Du är här

2016-02-29

Elite Varainhoito Oyj:n tilinpäätöstiedote 2015 - Voimakkaan kasvun vuosi: Liikevaihto +51,6 %, tilikauden voitto +162,4 %

ELITE VARAINHOITO OYJ YHTIÖTIEDOTE 29.2.2016 klo 09.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI
YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN,
HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON,
JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Elite Varainhoito Oyj:n tilinpäätöstiedote 2015 - Voimakkaan kasvun vuosi:
Liikevaihto +51,6 %, tilikauden voitto +162,4 %

Tammi-joulukuu 2015 lyhyesti (vertailu tilikauteen 1-12/2014)

* Liikevaihto kasvoi 51,6 % päätyen yli 15 miljoonaan euroon
* Liikevoitto ennen poistoja kasvoi 87,8 % päätyen yli 1,6 miljoonaan euroon
* Tilikauden voitto kasvoi 162,4 % päätyen yli 1,2 miljoonaan euroon
* Tilikauden voittoa rasittivat kertaluonteiset listautumiseen liittyvät
kulut, jotka olivat suuruudeltaan noin 0,6 miljoonaa euroa
* Tilikauden voittoa paransi kertaluonteinen verosaamisten kirjaus noin 0,6
miljoonaa euroa
* Osakekohtainen voitto oli 0,14 euroa (0,06 euroa 2014)

Hallitus ehdottaa osinkoa maksettavaksi 0,077 euroa osakkeelta.

Konsernin kasvu jatkui vuonna 2015 vahvana: asiakas- sekä vakuutusvarojen
määrä kohosi 1 662 miljoonaan euroon (1 330 milj. euroa 31.12.2014).
Aktiivinen asiakasmäärä oli 31.12.2015 noin 5 700 asiakasta.

Konsernin kasvu perustui liiketoimintastrategian mukaisesti sekä
asiakashankinnan kehittämiseen että yritysostoihin.

Heinä-joulukuu 2015 lyhyesti (vertailu kauteen 7-12/2014)

* Liikevaihto kasvoi 9,9 % päätyen 6,6 miljoonaan euroon
* Liikevoitto ennen poistoja laski 64,25 % päätyen 0,3 miljoonaan euroon
* Kauden voitto laski 75,5 % päätyen 0,14 miljoonaan euroon
* Osakekohtainen voitto oli 0,03 euroa (0,14 euroa 7-12/2014)

Konsernin liikevaihdon kasvu jäi alkuvuotta pienemmäksi vuoden 2015
jälkimmäisellä puoliskolla. Lisäksi konsernin tulos supistui merkittävästi
heinä-joulukuun aikana verrattuna edellisvuoteen. Osakemarkkinoiden heikko
kehitys erityisesti loppukesän ja alkusyksyn aikana hidasti kasvua
loppuvuoden aikana ja vaikutti osaltaan yhtiön tulokseen. Lisäksi vuoden 2015
jälkimmäisellä puoliskolla toteutettu Nasdaq First North Finland
-listautuminen aiheutti yhtiölle merkittäviä kertaluonteisia kuluja ja
asiakastyö suuntautui listautumisantiin normaalin asiakastyön ohella. Myös
syksyn 2015 aikana julkistetusta yrityskaupasta aiheutui kertaluonteisia
kuluja, jotka vaikuttivat negatiivisesti tulokseen vuoden toisella
puoliskolla.

Avainluvut (Luvut on esitetty tarkemmin tiedotteen liitteessä)

------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Avainluvut 7-12 / 2015 7-12 / 2014 muutos-% 1-12 / 2015 1-12 / 2014 muutos-% |
| Liikevaihto 6 554 5 963 9,90 % 15 036 9 918 51,6 % |
| Liikevoitto ennen poistoja 301 841 -64,25 % 1 629 867 87,8 % |
| Liikevoitto 69 614 -88,80 % 1 172 485 141,5 % |
| Kauden voitto 140 571 -75,48 % 1 227 468 162,4 % |
| Voitto per osake 0,03 € 0,14 € -77,50 % 0,14 € 0,06 € 126,9 % |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toimintaympäristö

Vuonna 2015 talouden globaali kasvu hidastui hieman päätyen kasvamaan vuoden
aikana 3,1 prosenttia. Keskuspankit erityisesti Euroopassa ja Japanissa
jatkoivat voimakasta likviditeettielvytystä. Yhdysvaltain keskuspankki nosti
ensimmäistä kertaa ohjauskorkoaan sitten vuoden 2006, mutta pelot Kiinan
kasvun hidastumisesta ja maailmantalouden epätasapainosta pitivät kuitenkin
ohjauskoron noston odotettua pienempänä. Osakemarkkina oli vuoden aikana
kahtiajakoinen. Nousumarkkina jatkui vuoden alusta touko-kesäkuulle asti,
jonka jälkeen heilunta kasvoi voimakkaasti ja markkina laski voimakkaasti
elokuussa nousten kuitenkin takaisin vuodenvaihteeseen mennessä. Alkuvuodesta
2016 osakemarkkinat ovat taas laskeneet merkittävästi, talouden kasvun
jatkumisen ollessa epävarmaa ja maailmantalouden kärsiessä raaka-aineiden
hinnanlaskun ja valuuttojen arvojen suurten muutosten aiheuttamasta
epätasapainosta. Vuosi 2015 oli korkean taloudellisen aktiviteetin aikaa.
Yrityskauppojen kokonaismäärä globaalisti ylitti kaikki historialliset
aiemmat huiput ja myös kiinteistömarkkina oli hyvin aktiivinen.

Yhtiön palveluissa toimintaympäristö näkyi voimakkaana kasvuna sekä
asiakasvarojen markkina-arvojen noustessa että uusien asiakkaiden muodossa.
Kasvu hidastui kuitenkin jonkin verran syksyn epävarmuuden seurauksena
sijoittajien riskinottohalukkuuden laskiessa. Syksyn kasvuun uusien
asiakkuuksien osalta vaikutti myös loka-marraskuussa toteutettu Nasdaq First
North Finland -listautuminen, jonka seurauksena asiakastyö suuntautui
listautumisannin esittelyyn normaalin palvelu- ja myyntityön lisäksi.

Markkinoilla tällä hetkellä vallitseva epävarmuus ja osakemarkkinoiden
alkuvuoden lasku ei tue kasvua lyhyellä aikavälillä. Markkinoiden epävarmuus
voi kuitenkin luoda myös mahdollisuuksia yrityskauppamarkkinoilla yritysten
arvostusten muuttuessa kohtuullisemmiksi. Historiallisesti yhtiö on myös
pystynyt kasvattamaan asiakasmääräänsä hyvin epävarmoina aikoina.

Elite Varainhoito Oyj -konsernin vuosi 2015

Vuonna 2015 yhtiö kehitti edelleen palvelujaan. Erityisesti panostettiin
kiinteistövarainhoidon sekä kvantitatiivisten osakestrategioiden
kehittämiseen. Kehitystyön seurauksena yhtiö lanseerasi tammikuussa 2016
ensimmäisen suomalaisiin osakkeisiin sijoittavan kvantitatiivisen
osakestrategian. Lisäksi panostettiin myös arvopaperivarainhoitoon lisäämällä
resursseja esimerkiksi yksilöllisessä varainhoidossa. Koko konsernin
varainhoito- ja sijoitusorganisaatio kasvoi vuoden aikana 7 hengellä ja
tilikauden lopussa varainhoidon, sijoitustutkimuksen ja
kiinteistövarainhoidon parissa työskenteli yhteensä 11 henkilöä.

Lokakuussa 2015 yhtiö julkisti aikeensa ostaa Quorum-konsernilta osan
konsernin kiinteistösijoitus- ja varainhankintatoiminnasta. Yrityskauppa
varmistui joulukuussa ja toteutettiin sopimusehtojen mukaisesti tammikuussa
2016. Kaupan seurauksena Elite-konsernin palvelukseen siirtyi
kiinteistövarainhoitotiimi sekä tähän liittyvä varainhankintatiimi. Yhtiö
jatkaa panostuksiaan kiinteistövarainhoitoon vuoden 2016 aikana ja
aikomuksena on kasvattaa toimintaa sekä nykyisten palvelujen että uusien
kiinteistösijoitustuotteiden muodossa.

Yhtiö aloitti toukokuussa 2015 valmistelut yhtiön osakkeiden listaamiseksi
Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle. Lokakuun lopussa yhtiö julkisti
listalleottoesitteen ja jätti hakemuksen B-osakkeidensa listaamiseksi Nasdaq
First North Finland -markkinapaikalle. Marraskuun lopussa yhtiö ilmoitti
listautumisannin ylimerkinnästä ja kaupankäynti yhtiön osakkeella alkoi
30.11.2015.

Joulukuussa 2015 julkistettiin, että osana innovatiivisten asiakaslähtöisten
sijoitus- ja palveluratkaisujen kehittämistä yhtiö perustaa uuden
digitaalisen liiketoiminnan kehittämis- ja palveluyksikön vastaamaan yhtiön
digitaalisista palveluista ja niiden sisällöstä. Yksikön tavoitteena on luoda
asiakkaalle digitaalinen varainhallinta- ja sijoituspalvelu, jossa
arvopaperisijoittamisen lisäksi tarjotaan mahdollisuus kattavasti seurata
myös muun varallisuuden arvonkehitystä.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön liikevaihto kasvoi merkittävästi vuonna 2015. Yhtiön arvion mukaan
liikevaihto tulee edelleen kasvamaan vuoden 2016 aikana ja myös
kannattavuuden odotetaan jatkavan parantumistaan. Vuoden 2016 alun
osakemarkkinoiden lasku tekee kuitenkin asiakasvarallisuuden kasvattamisen ja
myös uusasiakashankinnan vaativammaksi. Yhtiö on keskittänyt toimintansa
kahteen osa-alueeseen: 1) varakkaille yksityishenkilöille tarjottavaan
varainhoitopalveluun sekä 2) ammatti- ja suursijoittajille tarjottaviin
rahastohallinto-, välitys- ja sijoituspalveluihin. Toiminnan kehittämistä on
tarkoitus jatkaa, ja erityisesti painopisteenä on järjestelmien kehittäminen
ja sitä kautta saavutettava kustannustehokkuus sekä yhtiön palvelujen ja
tuotevalikoiman kehittäminen. Voimakkaat kasvutavoitteet ja panostukset
yhtiön palveluihin alentavat kuitenkin yhtiön kannattavuutta lyhyellä
aikavälillä. Nämä panostukset ovat kuitenkin perusteltuja yhtiön
kannattavuuden ja kasvun varmistamiseksi pidemmällä aikavälillä.

Yhtiön liiketoimintariski muodostuu pääosin pääomamarkkinoiden yleisen
kehityksen yllättävästä heikentymisestä. Yllättävä heikentyminen johtaa sekä
nykyisten jatkuvien palkkioiden alenemiseen asiakasvarallisuuden
arvonalennuksen seurauksena sekä uusmyynnin vaikeutumisena. Yhtiön
tavoitteena on kasvattaa edelleen yhtiön hallinnoitavan varallisuuden määrää,
jonka avulla liiketoimintariskiä voidaan alentaa jatkuvien palkkioiden
muodostaessa yhä suuremman osan yhtiön palkkiotuotoista.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Tammikuussa 2016 yhtiö ilmoitti laajentavansa palveluvalikoimaansa
asiakasyrityksen henkilöstön palkitsemiseen liittyvien
asiantuntijapalveluiden tuottamiseen uuden perustettavan tytäryhtiön kautta.
Perustettava yhtiö tarjoaa asiantuntija-apua henkilöstön
palkitsemisjärjestelmien kehittämiseen. Tarjottavana ratkaisuna voi olla
esimerkiksi henkilöstörahaston perustaminen ja sen hallinnointipalvelut tai
osakepohjaisen palkitsemisjärjestelmän rakentaminen.

Helmikuussa 2016 yhtiö osti tytäryhtiö EPL Rahastot Oy:n vähemmistöosakkaan
omistamat 20 prosenttia EPL Rahastot Oy:n osakkeista.

Tilinpäätöksen julkistaminen ja varsinainen yhtiökokous

Elite Varainhoito -konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015
julkaistaan 29.2.2016 osoitteessawww.elitevarainhoito.fikohdassa "Tietoa
Elitessä" ->"Taloustiedot ja toimintakertomukset".

Yhtiön varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 23.3.2016 klo 9.30
Helsingissä. Hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin.

Yhtiöllä on 8 603 661 kappaletta A-sarjan osaketta ja 1 080 550 kappaletta
B-sarjan osaketta. Yhtiö ei ole laskenut liikkeelle optiotodistuksia,
vaihtovelkakirjalainoja tai muita osakemäärää kasvattavia
rahoitusinstrumentteja. Emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma 31.12.2015
oli 10 888 929,73 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2015
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa
0,077 euroa osakkeelta.

Elite Varainhoito Oyj:n puolivuotiskatsaus kaudelta 1.1.-30.6.2016 julkaistaan
arviolta 29.8.2016.

Lisätietoja:

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja, puh. 050 569 3416

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

Liite tilinpäätöstiedotteeseen: taulukot ja tunnusluvut
http://hugin.info/171341/R/1989829/730864.pdf
Tiedote pdf-muodossa
http://hugin.info/171341/R/1989829/730862.pdf
Elite on kannattava ja kasvava sijoitu...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.