vid oförutsedda väsentliga
händelser som påverkar Elekta-koncernens verksamhet eller på annat
sätt påverkat prestationsmålet och om styrelsen så finner det
relevant. För det fall bolaget beslutar om förändringar i dess
redovisningsprinciper eller fattar beslut om att uppta
omstruktureringskostnader kan styrelsen komma att fatta beslut om
förändringar i prestationsmålet för Prestationsbaserat Aktieprogram
2017. Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under
Prestationsbaserat Aktieprogram 2017 och en aktiekurs om 85 kronor
erfordras maximalt 371 275 aktier av serie B för att fullgöra
åtaganden under programmet, inklusive sociala avgifter, motsvarande
cirka 0,10 procent av det totala antalet utestående aktier och
kostnaderna, inklusive kostnader för sociala avgifter och
finansieringskostnaden för återköpta aktier, beräknas uppgå till
cirka 31 560 000 kronor.

Förvärv respektive överlåtelse av egna aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästkommande
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att
förvärva högst så många egna aktier att bolaget efter förvärv innehar
sammanlagt högst tio procent av totala antalet aktier i bolaget.
Stämman bemyndigade också styrelsen att under tiden fram till
nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut
om att överlåta egna aktier i samband med finansiering av
företagsförvärv och andra strategiska investeringar och förvärv och
med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar.

Med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2017 beslutade
stämman att godkänna överlåtelse av egna aktier till ett antal av
högst 420 000 aktier av serie B och att bemyndiga styrelsen att under
tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om att på Nasdaq Stockholm överlåta högst
126 000 aktier i syfte att täcka vissa avgifter, i huvudsak sociala
avgifter.

Med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2015 och 2016
bemyndigade stämman styrelsen att under tiden fram till nästkommande
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att på
Nasdaq Stockholm överlåta högst 301 500 aktier i syfte att täcka
vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Johan Andersson, Director Investor Relations, Elekta AB
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.andersson@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid
Tobias Bülow, Director Financial Communications, Elekta AB
Tel: +46 722 215 017, e-post: tobias.bulow@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid
Informationen lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2017
klockan 17:00 CET. (REGMAR)

Om Elekta
Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning
och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på
människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade
och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och
över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi.
Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade
för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en
ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och
brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i
Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/elekta/r/kommunike-fran-elektas-arsstamma-2017...
http://mb.cision.com/Main/35/2332198/713041.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.