Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-03

Emotra: Kommuniké från årsstämma i EMOTRA AB (publ)

I fredags, den 30 juni 2017, hölls årsstämma i EMOTRA AB (publ). Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut
fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets förlust enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016. Vid stämman
beslutades härutöver om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktör för räkenskapsåret 2016.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av
arvoden åt styrelsen och revisor

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie
styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode
skall utgå med 80 000 kronor till styrelseordföranden och med vardera
40 000 kronor till ordinarie styrelseledamöter vilka inte är
anställda i bolaget. Vidare beslutade stämman att en revisor och en
revisorssuppleant skall utses samt att arvode till revisor skall utgå
enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Margit Ferm, Claes Holmberg, Roy Jonebrant och
Lars-Håkan Thorell omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Vidare
beslutade stämman att bolagets revisor Thomas Nilsson omväljs till
slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår samt att Marcus
Hellsten omväljs som revisorssuppleant.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med
nedanstående:

+----------------------------+-------------------------------------------------+
|Nuvarande lydelse |Beslutad lydelse |
+----------------------------+-------------------------------------------------+
|§ 4 |§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra |
|AktiekapitalAktiekapitalet |lägst 1 760 804,10 kronor och högst 7 043 216,40 |
|skall utgöra lägst 960 | kronor. |
|438,60 kronor och högst 3 | |
|841 754,40 kronor. | |
+----------------------------+-------------------------------------------------+
|§ 5 Antal aktierAntalet |§ 5 Antal aktierAntalet aktier skall vara lägst|
|aktier skall vara lägst 5 |9 517 860 och högst 38 071 440 stycken. |
|191 560 och högst 20 766 240| |
|stycken. | |
+----------------------------+-------------------------------------------------+
|§ 6 StyrelseStyrelsen skall |§ 6 StyrelseStyrelsen skall bestå av lägst fyra|
|bestå av lägst tre och |och högst sex ledamöter med lägst noll och högst |
|högst sex ledamöter med |två suppleanter. |
|lägst noll och högst två | |
|suppleanter. | |
+----------------------------+-------------------------------------------------+
|§ 12 |§ 12 AvstämningsförbehållBolagets aktier skall |
|AvstämningsförbehållBolagets|vara registrerade i ett avstämningsregister |
|aktier skall vara |enligt lagen (1998:1479) om |
|registrerade i ett |värdepapperscentraler och kontoföring av |
|avstämningsregister enligt |finansiella instrument (avstämningsförbehåll). |
|lagen (1998:1479) om | |
|kontoföring av finansiella | |
|instrument. | |
+----------------------------+-------------------------------------------------+

Sävedalen i juni 2017

EMOTRA AB (publ)

STYRELSEN

Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver
forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom
suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat,
objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för
att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej.
Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser
i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska
konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett
synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet
tagits fram.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/emotra/r/kommunike-fran-arsstamma-i-emotra-ab-...
http://mb.cision.com/Main/11655/2301122/695843.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.