Du är här

2017-05-24

Ellen offentliggör prospekt

offentliggör prospekt

Danderyd, 2017-05-24 14:02 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Detta pressmeddelande får
inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i
USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan, Hongkong, Singapore, Sydafrika
eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller
distribution kan vara föremål för legala restriktioner.

Ellen offentliggör prospekt

Med anledning av den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen
för Ellen AB (publ) den 19 april 2017, och som godkändes av årsstämman den 22
maj 2017, har styrelsen för Ellen upprättat ett prospekt. Prospektet har
godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet innehåller viss finansiell information som Ellen inte tidigare har
offentliggjort. Informationen avser eget kapital, skulder och
nettoskuldsättning per den 31 mars 2017 enligt nedan. Observera att tabellen
över nettoskuldsättning endast inkluderar räntebärande skulder. Redogörelsen
för eget kapital inkluderar inte balanserat resultat.

Eget kapital och skulder
Belopp i KSEK 2017-03-31
Kortfristiga skulder 8 719
--------------------------------------------------------------------------------
Mot borgen 0
Mot säkerhet1 3 773
Blancokrediter2 4 945

Långfristiga skulder 0
--------------------------------------------------------------------------------
Mot borgen 0
Mot säkerhet 0
Blancokrediter 0

Eget kapital3 11 179
--------------------------------------------------------------------------------
Aktiekapital 6 868
Reservfond 1 700
Andra reserver 2 611

1) Säkerhet utgörs av företagsinteckningar.
2) Utgörs av förskott från kunder, leverantörsskulder, upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter, räntebärande kortfristiga skulder samt övriga icke
räntebärande kortfristiga skulder.
3) Inkluderar inte balanserat resultat.

Nettoskuldsättning
Belopp i KSEK 2017-03-31
A) Kassa1 821
B) Andra likvida medel 250
C) Lätt realiserbara värdepapper 0
-----------------------------------------------------------------
D) Likviditet (A+B+C) 1 071

E) Kortfristiga finansiella fordringar2 1 491

F) Kortfristiga lån från kreditinstitut 5 500
G) Kortfristig del av långfristiga lån 0
H) Andra kortfristiga räntebärande skulder 0
-----------------------------------------------------------------
I) Kortfristiga räntebärande skulder (F+G+H) 5 500

J) KORTFRISTIG NETTOSKULDSÄTTNING (I-E-D) 2 938

K) Långfristiga lån från kreditinstitut 0
L) Emitterade obligationer 0
M) Andra långfristiga räntebärande lån 0
-----------------------------------------------------------------
N) Långfristiga räntebärande skulder (K+L+M) 0

O) LÅNGFRISTIG NETTOSKULDSÄTTNING (J+N) 2 938

1) Utgörs av banktillgodohavanden.
2) Utgörs av fordran på dotterbolaget Ellen Asia Ltd.

Prospektet och anmälningssedlar finns tillgängliga på Ellens hemsida,
www.ellenab.se, samt på Erik Penser Banks hemsida, www.penser.se. Prospektet
och anmälningssedlar kan även beställas kostnadsfritt från Erik Penser Bank,
Box 7405, 103 91 Stockholm, via e-post till emission@penser.se eller telefon
till 08-463 80 00.

För mer information, vänligen kontakta:

Ingrid Atteryd Heiman, styrelseordförande, 0705-12 25 05

Denna information är sådan information som Ellen AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2017
kl 14.00 CET.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i Ellen AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i
Ellen AB kommer endast att ske genom det prospekt som förväntas offentliggöras
i samband med att teckningstiden i nyemissionen inleds.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya
Zeeland, Japan, Hongkong, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där
sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller
skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som
följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana
restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga
teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och
kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933
(”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan
jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras,
direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Ellen ABs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och
operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”,
”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser
avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är
till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad
information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller
utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad
som uttalas i framåtriktad information.

Om Ellen

Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med
probiotika för att förbättra kvinnors intimhälsa. Många kvinnor upplever
bakteriell obalans någon eller flera gånger i livet och alltfler accepterar
inte torrhet och odör i underlivet. Unika produkter i Ellens produktportfölj
idag är den probiotiska tampongen ellen® som innehåller Lacto Naturel ® (LN®),
som består av humana mjölksyrabakterier och ellen® Probiotisk Utvärtes Intim
Crème som också innehåller Lacto Naturel ® (LN®). Krämen innehåller också
naturligt fett som ger en skyddande och smörjande effekt. Båda produkterna är
unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I produktsortimentet finns också
ett självdiagnosticerande pH-test, en aqua block tampong, en intim foam och en
intim deo. Foamen och deon är båda baserade på ekologiska råvaror med Salvia
som aktiv substans. Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av
distributörer. Ellen är noterat på Nasdaq First North (Ticker: ELN). Erik
Penser Bank är bolagets Certified Adviser.
För ytterligare information: www.ellenab.com

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.