Du är här

2018-09-04

Emotra: Ny publikation visar styrkan i Emotras test, EDOR®

I en studie av Emotras forskningschef, Lars-Håkan Thorell,
upphovsmannen bakom EDOR® och biostatistikern Karl Wahlin, visas hur
starkt bolagets test identifierar riskpatienter för självmord.
Artikeln, "Electrodermal Hyporeactivity as a Marker for Vulnerability
to Suicide in Depression", har accepterats för publicering i
online-tidskriften EC Psychology and Psychiatry, Volume 7 Issue 10,
October 01, 2018. I studien används ett aggregat av tre tidigare
blinda studier och resultaten visar att hyporeaktivitet är en stark
och tydlig markör för självmordsrisk.

Resultaten visar för det första att den oproportionerliga fördelningen
av självmord hos hyporeaktiva inte är slumpmässig (p=0.00058). För
det andra visas att risken för självmord associerad med
hyporeaktivitet är 25 gånger högre (Odds Ratio = 25.38) jämfört med i
den reaktiva gruppen. De nya resultaten visar att hyporeaktivitet är
en tydlig och stark markör för självmordsrisk. En annan viktig
slutsats, som man kan dra från studieresultaten, är att deprimerade
patienter som testas vara reaktiva utgör en grupp, vilken är
betydligt mindre sårbar för självmordshandlingar än den
genomsnittliga individen som söker vård för depression. Det är en
observation som ytterligare ökar testets kliniska användbarhet. För
Emotra är publikationen av detta viktiga forskningsarbete ett
välkommet underlag och ett värdefullt tillskott i marknadsarbetet. Nu
kan marknadsbearbetningen fortsätta med stöd från helt aktuella,
tydliga och relevanta resultat.

Marknadschefen, Daniel Poté kommenterar:

"Det är av stort värde för Emotra att detta viktiga forskningsarbete
har accepterats för publicering. Tidigare blinda studier har visat på
ett tydligt samband mellan hyporeaktivitet och självmord. Eftersom
samtliga resultat har pekat i samma riktning insåg vi att det skulle
vara möjligt att använda resultaten i de oberoende studierna och
baserat på dessa, undersöka de statistiska tecknen på ökad
självmordsrisk bland hyporeaktiva individer. Genomgång och analys av
de tidigare studierna och statistiska beräkningar har pågått under
hela våren. För Emotras del, har processen nu utmynnat i en
vetenskaplig artikel med nya data som ger relevant och användbar
information till kliniker. Att publicera informationen i en
vetenskaplig tidskrift var ett medvetet val för att ha tillgång till
resultat med hög trovärdighet och transparens och ska ses som en
viktig nyckel för att nå ut till marknaden."

Forsknings- och Utvecklingschef, Lars-Håkan Thorell kommenterar:

"Det har varit nödvändigt att knyta samman de tidigare blinda studier
som påvisat det samband mellan hyporeaktivitet och risken för
självmord som jag varit medveten om i många år och som drivit mig i
min forskning sedan dess. Genom samarbetet med den matematiske
biostatistikern, Karl Wahlin, kom vi till insikt om ett relevant
angreppssätt. Det har varit mycket givande att kunna använda
underlagen till att aggregera resultaten på ett statistiskt
övertygande sätt. De nya insikterna är en viktig pusselbit och
understödjer en fördjupad analys av en plausibel förklaringsmodell
för hur hyporeaktivitet är kopplat till självmordsrisk. De upprepade
resultaten med oproportionerligt många självmord och även våldsamma
självmordsförsök i studie efter studie i gruppen hyporeaktiva, var
också en av grunderna till att EUDOR-A designades utan kontrollgrupp,
en bred naturalistisk studie som snarast bör ses som en validering av
att metoden med framgång kan användas i klinisk rutin. Min förväntan
och önskan är att med ökad användning av EDOR i klinisk rutin kommer
fler studier att genomföras, med ökad kunskap som följd - en kunskap
som ska komma såväl vetenskap som sjukvård till gagn."

Emotra fortsätter nu marknadsbearbetning av privata psykiatriska
sjukhus i ett flertal av Europas större städer. De nya
studieresultaten kommer att underlätta för Bolaget att visa hur
tillförlitlig EDOR® är och hur tydlig och stark hyporeaktiviteten är
som riskmarkör för självmord. Samarbetsprojekt med vetenskapligt
inriktade kliniker och forskningsinstitutioner kommer även i
fortsättningen att vara en viktig förutsättning för att nå ut till
psykiatriskt inriktade forskare och vårdgivare. I dessa samarbeten
kan Emotra bidra med både vetenskapligt kunnande och teknisk
kompetens. Ett flertal viktiga forskningsstudier pågår och kommer att
rapporteras längre fram, däribland artikeln från den avslutade
multicenterstudien EUDOR-A, vars manuskript är under framtagning av
en grupp forskare från olika länder.

Denna information är sådan information som Emotra AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 4 september 2018.

Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver
forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom
suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat,
objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för
att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej.
Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser
i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska
konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett
synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet
tagits fram.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/emotra/r/ny-publikation-visar-styrkan-i-emotra...
http://mb.cision.com/Main/11655/2607699/902499.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.