Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-29

ELTEL: Villkoren för Eltels nyemission fastställda

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till,
Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan
publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar
eller regler.

Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

· Teckningskurs 16 kronor per aktie
· Teckningsrelation 3:2, det vill säga två befintliga aktier ger
rätt att teckna tre nya aktier

· Eltel kommer att tillföras sammanlagt cirka 1 500 miljoner kronor
· Teckningsperioden löper från den 8 juni 2017 till och med den 22
juni 2017

Eltel AB (publ) ("Eltel" eller "Bolaget") offentliggjorde den 2 maj
2017 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av godkännande
från årsstämman, öka Bolagets aktiekapital genom en nyemission av
stamaktier med företrädesrätt för Eltels aktieägare. Styrelsen för
Eltel offentliggör idag villkoren för nyemissionen.

Genom nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst
cirka 94 735 010,76 euro[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1),
genom utgivande av högst 93 936 357 nya stamaktier. Bolagets
aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i nyemissionen i
förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen för
nyemissionen.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är
berättigade att teckna de nya aktierna med företrädesrätt är den 5
juni 2017. Teckning ska ske under perioden från och med den 8 juni
2017 till och med den 22 juni 2017 eller sådan senare dag som
styrelsen bestämmer.

Emissionsbeslutet innebär att aktieägare i Eltel erhåller tre (3)
teckningsrätter för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Två (2)
teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie. I
den utsträckning nya aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter
ska dessa tilldelas aktieägare och övriga som tecknat aktier utan
stöd av teckningsrätter. De nya aktierna ska medföra samma rätt som
de nuvarande stamaktierna i Bolaget. Teckningskursen har fastställts
till 16 kronor per ny aktie, vilket innebär att nyemissionen
sammanlagt kommer att tillföra Eltel cirka 1 500 miljoner kronor[2]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn2).

Nyemissionen förutsätter godkännande vid årsstämman som kommer att äga
rum torsdagen den 1 juni 2017 klockan 14:00 i Solna Gate, mötesrum
"Parlament", Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna, Stockholm. Se tidigare
pressmeddelande per den 2 maj 2017 med kallelsen till årsstämman för
ytterligare information.

Teckningsåtaganden[3] (http://connect.ne.cision.com#_ftn3)

Eltels största aktieägare stöder nyemissionen. Zeres Capital, Fjärde
AP-fonden och Första AP-fonden, som tillsammans representerar drygt
28 procent av aktiekapitalet i Eltel har meddelat att de ställer sig
bakom beslutet om nyemission och har lämnat bindande
teckningsåtaganden för teckning av aktier motsvarande sin respektive
pro rata-andel av nyemissionen. Därutöver har Solero Luxco S.á.r.l.
(ett bolag kontrollerat av Triton Funds) och Swedbank Robur Fonder
uttryckt sin avsikt att teckna sin respektive pro rata-andel av
nyemissionen. Tillsammans har dessa huvudägare en ägarandel
motsvarande 52 procent av aktiekapitalet i Eltel. Danske Bank A/S,
Helsinki Branch, OP Corporate Bank plc och Skandinaviska Enskilda
Banken AB agerar joint lead underwriters i nyemissionen och har
ingått ett garantiavtal avseende resterande 48 procent av aktierna i
nyemissionen som är villkorat bl.a. av att ovannämnda aktieägare
tecknar motsvarande sammanlagt lägst 52 procent av aktierna i
nyemissionen.

Preliminär tidplan för nyemissionen

+------+------------------------------------------------------------------+
|1 juni|Årsstämma i Eltel för att bland annat godkänna styrelsens beslut |
|2017 |om emissionen |
+------+------------------------------------------------------------------+
|2 juni|Första handelsdag för aktien utan rätt att delta |
|2017 |i företrädesemissionen |
+------+------------------------------------------------------------------+
|5 juni|Avstämningsdag. Aktieägare som är registrerade i aktieboken denna |
|2017 |dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta |
| |i företrädesemissionen |
+------+------------------------------------------------------------------+
|7 juni|Beräknad dag för offentliggörande av prospektet |
|2017 | |
+------+------------------------------------------------------------------+
|8-20 |Handel i teckningsrätter. Aktieägare som inte önskar teckna aktier|
|juni |i företrädesemissionen kan under denna period sälja sina |
|2017 |teckningsrätter för att tillgodogöra sig deras värde |
+------+------------------------------------------------------------------+
|8-22 |Teckningsperiod |
|juni | |
|2017 | |
+------+------------------------------------------------------------------+

Finansiella och legala rådgivare

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, OP Corporate Bank plc och
Skandinaviska Enskilda Banken AB är finansiella rådgivare och Hannes
Snellman Advokatbyrå är legal rådgivare till Eltel i samband med
nyemissionen.

För ytterligare information:
Ingela Ulfves
VP - IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 maj 2017 kl. 21.10 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för
kritiska infrastrukturnätverk - Infranets - inom segmenten Power,
Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland.
Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från
underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har
en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas
av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4
miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9
500. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Eltel. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Eltel kommer endast att ske
genom det prospekt som Eltel beräknar kunna offentliggöra omkring den
7 juni 2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
Australien, Japan, Kanada, USA eller annan jurisdiktion där
deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt,
registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till
sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan
distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat
sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa
restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Eltel har
registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States
Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act")
eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan
jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier
eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas,
säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras,
direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett
tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas
av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande
av sådana värdepapper till allmänheten i USA.

De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts
av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon
delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte
heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om
nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta
dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Ökningen av aktiekapitalet
är beräknad utifrån att årsstämman den 1 juni 2017 före godkännande
av styrelsens beslut om nyemissionen fattar beslut om minskning av
Bolagets aktiekapital i enlighet med styrelsens förslag därom.

[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref2) Från emissionsbeloppet om
cirka 1 500 miljoner kronor uppskattas avdrag göras för kostnader
hänförliga till ersättning till emissionsinstitutet, finansiella och
legala rådgivare samt uppskattade övriga transaktionskostnader,
inklusive garantiprovision, föranledda av nyemissionen
(emissionskostnader) om cirka 50 miljoner kronor. Netto beräknas
Bolaget tillföras cirka 1 450 miljoner kronor.

[3] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref3) Ägarandelarna som anges i
detta avsnitt är baserade på det totala antalet utestående aktier i
Bolaget, exklusive de 537 000 egna C-aktier som innehas av Eltel.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=430186...
http://mb.cision.com/Main/11435/2275566/680862.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.