Du är här

2016-02-10

Elite Varainhoito Oyj: Muutoksia Elite Varainhoito Oyj:n tytäryhtiön EPL Rahastot Oy:n johdossa ja konsernin johtoryhmässä

ELITE VARAINHOITO OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.2.2016 KLO 13.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI
YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN,
HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON,
JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Muutoksia Elite Varainhoito Oyj:n tytäryhtiön EPL Rahastot Oy:n johdossa ja
konsernin johtoryhmässä

Elite Varainhoito Oyj:n ("Elite") pääomarahastotoimintaan keskittyvän
tytäryhtiön EPL Rahastot Oy:n ("EPL Rahastot") toimitusjohtaja Johannes
Leppälä ja EPL Rahastot ovat yhteisesti sopineet, että Leppälän toimi
yhtiössä päättyy 10.2.2016. Elite tulee lunastamaan Leppälän omistamat EPL
Rahastot Oy:n osakkeet olemassa olevan osakassopimuksen mukaisesti. EPL
Rahastojen uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty 10.2.2016 alkaen Janne
Nieminen. Hän on toiminut aiemmin Elitessä liiketoimintajohtajana. "Janne
Nieminen on aktiivisesti osallistunut pääomarahastotoiminnan kehittämiseen ja
uskon, että hän pystyy luotsaamaan ulkomaille sijoittavien
kiinteistörahastojemme toimintaa menestyksekkäästi jatkossa. Kaikkien
kiinteistörahastojen operatiivinen toiminta on tarkoitus keskittää konsernin
kiinteistövarainhoitotiimille. Haluamme samalla kiittää Johannesta yhtiölle
tehdystä arvokkaasta työstä", sanoo Eliten toimitusjohtaja Daniel Pasternack.

Lisätietoja:

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja, p. 050 569 3416

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
Puhelin: 09 6129 670

Elite on kannattava ja kasvava sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa laadukasta
ja monipuolista varainhoitoa kuluttaja-asiakkaille sekä korkeatasoisia
palveluita ammattisijoittajille. Elite on listattu NASDAQ Helsinki Oy:n
(Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle.
Eliten asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita yritys
palvelee valtakunnallisesti 13 eri paikkakunnalla. Ensimmäinen nykyiseen
Elite-konserniin kuuluva yhtiö on perustettu vuonna 2000 ja Elite-konsernin
palveluksessa on noin 75 sijoitusalan ammattilaista ja konsernin palveluita
tarjoaa yli 30 sidonnaisasiamiestä. Yritys hoitaa asiakkaidensa puolesta
yhteensä noin 1,6 miljardin euron varallisuutta. Tutustu Eliten palveluihin
osoitteessa: www.elitevarainhoito.fi.

JAKELU:

NASDAQ Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.elitevarainhoito.fi

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai
Etelä-Afrikassa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät muodosta tarjousta
arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai
myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja
määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.
Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta
listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle
Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö ja Merasco Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia
rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä
Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin
tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut
täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty
eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi
yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa
Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa
Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi
sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa
Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa
ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä
tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja
tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään
arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu
voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden
seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY
(muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on
pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki
relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu
"2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion)
vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja
(iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille
(high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit
Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on
ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan
Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö,
ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Elite Varainhoito Oyj via Globenewswire

HUG#1985072

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.