Du är här

2018-07-31

Elekta: Välkommen till årsstämma i Elekta AB (publ)

Aktieägarna i Elekta AB (publ), org. nr. 556170-4015, kallas härmed
till årsstämma klockan 14:00 torsdagen den 30 augusti 2018 på Moderna
Museet i Stockholm. Registrering sker från klockan 13:00.

Anmälan
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:
- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 24 augusti 2018, och

- anmäla sin avsikt att delta i årsstämman (jämte antalet
eventuella biträden) till bolaget senast fredagen den 24 augusti
2018, helst före klockan 16:00 till:

Internet: www.elekta.com
Post: Elekta AB (publ)
"Årsstämman"
Box 7842
103 98 Stockholm
Telefon: 08-402 92 80
Vid anmälan ska aktieägare lämna uppgifter om namn/firma,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och
registrerat aktieinnehav.

Fullmakt, förvaltarregistrerade aktier m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.
Om deltagande ska ske via fullmakt bör fullmakten i original sändas
in tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär på svenska och engelska
finns att hämta på bolagets webbplats www.elekta.com. För juridisk
person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för
den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får
inte vara äldre än ett år. Vad gäller fullmakten kan emellertid en
längre giltighetstid ha angivits i den (dock högst fem år).

I samband med anmälan kommer Elekta behandla de personuppgifter som
efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas
in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter
om ombud och biträden kommer att användas för registrering,
upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall,
stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för
årsstämman 2018.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i
eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering,
så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast
fredagen den 24 augusti 2018 vilket innebär att aktieägaren i god tid
före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, revisorernas yttrande
enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt styrelsens fullständiga
förslag till beslut enligt punkterna 10 (inklusive styrelsens
yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen), 18, och 20 a)
(inklusive styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen) i
dagordningen kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats,
www.elekta.com, samt hos bolaget på Kungstensgatan 18 i Stockholm,
senast från och med torsdagen den 9 augusti 2018 och kommer att
sändas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin
postadress. Valberedningens förslag och motiverat yttrande samt
uppgifter om samtliga föreslagna styrelseledamöter hålls tillgängligt
på bolagets webbplats från dagen för utfärdande av kallelsen.
Samtliga handlingar kommer också att framläggas på stämman.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 383 568 409 aktier,
varav 14 980 769 aktier av serie A och 368 587 640 aktier av serie B,
motsvarande sammanlagt 518 395 330 röster. A-aktie berättigar till
tio röster och B-aktie berättigar till en röst. Bolaget innehar 1 541
368 B-aktier, som inte kan företrädas vid stämman. Uppgifterna avser
förhållandet vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära
upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets
ekonomiska situation i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Dagordning
1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;

8. Verkställande direktörens anförande samt styrelseordförandens
redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott;

9. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen
samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen;

10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen;

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören;

12. Redogörelse för valberedningens arbete;
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter;

14. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna;
15. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter;
16. Val av revisor;
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare;

18. Beslut om:
a) Prestationsbaserat Aktieprogram 2018;
b) överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2018;
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat
Aktieprogram 2016 och 2017;

20. Beslut om:
a) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier;
b) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier;
21. Utseende av valberedning;
22. Stämmans avslutande.

Styrelsens, valberedningens och aktieägares förslag till beslut
Punkt 2 - Stämmoordförande
Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen Bertil Villard.

Punkt 10 - Disposition av bolagets resultat
Styrelsen föreslår att av bolagets disponibla vinstmedel, 2 474 667
003 kronor, ska utdelning till aktieägarna ske med ett belopp
motsvarande 1,40 kronor per aktie, samt att återstoden balanseras i
ny räkning. Det föreslås att utdelningen fördelas på två
utbetalningstillfällen om 0,70 kronor per utbetalning. Den första
avstämningsdagen föreslås vara måndagen den 3 september 2018 och den
andra avstämningsdagen föreslås vara måndagen den 4 mars 2019.
Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelning
sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 6
september 2018 respektive torsdagen den 7 mars 2019.

Punkterna 13-16 - Val av styrelse och revisor samt arvoden till
styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av nio (oförändrat)
styrelseledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till styrelsen med totalt
5 165 000 (5 010 000) kronor, varav 1 165 000 (1 130 000) kronor till
styrelsens ordförande, 500 000 (485 000) kronor vardera till externa
styrelseledamöter, samt utskottsarvode om totalt 965 000 (755 000)
kronor, varav 110 000 (110 000) kronor till ordföranden och 75 000
(75 000) kronor till annan ledamot i bolagets ersättningsutskott, 225
000 (225 000) kronor till ordföranden och 135 000 (135 000) till
annan ledamot i bolagets revisionsutskott. Arvode eller ersättning
för utskottsarbete ska inte utgå till styrelseledamot som är anställd
i bolaget.

Den föreslagna ökningen av den totala ersättningen för utskottsarbete
beror på en planerad ökning av antalet ledamöter (från tre till fyra
ledamöter) i respektive ersättnings- och revisionsutskottet.

Revisorsarvoden föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår omval av var och en av Annika Espander
Jansson, Laurent Leksell, Caroline Leksell Cooke, Johan Malmquist,
Tomas Puusepp, Wolfgang Reim, Jan Secher och Birgitta Stymne
Göransson som styrelseledamöter, samt nyval av Cecilia Wikström som
styrelseledamot, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Valberedningen föreslår vidare att Laurent Leksell omväljs till
styrelseordförande. Luciano Cattani har avböjt omval.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets
rekommendation, omval av PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig
revisor auktoriserad revisor Johan Engstam, som revisor för tiden
intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 17 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner följande riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för koncernens ledande
befattningshavare. Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som
undertecknas efter årsstämman och eventuella ändringar i befintliga
anställningsavtal som görs efter årsstämman. Enligt förslaget ska
styrelsen kunna avvika från nedanstående riktlinjer i enskilda fall,
om särskilda skäl eller krav föreligger. Riktlinjerna i förslaget
nedan är oförändrade jämfört med de senast beslutade riktlinjerna
vilka föreslogs av styrelsen och godkändes av årsstämman i augusti
2017. Dock har avsnittet "Rörlig ersättning" samt "Årlig bonus"
konsoliderats och förtydligats.

Riktlinjer
Det är för Elekta och dess aktieägare av grundläggande betydelse att
principerna för ersättning och övriga anställningsvillkor för
befattningshavare i koncernen i ett kort- och långsiktigt perspektiv
attraherar, motiverar och skapar goda förutsättningar för att behålla
kompetenta medarbetare och chefer. För att uppnå detta är det viktigt
att vidmakthålla rättvisa och internt balanserade villkor som
samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga avseende struktur,
omfattning och nivå på ersättning till befattningshavare inom
bolaget. Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare bör
innehålla en väl avvägd kombination av fast lön, rörlig ersättning,
årlig bonus, långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner och
andra förmåner samt villkor vid uppsägning där så är tillämpligt.

Total kompensation
Den totala kompensationen, det vill säga fast lön jämte rörlig
ersättning, ska vara marknadsmässig på den geografiska marknad inom
vilken individen är bosatt. Tillämpade ersättningsnivåer ska ses över
årligen, med beaktande av ersättningsnivåerna för likvärdiga
befattningar på marknaden för att säkerställa att bolaget kan
attrahera och behålla verksamhetskritiska kompetenser där det behövs.
Marknadens medianlöner fastställs genom extern benchmarking.
Kompensationen bör vara baserad på prestation och därför bör den
årliga rörliga ersättningen utgöra en relativt stor del av den totala
kompensationen.

Ersättning och ersättningsformer
Koncernens ersättningssystem innehåller olika former av ersättning i
syfte att skapa en väl avvägd kompensation som styrker och stödjer
kort och långsiktig målstyrning och måluppfyllelse.

Fast lön
Den fasta lönen till ledande befattningshavare ska vara individuell
och baserad på varje individs ansvar och roll såväl som individens
kompetens och erfarenhet i relevant befattning samt regionala
förhållanden.

Rörlig ersättning
Utöver fast lön har ledande befattningshavare rätt till rörlig
...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.