Du är här

2018-08-16

ELTEL: Kallelse till extra bolagsstämma i Eltel AB

Aktieägarna i Eltel AB (publ) (org. nr. 556728-6652) ("Eltel") kallas
till en extra bolagsstämma som äger rum måndagen den 17 september
2018 klockan 14.00.

Plats

Eltel AB (publ), Adolfsbergsvägen 13, Bromma, Stockholm, Sverige.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
tisdagen den 11 september 2018; och

· dels anmäla sin avsikt att delta i extra bolagsstämman senast
tisdagen den 11 september 2018 innan kl.12.00.

Anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman ska ske skriftligen
till Eltel AB, att: Henrik Sundell, Box 126 23, SE-112 92 Stockholm
eller via email bolagsstamma@eltelnetworks.com.

Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer och
telefonnummer uppges samt aktieinnehav att företrädas vid den extra
bolagsstämman.

Fullmakter

Aktieägare som ska företrädas av ombud bör i samband med anmälan även
inge fullmakt och andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär för
aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman genom ombud
kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats
www.eltelgroup.com och kan även beställas genom att kontakta bolaget.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
delta i extra bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta
förvaltaren om detta i god tid före tisdagen den 11 september 2018.

Förslag till dagordning

1.
Val av ordförande vid extra stämman

2.
Upprättande och godkännande av röstlängd

3.
Godkännande av dagordning

4.
Val av en eller två protokollsjusterare

5.
Prövning av om extra stämman blivit behörigen sammankallad

6.
Beslut om antal styrelseledamöter samt suppleanter

7.
Beslut om arvoden åt styrelsen

8.
Val av styrelse

9.
Beslut om godkännande av långsiktigt incitamentsprogram 2018 (LTIP
2018)

10.
Stämmans avslutande

Punkt 6 - 8 Val av styrelse etc. Det föreslås att antalet antalet
ordinarie styrelseledamöter i bolaget utökas till nio stycken. Det
föreslås att det totala styrelsearvodet för perioden fram tills
nästkommande årsstämma ökas till sammanlagt EUR 487 200 (från EUR 465
200). Mikael Moll har meddelat att han avgår från sin roll som
styrelseledamot i bolaget i samband med den extra bolagsstämman. Det
föreslås att, för tiden intill nästa årsstämma, Roland Sundén och
Mikael Aro väjs till nya ledamöter i styrelsen.

Styrelsen består därefter av följande ordinarie styrelseledamöter
(inklusive ordförande):

Ulf Mattsson, ordinarie ledamot/ordförande;

Håkan Dahlström, ordinarie ledamot;

Gunilla Fransson, ordinarie ledamot;

Ulf Lundahl, ordinarie ledamot;

Markku Moilanen, ordinarie ledamot;

Hans von Uthmann, ordinarie ledamot;

Joakim Olsson, ordinarie ledamot;

Roland Sundén, ordinarie ledamot; och

Mikael Aro, ordinarie ledamot.

Motivering

Med anledning av att Zeres Capital kraftigt reducerat sitt
aktieinnehav och att Wipunen Varainhallinta Oy, Mariatorp Oy, och
Riikantorppa Oy ökat sitt kombinerade innehav, har Mikael Moll ställt
sin styrelseplats till förfogande. Mot bakgrund av denna förändring
föreslår gruppen bestående av de största ägarna i Eltel (Wipunen
Varainhallinta Oy, Mariatorp Oy, Riikantorppa Oy, samt Solero Luxco
S.á r.l., som tillsammans representerade cirka33% av kapital och
röster i Eltel per den 31 juli 2018) att Roland Sundén och Mikael Aro
väljs till nya styrelseledamöter i Eltel för tiden intill nästa
årsstämma. Detta innebär även att antalet ordinarie styrelsemedlemmar
föreslås utökas till 9 (från tidigare 8), samt att det totala
styrelsearvodet för perioden fram tills nästkommande årsstämma ökas i
direkt proportion till det nya totala antalet ordinarie
styrelsemedlemmar (dvs. en ökning med 33 000 euro proraterat för
perioden fram tills nästkommande årsstämma).

Roland Sundén, född 1953, är för närvarande President för Hiab och
medlem i Cargotecs ledningsgrupp. Tidigare befattningar inkluderar
bland annat positionerna som VD för LM Wind Power, President
Agricultural Division, Case New Holland, samt Executive Vice
President, Volvo Construction Equipment.

Mikael Aro, född 1965, är för närvarande Senior Industry Expert på
Triton, styrelseordförande i Glamox AS och Flokk AS, samt
styrelsemedlem i Nokas AS. Tidigare befattningar inkluderar bland
annat uppdrag som styrelseordförande i Mehiläinen Oy och Nordic
Cinema Group, vice styrelseordförande i Kesko Oyj, styrelsemedlem i
Altia Oyj, samt positionerna som VD för VR-Group och Senior Vice
President Northern Europe, Carlsberg Group.

Punkt 9: Styrelsens förslag till beslut avseende långsiktigt
incitamentsprogram 2018 (LTIP 2018)

Styrelsen i Eltel föreslår att extra bolagsstämman beslutar att införa
ett Långsiktigt Incitamentsprogram 2018 (LTIP 2018). Förslaget är
uppdelat i fyra delar:

1.
Villkor för LTIP 2018.

2.
Säkringsåtgärder avseende LTIP 2018 i form av nyemitterade aktier av
serie C.

3.
Om punkten B inte biträds föreslår styrelsen att säkringsåtgärder
avseende LTIP 2018 ska genomföras genom ingående av aktieswapavtal
med tredje part.

4.
Övriga frågor med anledning av LTIP 2018.

A. LTIP 2018

A.1 Inledning

LTIP 2018 är samma typ av långsiktigt incitamentsprogram som har
använts i bolaget sedan 2015. Styrelsen föreslår att bolaget ska
fortsätta med denna typ av prestationsbaserade och långsiktiga
aktiesparprogram i syfte att öka och stärka möjligheterna att
behålla, rekrytera och belöna nyckelpersoner. Styrelsen föreslår
därför att extra bolagsstämman beslutar att införa LTIP 2018 för
ledande befattningshavare anställda i Eltel-koncernen. Målet är också
att använda LTIP 2018 för att skapa ett personligt långsiktigt ägande
av Eltel-aktier hos deltagarna. Deltagare kommer att, efter en
kvalifikationsperiod samt förutsatt en egen investering i
Eltel-stamaktier, ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla
ytterligare Eltel-stamaktier. Antalet tilldelade aktier kommer vara
beroende av antalet Eltel-stamaktier i egen investering samt av om
särskilda prestationskrav uppfyllts. Löptiden för LTIP 2018 är mer än
tre år.

A.2 Grundläggande drag i LTIP 2018

LTIP 2018 riktar sig till ledande befattningshavare i Eltel-koncernen.
Deltagarna är baserade i Sverige och andra länder där Eltel-koncernen
är verksam. Deltagande i LTIP 2018 förutsätter att deltagaren själv
förvärvar och binder upp Eltel-stamaktier i LTIP 2018 ("Sparaktier").
Sparaktier kan vara nyförvärvade Eltel-aktier eller Eltel-aktier som
redan innehas av en deltagare, förutsatt att sådana aktier inte
omfattas av något annat liknande incitamentsprogram.

För varje förvärvad Sparaktie har deltagaren rätt att, efter utgången
av en kvalifikationsperiod (definierad nedan) och under förutsättning
av fortsatt anställning, erhålla tilldelning av en Eltel-aktie
("Matchningsaktie"). Beroende på uppfyllelse av särskilda
prestationskrav kopplade till Eltels EBITDA för räkenskapsåret 2021,
kan deltagaren erhålla tilldelning av ytterligare Eltel-aktier
("Prestationsaktier"). Tilldelning av Matchningsaktier samt
Prestationsaktier till deltagaren ska ske vederlagsfritt.
Matchningsaktier och Prestationsaktier utgörs av stamaktier.

A.3 Deltagande i LTIP 2018

Senast i september 2018 beslutar styrelsen om deltagande i LTIP 2018.

LTIP 2018 riktar sig till tre kategorier av deltagare:

+---------------------+----------------+----------------+-----------------+
|Kategori |Sparaktier högst|Matchningsaktier|Prestationsaktier|
| |(% av grundlön) |per Sparaktie |per Sparaktie |
+---------------------+----------------+----------------+-----------------+
|A) VD |25% |1.0x |4.0x |
+---------------------+----------------+----------------+-----------------+
|B) CFO |20% |1.0x |3.0x |
+---------------------+----------------+----------------+-----------------+
|C) |15% |1.0x |3.0x |
|Koncernledningsgrupp,| | | |
|högst 6 personer | | | |
+---------------------+----------------+----------------+-----------------+

Det högsta antalet Sparaktier för varje deltagare baseras på en egen
investering i Eltel-aktier med ett belopp som beräknas som en andel
av deltagarens fasta grundlön för innevarande år. För att vara
berättigad att delta i LTIP 2018 måste deltagaren göra en investering
på minst ett belopp som motsvarar 25 % av den aktuella högsta nivån
för investering i Sparaktier.

Beslut om deltagande eller införande av LTIP 2018 förutsätter att det
enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa
kostnader och ekonomiska effekter.

A.4 Tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier

Tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier inom LTIP 2018
kommer att göras under en begränsad tidsperiod efter
offentliggörandet av kvartalsrapporten för första kvartalet 2022.
Perioden fram tills detta datum utgör kvalifikationsperioden
(intjänandeperiod). En förutsättning för att deltagaren ska ha rätt
att erhålla tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier, är
att deltagaren fortsätter att vara anställd i Eltel-koncernen under
hela kvalifikationsperioden fram tills tilldelning samt att
deltagaren, under denna period, har behållit samtliga Sparaktier. För
tilldelning av Prestationsaktier krävs därutöver att
prestationskraven kopplade till Eltels EBITDA är uppfyllda.

Prestationskraven är Eltels EBITDA för räkenskapsåret 2021 och
prestationskraven ska fastställas av styrelsen. Partiellt uppfyllande
av prestationskraven kommer att resultera i en reducerad tilldelning
av Prestationsaktier. Uppfyllande under en viss nivå kommer att
innebära att tilldelning helt uteblir. EBITDA-målen och resultatet
kommer att meddelas aktieägarna efter tilldelningen av Matchnings-
och Prestationsaktier till deltagarna.

Styrelsen ska innan tilldelning av Matchningsaktier och
Prestationsaktier bedöma om tilldelningen är rimlig i förhållande
till bolagets ekonomiska resultat, ställning och utveckling, samt
andra faktorer. Deltagarens maximala bruttovärde per Prestationsaktie
ska i detta avseende vara begränsad till tre gånger aktiekursen för
Eltel-aktien vid tidpunkten för ingången av kvalifikationsperioden,
varför antalet Matchningsakter och/eller Prestationsaktier som...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.