Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-30

Elekta: Kommuniké från Elektas årsstämma 2018

STOCKHOLM, 30 augusti 2018 - Årsstämman beslutade följande:

Utdelning och disposition av bolagets resultat
Av bolagets disponibla vinstmedel, 2 474 667 003 kronor, ska utdelning
till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 1,40 kronor per
aktie. Återstoden ska balanseras i ny räkning. Utdelningen ska
fördelas på två utbetalningstillfällen om 0,70 kronor per
utbetalning. Den första avstämningsdagen fastställdes till måndagen
den 3 september 2018 och den andra avstämningsdagen fastställdes till
måndagen den 4 mars 2019. Utdelningen beräknas utbetalas torsdagen
den 6 september 2018 respektive torsdagen den 7 mars 2019.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget
samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen per den 30 april
2018. Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017/18.

Styrelse och utskott
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av nio ledamöter utan
suppleanter. Annika Espander Jansson, Laurent Leksell, Caroline
Leksell Cooke, Johan Malmquist, Tomas Puusepp, Wolfgang Reim, Jan
Secher och Birgitta Stymne Göransson omvaldes som ledamöter i
styrelsen. Cecilia Wikström valdes till ny styrelseledamot. Laurent
Leksell omvaldes som styrelseordförande.

Följande arvoden fastställdes: 1 165 000 (1 130 000) kronor till
styrelsens ordförande, 500 000 (485 000) kronor vardera till externa
styrelseledamöter, 110 000 (110 000) kronor till ordföranden och 75
000 (75 000) kronor till annan ledamot i bolagets ersättningsutskott,
225 000 (225 000) kronor till ordföranden och 135 000 (135 000)
kronor till annan ledamot i bolagets revisionsutskott. Arvode eller
ersättning för utskottsarbete ska inte utgå till styrelseledamot som
är anställd i bolaget.

Revisorer
Vid stämman omvaldes det registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor auktoriserad
revisor Johan Engstam, som revisor för perioden till slutet av
årsstämman 2019. Arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman godkände riktlinjerna för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna
gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för
det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.

Prestationsbaserat Aktieprogram 2018
Stämman beslutade om införande av Prestationsbaserat Aktieprogram
2018. Programmet omfattar den verkställande direktören, ledande
befattningshavare, seniora chefer och utvalda nyckelpersoner, allt
som allt cirka 180 anställda, med möjlighet till vederlagsfri
tilldelning av aktier av serie B i Elekta efter utgången av en
ettårig prestationsperiod förutsatt fortsatt anställning inom
koncernen till och med utgången av verksamhetsåret 2020/2021. Det
totala antalet aktier som kan komma att tilldelas är beroende av
graden av uppfyllande av ett prestationsmål, EPS-tillväxt över en
ettårig prestationsperiod. För PSP 2018 är miniminivån att EPS 2018
är högre än EPS 2017. För att uppnå maximinivån krävs att EPS 2018 är
åtminstone 32 procent högre än EPS 2017. Prestationsmålet ska
justeras vid händelser som påverkar antalet utestående aktier i
bolaget, eller vid oförutsedda väsentliga händelser som påverkar
Elekta-koncernens verksamhet eller på annat sätt påverkat
prestationsmålet och om styrelsen så finner det relevant. För det
fall bolaget beslutar om förändringar i dess redovisningsprinciper
eller fattar beslut om att uppta omstruktureringskostnader kan
styrelsen komma att fatta beslut om förändringar i prestationsmålet
för Prestationsbaserat Aktieprogram 2018. Under antagande att
maximalt antal aktier tilldelas under Prestationsbaserat Aktieprogram
2018 och en aktiekurs om 100 kronor erfordras maximalt 942 500 aktier
av serie B för att fullgöra åtaganden under programmet, inklusive
sociala avgifter, motsvarande cirka 0,25 procent av det totala
antalet utestående aktier och kostnaderna, inklusive kostnader för
sociala avgifter och finansieringskostnaden för återköpta aktier,
beräknas uppgå till cirka 94 250 000 kronor.

Förvärv respektive överlåtelse av egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästkommande
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att
förvärva högst så många egna aktier att bolaget efter förvärv innehar
sammanlagt högst tio procent av totala antalet aktier i bolaget.
Stämman bemyndigade också styrelsen att under tiden fram till
nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut
om att överlåta egna aktier i samband med finansiering av
företagsförvärv och andra strategiska investeringar och förvärv och
med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar.

Med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2018 beslutade
stämman att avslå styrelsens förslag om överlåtelse av egna aktier
till anställda för att säkerställa leverans under programmet.
Styrelsen kommer att undersöka andra möjligheter för att säkerställa
leveransåtagandena med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram
2018.

Med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2016 och 2017
bemyndigade stämman styrelsen att under tiden fram till nästkommande
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att på
Nasdaq Stockholm överlåta högst 180 000 aktier i syfte att täcka
vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Johan Andersson, Director Investor Relations, Elekta AB
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.andersson@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid
Oskar Bosson, Global EVP Corporate Communications and Investor
Relations

Tel: +46 70 410 7180, e-post: Oskar.Bosson@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid
Informationen lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2018
klockan 16.30 CET. (REGMAR)

Om Elekta
Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning
och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på
människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade
och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och
över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi.
Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade
för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en
ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och
brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i
Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/elekta/r/kommunike-fran-elektas-arsstamma-2018...
http://mb.cision.com/Main/35/2604695/900361.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.