Du är här

2016-01-27

Elite Varainhoito Oyj: Elite Varainhoito Oyj laajentaa palveluvalikoimaansa palkitsemisen asiantuntijapalveluihin

ELITE VARAINHOITO OYJ YHTIÖTIEDOTE 27.1.2016 klo 14.45

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI
YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN,
HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON,
JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Elite Varainhoito Oyj laajentaa palveluvalikoimaansa palkitsemisen
asiantuntijapalveluihin

Elite Varainhoito Oyj laajentaa palveluvalikoimaansa asiakasyrityksen
henkilöstön palkitsemiseen liittyvien asiantuntijapalveluiden tuottamiseen
uuden perustettavan tytäryhtiön kautta. Yhtiö tarjoaa asiantuntija-apua
henkilöstön palkitsemisjärjestelmien kehittämiseen. Asiakkaan tarpeista
riippuen ratkaisuna voi olla esimerkiksi henkilöstörahaston perustaminen ja
sen hallinnointipalvelut tai osakepohjaisen palkitsemisjärjestelmän
rakentaminen.

Perustettavassa yhtiössä toimivat Suomen johtavat
henkilöstörahastoasiantuntijat yhdessä Elite-konsernin lakimiesten kanssa.
Yhtiön tuotantopäällikkönä aloittaa Riikka Krause ja palvelupäällikkönä Kalle
Voutilainen. Yhtiön toimitusjohtajaksi nimitetään myöhemmin kokenut
henkilöstön palkitsemisjärjestelmien osaaja. Avainhenkilötiimillä on pitkä
kokemus palkitsemisen kehittämisestä ja merkittävien henkilöstörahastojen
hallinnoinnista.

Perustettavan palkitsemisyhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Elite
Varainhoito Oyj:n toimitusjohtajaDaniel Pasternack.

"Elite tarjoaa henkilöstö- ja palkkiorahastojen hallinnointipalvelun
käynnistämiselle valmiin infrastruktuurin, jota tukee yhtiön
sijoitustoiminnan ja -kirjanpidon vahva osaaminen. Aikaisempaa joustavammaksi
muuttuneen henkilöstörahastolain ja huippuosaajiensa ansiosta Elite voi nyt
tarjota asiakkailleen sekä vaurastumiseen että palkitsemiseen liittyviä
asiantuntijapalveluita. Palkitsemisessa voidaan hyödyntää myös Eliten laajaa
sijoitusosaamista", Pasternack toteaa.

Yhtiö arvioi, että tulevan liiketoiminnan käynnistämisellä ei ole merkittävää
vaikutusta kuluvan vuoden liiketoiminnan tulokseen.

Lisätietoja:

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja, p. 050 569 3416

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
Puhelin: 09 6129 670

Elite on kannattava ja kasvava sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa laadukasta
ja monipuolista varainhoitoa kuluttaja-asiakkaille sekä korkeatasoisia
palveluita ammattisijoittajille. Elite on listattu NASDAQ Helsinki Oy:n
(Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle.
Eliten asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita yritys
palvelee valtakunnallisesti 13 eri paikkakunnalla. Ensimmäinen nykyiseen
Elite-konserniin kuuluva yhtiö on perustettu vuonna 2000 ja Elite-konsernin
palveluksessa on noin 75 sijoitusalan ammattilaista ja konsernin palveluita
tarjoaa yli 30 sidonnaisasiamiestä. Yritys hoitaa asiakkaidensa puolesta
yhteensä noin 1,6 miljardin euron varallisuutta. Tutustu Eliten palveluihin
osoitteessa: www.elitevarainhoito.fi.

JAKELU:

NASDAQ Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.elitevarainhoito.fi

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai
Etelä-Afrikassa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät muodosta tarjousta
arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai
myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja
määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.
Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta
listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle
Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö ja Merasco Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia
rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä
Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin
tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut
täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty
eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi
yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa
Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa
Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi
sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa
Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa
ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä
tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja
tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään
arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu
voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden
seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY
(muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on
pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki
relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu
"2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion)
vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja
(iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille
(high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit
Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on
ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan
Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö,
ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Elite Varainhoito Oyj via Globenewswire

HUG#1981608

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.