Du är här

2017-05-31

Emotra: Kallelse till årsstämma i EMOTRA AB (publ)

Aktieägarna i EMOTRA AB (publ), 556612-1579, kallas härmed till
årsstämma fredagen den 30 juni 2017 kl. 16.00 på restaurang John
Scott's Pub, Kungsportsavenyen 15 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 23 juni 2017, och

· anmäla sig till bolaget senast måndagen den 26 juni 2017
skriftligen till EMOTRA AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen.
Anmälan kan också göras per telefon 0708-25 45 47 eller per e-post
claes@emotra.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person-
eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid
samt skall i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller
biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas
av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
fredagen den 23 juni 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.emotra.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 9 517 860 st. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justerare.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Verkställande direktörens anförande.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning;

b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen;

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

11. Val av styrelse och revisor.

12. Beslut om ändring av bolagsordningen.

13. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets förlust
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår
vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av
arvoden åt styrelsen och revisor (punkterna 9 och 10)

Aktieägare representerande cirka 17 procent av rösterna i bolaget har
meddelat att de föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie
styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode
skall utgå med 80 000 kronor till styrelseordföranden och med vardera
40 000 kronor till ordinarie styrelseledamöter vilka inte är
anställda i bolaget. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor
och en revisorssuppleant skall utses samt att arvode till revisor
skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 11)

Aktieägare representerande cirka 17 procent av rösterna i bolaget har
meddelat att de föreslår att Margit Ferm, Claes Holmberg, Roy
Jonebrant och Lars-Håkan Thorell omväljs som ordinarie
styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets
revisor Thomas Nilsson omväljs till slutet av den årsstämma som hålls
nästa räkenskapsår samt att Marcus Hellsten omväljs som
revisorssuppleant.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av
bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

+----------------------------+-------------------------------------------------+
|Nuvarande lydelse |Föreslagen lydelse |
+----------------------------+-------------------------------------------------+
|§ 4 |§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra |
|AktiekapitalAktiekapitalet |lägst 1 760 804,10 kronor och högst 7 043 216,40 |
|skall utgöra lägst 960 | kronor. |
|438,60 kronor och högst 3 | |
|841 754,40 kronor. | |
+----------------------------+-------------------------------------------------+
|§ 5 Antal aktierAntalet |§ 5 Antal aktierAntalet aktier skall vara lägst|
|aktier skall vara lägst 5 |9 517 860 och högst 38 071 440 stycken. |
|191 560 och högst 20 766 240| |
|stycken. | |
+----------------------------+-------------------------------------------------+
|§ 6 StyrelseStyrelsen skall |§ 6 StyrelseStyrelsen skall bestå av lägst fyra|
|bestå av lägst tre och |och högst sex ledamöter med lägst noll och högst |
|högst sex ledamöter med |två suppleanter. |
|lägst noll och högst två | |
|suppleanter. | |
+----------------------------+-------------------------------------------------+
|§ 12 |§ 12 AvstämningsförbehållBolagets aktier skall |
|AvstämningsförbehållBolagets|vara registrerade i ett avstämningsregister |
|aktier skall vara |enligt lagen (1998:1479) om |
|registrerade i ett |värdepapperscentraler och kontoföring av |
|avstämningsregister enligt |finansiella instrument (avstämningsförbehåll). |
|lagen (1998:1479) om | |
|kontoföring av finansiella | |
|instrument. | |
+----------------------------+-------------------------------------------------+

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom
fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att
hållas tillgängliga på bolagets kontor, Göteborgsvägen 74 i Sävedalen
samt på bolagets webbplats (www.emotra.se) från och med tre veckor
före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Sävedalen i maj 2017

EMOTRA AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information om Emotra, vänligen kontakta:

Claes Holmberg, VD

Telefon: 0708-25 45 47

E-post: claes@emotra.se

Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver
forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom
suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat,
objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för
att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej.
Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser
i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska
konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett
synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet
tagits fram.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/emotra/r/kallelse-till-arsstamma-i-emotra-ab--...
http://mb.cision.com/Main/11655/2277436/682060.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.