Du är här

2018-08-09

ELTEL: Eltel-koncernen: Delårsrapport januari-juni 2018

April-juni 2018

·
Nettoomsättningen för koncernen minskade med 10,4 procent till 295,5
miljoner euro (329,8), främst som en följd av försäljningar och
pågående avveckling av icke kärnverksamheter, i linje med Eltels
transformationsstrategi

·
Nettoomsättningen för Kärnverksamheten, i vilken segment Power och
segment Communication ingår, sjönk med 3,1 procent till 293,8
miljoner euro (303,2). Minskningen förklaras främst av försäljningar
av verksamheter i Polen och Baltikum

·
Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter steg
nettoomsättningen inom Kärnverksamheten med 4,5 procent

·
Avveckling av icke-kärnverksamheter inom Other ledde till att
nettoomsättningen, enligt plan, sjönk med 90,5 procent till 2,5
miljoner euro (26,8), i linje med Eltels transformationsstrategi

·
Koncernens operativa EBITA* uppgick till 2,0 miljoner euro (-21,0) och
Kärnverksamhetens operativa EBITA* uppgick till 9,7 miljoner euro
(5,3)

·
EBIT uppgick till 1,6 miljoner euro (-23,2)

·
Resultat efter skatt uppgick till 0,2 miljoner euro (-24,5)

·
Resultat per aktie uppgick till 0,00 euro (-0,23)

·
Operativt kassaflöde* uppgick till -17,3 miljoner euro (-10,7)

·
Casimir Lindholm utsågs till ny vd och koncernchef för Eltel AB från
och med den 1 september 2018. Han efterträder Håkan Kirstein som
lämnar sin roll i samband med att han avslutat den första fasen i
transformationsstrategin. Håkan Kirstein kvarstår som vd och
koncernchef fram tills dess att Casimir Lindholm tillträder

·
Styrelsen har kommit till slutsatsen att det inte är kommersiellt
motiverat att kräva skadestånd mot förutvarande vd eller
styrelseordförande eller väcka skadeståndstalan mot tidigare
styrelseledamöter eller säljare med anledning av
informationsgivningen vid bolagets börsintroduktion 2015

Januari-juni 2018

·
Nettoomsättningen för koncernen minskade med 10,4 procent till 562,2
miljoner euro (627,6), främst som en följd av försäljningar och
pågående avveckling av icke kärnverksamheter, i linje med Eltels
transformationsstrategi

·
Nettoomsättningen för Kärnverksamheten, i vilken segment Power och
segment Communication ingår, sjönk med 4,3 procent till 551,8
miljoner euro (576,7). Minskningen förklaras främst av försäljningar
av verksamheter i Polen och Baltikum.

·
Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter steg
nettoomsättningen inom Kärnverksamheten med 3,1 procent

·
Avveckling av icke-kärnverksamheter inom Other ledde till att
nettoomsättningen, enligt plan, sjönk med 76,5 procent till 12,1
miljoner euro (51,4), i linje med Eltels transformationsstrategi

·
Koncernens operativa EBITA* uppgick till -5,7 miljoner euro (-30,7)
och Kärnverksamhetens operativa EBITA* uppgick till 9,5 miljoner euro
(9,5)

·
EBIT uppgick till -8,8 miljoner euro (-183,0)

·
Resultat efter skatt uppgick till -9,3 miljoner euro (-185,9)

·
Resultat per aktie uppgick till -0,06 euro (-1,76)

·
Operativt kassaflöde uppgick till -54,9 miljoner euro (-77,1)

·
I januari 2018 fattades beslut om att införa en land-baserad
organisation för segmenten Power och Communication, vilket förväntas
medföra en lägre kostnadsnivån om cirka 3 miljoner euro på årsbasis
från 2019

Siffror inom parentes avser samma period föregående år om inget annat
anges.

*För en beskrivning av beräkningarna, se sidan 20
Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

·
Avtal tecknades om att avyttra den norska järnvägsverksamheten. Eltels
järnvägsverksamhet på den norska marknaden omsatte 2017 13,1 miljoner
euro med en EBITA om -4,7 miljoner euro. Förvärvsbeloppet uppgår till
1 euro. Förväntad kassaflödespåverkan uppgår till -0,7 miljoner euro
och förväntas inträffa under det tredje kvartalet 2018 i samband med
transaktionens slutförande

·
I samband med att den första fasen i transformationsstrategin
avslutats har Eltel kommit överens med sina banker att ändra
nuvarande lånefaciliteter och förlänga dem med ett år fram till 2021

+---------------+-----+-----+----------+---------------+-----+-----+----------+
|Miljoner euro |apr |apr |Förändring|Miljoner euro |jan |jan |Förändring|
| |-jun |-jun |% | |-jun |-jun |% |
| |2018 |2017 | | |2018 |2017 | |
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-----+-----+----------+
|Nettoomsättning| | | |Nettoomsättning| | | |
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-----+-----+----------+
|Kärnverksamhet*|293,8|303,2|-3,1 |Kärnverksamhet*|551,8|576,7|-4,3 |
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-----+-----+----------+
|Power |116,0|118,3|-1,9 |Power |211,8|222,1|-4,7 |
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-----+-----+----------+
|Communication |177,7|184,9|-3,9 |Communication |340,0|354,5|-4,1 |
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-----+-----+----------+
|Other |2,5 |26,8 |-90,5 |Other |12,1 |51,4 |-76,5 |
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-----+-----+----------+
|Koncern |295,5|329,8|-10,4 |Koncern |562,2|627,6|-10,4 |
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-----+-----+----------+
|Operativt | | | |Operativt | | | |
|EBITA** | | | |EBITA** | | | |
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-----+-----+----------+
|Kärnverksamhet*|9,7 |5,3 |82,5 |Kärnverksamhet*|9,5 |9,5 |+/-0 |
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-----+-----+----------+
|Power |2,5 |-1,2 |307,0 |Power |1,2 |-0,7 |276,3 |
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-----+-----+----------+
|Communication |7,2 |6,5 |10,9 |Communication |8,3 |10,2 |-18,2 |
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-----+-----+----------+
|Other |-3,1 |-21,7|85,6 |Other |-6,8 |-31,8|78,6 |
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-----+-----+----------+
|Ej allokerade |-4,5 |-4,6 |1,6 |Ej allokerade |-8,3 |-8,4 |1,1 |
|poster | | | |poster | | | |
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-----+-----+----------+
|Koncern |2,0 |-21,0|109,3 |Koncern |-5,7 |-30,7|81,5 |
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-----+-----+----------+

* Kärnverksamhet omfattar segmenten Power och Communication
** För en beskrivning av beräkningarna, se sidan 20

Koncernchefens kommentar

Positiv utveckling inom Kärnverksamheten

Vi började under det andra kvartalet se signaler på en vändning inom
Kärnverksamheten, dels som ett resultat av det förändringsarbete vi
genomfört, dels som en följd av att produktionen var hög efter en
sträng vinter. Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter
ökade nettoomsättningen med 4,5 procent under det andra kvartalet och
med 3,1 procent under det första halvåret, jämfört med motsvarande
perioder föregående år. Operativt EBITA inom Kärnverksamheten steg
samtidigt med 4,4 miljoner euro till 9,7 miljoner euro under det
andra kvartalet, medan det för det första halvåret var i linje med
föregående år och uppgick till 9,5 miljoner euro.

Även operativt EBITA för koncernen som helhet förbättrades; från -21,0
miljoner euro under det andra kvartalet föregående år till 2,0
miljoner euro under det andra kvartalet 2018 och från -30,7 miljoner
euro till -5,7 miljoner euro det första halvåret 2018. Utvecklingen
är ett kvitto på att verksamheten steg för steg utvecklas i rätt
riktning, även om arbetet bara börjat när det gäller att nå den
lönsamhet Eltel skall ha.

Segment Power ökade nettoomsättningen både i det andra kvartalet och
för hela perioden, justerat för de sålda verksamheterna i Baltikum
och valutaeffekter. Nettoomsättningen påverkades negativt på grund av
avveckling av vissa gamla kontrakt i Sverige, lägre försäljning i
Finland som en effekt av ändrad projektmix och vissa försenade
projekt. Smart Grids utvecklades däremot återigen mycket väl under
det andra kvartalet, med kraftigt ökad försäljning med hög lönsamhet.
Operativt EBITA var positivt och högre än föregående år, både under
det andra kvartalet och för perioden. Marknadsförutsättningarna för
Power är fortsatt starka med goda förutsättningar för tillväxt och
lönsamhet i takt med att gamla, olönsamma projekt slutförts.

Även Segment Communication ökade nettoomsättningen både i det andra
kvartalet och under årets första sex månader, justerat för den sålda
verksamheten i Polen och valutaeffekter. En god
försäljningsutveckling i Sverige, Finland och Danmark kompenserade
överlag för de förseningar av projekt vi sett i Norge till följd av
de tidigare extrema vinterförhållandena.

Operativt EBITA var högre än andra kvartalet föregående år men något
lägre för hela perioden på grund av det första kvartalets tuffa
vinterförhållanden. Arbetet med att öka effektiviteten genom bättre
resursplanering, uppföljning och nya IT-verktyg är fortsatt i fokus
för segmentet.

Efter periodens utgång tecknade vi avtal om avyttring av den
förlustbringande järnvägsverksamheten i Norge. Försäljningen innebär
att samtliga icke-kärnverksamheter som avses att säljas nu sålts i
enlighet med den strategiska inriktning vi beslutade om under våren
2017.

Den första fasen i transformationsarbetet är genomförd och fokus
ligger nu på att med full kraft fortsätta utveckla kärnverksamheten.
En långsiktig strategi kommer att presenteras under hösten.

Jag vill passa på och tacka alla kollegor i koncernen som under ett
och ett halvt år arbetat hårt för att genomföra den snabba
transformationen av Eltel som vi sjösatte en kort tid efter att jag
tillträdde som vd hösten 2016. Eltel är i dag ett mer stabilt bolag
och har goda förutsättningar att utvecklas framgångsrikt.

Håkan Kirstein, VD och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:

Håkan Kirstein, VD och koncernchef
tel. +46 72 23 06 944, hakan.kirstein@eltelnetworks.se

Petter Traaholt, CFO
tel. +46 72 59 54 749, petter.traaholt@eltelnetworks.se

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 9 augusti 2018 kl. 08.00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk lever...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.