Du är här

2018-08-22

Emotra: Emotra AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB (publ) avger
härmed delårsrapport för det första halvåret 2018.

Sammanfattning perioden januari - juni 2018

· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 2 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -3 605 kSEK (-3 542)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,26 SEK (-0,36)
· Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 4 979 kSEK (1 067)
· Första kommersiella avtalet tecknat
· Klinikmöten och seminarier genomförda i större städer i Europa

Sammanfattning perioden april - juni 2018

· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 2 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -1 744 kSEK (-1 681)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,12 SEK (-0,17)

Händelser efter rapportperiodens utgång

· Emotra erhöll patentskydd i Japan
· Inga övriga händelser efter periodens utgång

Kommentarer från VD

- Sammanfattande analys av väsentliga händelser under första halvåret 2018

· Det första kommersiella avtalet tecknades med en privat klinik i
Warszawa, med anknytning till en av de universitetskliniker som
medverkade i EUDOR-A. Kliniken har gått igång med testverksamheten
under andra kvartalet 2018.

· Marknadsföringen under våren har riktats mot större städer i
Europa.

· Möten med kliniker, klinikkedjor och seminarier har genomförts i
ett antal av dessa städer

· Diskussioner pågår med ett flertal kliniker/klinikkedjor.
· Strategin upplevs som helt rätt för Emotra och arbetet kommer att
fortsätta på samma sätt under hösten.

· Emotras patentansökan i Japan godkändes av japanska patentverket i
slutet av juli 2018.

· Efter ytterligare genomgång av databasen i EUDOR-A och ytterligare
statistiska analyser har författandet av ett manuskript till
vetenskaplig artikel för redovisning av resultaten i EUDOR-A pågått
under hela kvartalet. En mindre grupp ansvarar för framtagning av
manuskriptet men det är cirka 40 olika forskare från 18 olika
institutioner/organisationer som ska kommentera och godkänna texten
innan den kan skickas in för publicering, vilket tar tid.

- Marknadsföring/marknadsstrategi

Under kvartal ett och två 2018 har marknaderna bearbetats betydligt
mer direkt och med ett mer strikt geografiskt fokus. Givet bolagets
resurser och tidiga erfarenheter har arbetet inriktats till ett fåtal
stora städer i Europa. Dessa städer har hög täthet av mottagningar
och sjukhus med både öppna och slutna avdelningar som diagnosticerar
och behandlar patientgrupper, relevanta för test med EDOR.
Psykiatrer, psykologer och terapeuter knutna till dessa vårdenheter
ingår ofta i lokala nätverk som utbyter information och erfarenheter
om nya rön eller metoder. Emotras aktiviteter riktar sig mot att
skapa av en första plattform av användare inom dessa nätverk så att
bolaget på sikt kan nå ut till en bredare användning i sjukvården.

Den höga andelen psykiatriska kliniker i dessa städer gör det möjligt
för en liten organisation att enkelt nå ett stort antal av de
mottagningar som har relevant och stort patientunderlag och att även
använda de lokala nätverk som finns. Dessutom är det ofta så att
innovationer sprids från dessa nätverk och städer ut i resten av
landet.

Med de reaktioner Emotra mötts av finns goda utsikter att på sikt få
ett tillräckligt antal psykiatriska mottagningar som kan bli
föregångare och förebilder för andra kliniker, så att metoden kan få
bredare spridning.

EDOR® kommer att marknadsföras som ett instrument för att identifiera
hyporeaktiva patienter, som ett komplement till den traditionella
riskbedömningen och inte för att ersätta denna. Genom test med EDOR
identifieras inte bara en grupp som har högre risk för självmord utan
också en i åratal utsträckt neuropsykologisk dysfunktion som med
sannolikhet kan botas i framtiden. Metoden kan däremot inte uttala
sig om patienternas övriga psykiska kondition, akuta tillstånd eller
sociala situation. Den analysen måste göras av vårdgivaren.

Den stora fördelen som EDOR® erbjuder är att det är ett objektiv test,
till skillnad från de subjektiva metoder som används i klinisk rutin.

Bolagets hemsida har utvecklats vidare under våren och det arbetet
kommer att fortsätta under hösten. Nu vänder sig hemsidan i större
utsträckning till kundgruppen, som ska köpa och använda EDOR. I all
kommunikation med potentiella kunder använder sig nu Emotra av den
strukturerade beskrivning av bolagets metod, EDOR®, forskningen bakom
metoden, resultat och värde i klinisk rutin, som togs fram under
hösten 2017. Parallellt med det pågående arbetet med att kontakta och
besöka kliniker i olika storstadsområden i Europa genomförs lokala
seminarier i samarbete med kliniker som redan har erfarenhet av att
använda EDOR. En skillnad mot tidigare är att det nu är Emotra som
arrangerar kurserna.

- Forskning, utveckling och studier

Inom forsknings- & utvecklingsverksamheten fortsätter arbetet med att
göra analyserna av testresultaten datorbaserade. Målsättningen är att
den stora majoriteten av analyser ska kunna genomföras helt
datorbaserat och att endast i gränsfall ska den databaserade analysen
behöva kompletteras av manuella bedömningar. Ett flertal viktiga
forskningsstudier pågår och kommer att rapporteras längre fram,
däribland artikeln från den avslutade multicenterstudien, EUDOR-A,
vars manuskript är under framtagning av en grupp forskare som
medverkade i studien.

Över 1 500 patienter har testats med EDOR® sedan den naturalistiska
(och icke blinda) europeiska kliniska multicenterstudien, EUDOR-A,
startade under hösten 2014. Analys av resultaten efter ett års
uppföljning av samtliga testade patienter visade att klinikerna tagit
stor hänsyn till utfallet i testet och genomgående höjt
riskbedömningen och graden av suicidpreventiva insatser för de
patienter som testats vara hyporeaktiva. Andelen självmord i den
hyporeaktiva gruppen minskade avsevärt, högst sannolikt som en följd
av dessa insatser. I den reaktiva gruppen var andelen självmord, helt
enligt beräkningarna, mycket lågt. Det går emellertid inte att
utesluta att det även kan finnas andra idag okända faktorer som
bidragit till den kraftiga reduktionen av antalet självmord.

Efter det att resultaten sammanställts och presenterats internt i
gruppen av medverkande forskare, har materialet analyserats
statistiskt, omarbetats efter det att databasen gåtts igenom och
reviderats (för att eliminera eventuella tolkningsdiskrepanser) och
analyseras statistiskt igen.

Författandet av ett manuskript till vetenskaplig artikel för
redovisning av resultaten i EUDOR-A har pågått sedan fjärde kvartalet
2017. En publikationskommitté ansvarar för framtagning av
manuskriptet men det är cirka 40 olika forskare från 16 olika
forskningsinstitutioner som ska kommentera och godkänna texten innan
den kan skickas in för publicering.

Den totala andelen självmord som dokumenterats i EUDOR-A är
rekordlågt, betydligt lägre än i samtliga tidigare blinda studier.
Högst sannolikt förklaras denna minskning genom de riktade
suicidpreventiva åtgärder som enligt klinikerna vidtagits för att
skydda hyporeaktiva patienter.

Samtliga viktiga observationer bekräftar den för EDOR® centrala
hypotesen att hyporeaktiva patienter är mer sårbara för
självmordshandlingar än reaktiva patienter.

- Beviljat patent från PRV, patentansökningar och varumärkesskydd

Japanska patentverket meddelade i slutet av juli 2018, godkännande för
Emotras ansökan nr 2016-516080 "A DEVICE FOR USE IN THE EVALUATION OF
SUICIDE RISK". Tidigare har svenska Patent- och registreringsverket,
PRV, meddelat beviljande av Emotras patentansökan, nr 1300614-3,
"Apparatur för användning vid bedömning av självmordsrisk".

Ytterligare patentansökningar har lämnats in i EU, USA och Kanada.

EUIPO (EU:s varumärkesmyndighet) meddelade under 2016, beviljande av
varumärkesskydd för EDOR® inom EU.

- Om självmordsproblematiken

Självmord är den vanligaste dödsorsaken för människor i åldrarna 15-44
år, totalt cirka 1 500 årligen i Sverige och nära en miljon i
världen. Det stora flertalet personer som försöker ta sina liv lider
ofta av depression och har många gånger haft kontakt med vården, kort
tid före självmordsförsöket. I genomsnitt medför varje enskilt
självmordsförsök, i det svenska samhället, direkta vårdkostnader om
0,9 MSEK (enligt Räddningsverket, 2004). Andelen depressionssjuka är
relativt likartat i den industrialiserade delen av världen. Totalt
150 000 i Sverige och mellan 5 och 10 miljoner i Europa respektive
USA, behandlas årligen för depression.

- Tidigare kliniska studier

Resultaten från tidigare studier visar entydigt på att andelen
självmord är betydligt högre bland de som testats vara hyporeaktiva
än bland de reaktiva patienterna. Senare testresultat, publicerades
under september 2013 i Journal of Psychiatric Research, från 783
tyska patienter har bekräftat samtliga tidigare uppnådda goda
resultat.

-

Fördelar med EDOR®
· Med hög precision skiljer testet ut de
i risk för självmord från de som inte är i risk
· Självmordspreventiva insatser till de
som är i risk
· Objektiva och kvantitativa mätresultat
· Många liv kan räddas
· Vårdkostnader minskar
· Ledande forskare bakom metoden
· Snabbt test, enkelt att utföra
· Kliniska bevis publicerade

EDOR®, test och produkt

- De elektrodermala mätningar som görs enligt Emotras metod, EDOR®, beror på hudens (derma) varierande svettberoende förmåga att leda svag ström. Ju mer en person reagerar på en signal, desto starkare ström uppmäts. Det är främst svettkörtlar i huden på insidan av fingrar och tår som är känsliga för yttre händelser som ljudsignaler. Genom att ge noggrant utvalda ljudstimuli med noggrant utprovade tidsintervall under en klart definierad testsituation, kan överlevnadsviktiga reaktioner i hjärnan mätas som en kort och omärklig ökning av fingersvettning. Genom att testa reaktioner på dessa signaler kan man fastställa vilka som är elektrodermalt hyporeaktiva. När man väl konstaterat att en patient är hyporeaktiv, kan man förutsätta att detta tillstånd varar i minst 1-2 år och kan vara mycket långvarigt. I kombination med en allvarlig depression innebär hyporeaktivitet en signifikant ökad självmordsbenägenhet. Själva testet tar 15 minuter och hela undersökningen med förberedelser och avslut tar under 30 minuter att genomföra. De objektivt uppmätta värdena ger tillsammans med övrig riskbedömning värdefull information om i vilken omfattning den testade personen behöver särskilda självmordspreventiva insatser.

- Produkten EDOR® består av hård- och mjukvara som tillsammans utgör ett komplett mätsystem; ett egenutvecklat mätin...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.