Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-07

ELTEL: Eltel offentliggör prospekt

Prospektet avseende Eltel AB:s (publ) ("Eltel") nyemission med
företrädesrätt för Eltels aktieägare om cirka 1 500 miljoner kronor
har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till,
Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan
publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar
eller regler.

Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

Prospektet och anmälningssedlar för teckning utan företrädesrätt kan
erhållas från Eltel, Danske Bank och SEB och hålls tillgängliga på
Eltels webbplats www.eltelgroup.com, på Danske Bank:s webbplats,
www.danskebank.se/prospekt och på SEB:s webbplats för prospekt
www.sebgroup.com/prospectuses. Prospektet och emissionsredovisning
kommer även att skickas per post till Eltels direktregistrerade
aktieägare.

Finansiella och legala rådgivare

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, OP Corporate Bank plc och
Skandinaviska Enskilda Banken AB är finansiella rådgivare och Hannes
Snellman Advokatbyrå är legal rådgivare till Eltel i samband med
nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Ingela Ulfves
VP - IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Eltel i korthet
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för
kritiska infrastrukturnätverk - Infranets - inom segmenten Power,
Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland.
Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från
underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har
en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas
av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4
miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9
500. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Eltel. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Eltel kommer endast att ske
genom det prospekt som Eltel offentliggör genom detta
pressmeddelande.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
Australien, Japan, Kanada, USA eller annan jurisdiktion där
deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt,
registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till
sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan
distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat
sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa
restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Eltel har
registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States
Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act")
eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan
jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier
eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas,
säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras,
direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett
tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas
av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande
av sådana värdepapper till allmänheten i USA.

De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts
av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon
delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte
heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om
nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta
dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=431735...
http://mb.cision.com/Main/11435/2283360/685019.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.