Du är här

2018-08-23

Empir Group AB: Empir Group Delårsrapport Jan - Juni 2018

Januari - Juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 133,7 (98,3) mkr
· Rörelseresultatet uppgick till -2,6 (0,1) mkr
· Resultat efter skatt uppgick till -2,5 (-0,1) mkr
· Resultat per aktie uppgick till -0,73 (-0,00*) kr

April - Juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 72,8 (51,3) mkr
· Rörelseresultatet uppgick till -4,9 (-0,9) mkr
· Resultat efter skatt uppgick till -5,0 (-0,9) mkr
· Resultat per aktie uppgick till -1,44 (-0,36*) kr

VD har ordet

Efter en mycket stark start på året blev utfallet för det andra
kvartalet sämre än vi hade räknat med då några av våra bolag
fortfarande kämpar med att leverera det som vi kan begära. Året
började mycket bra, vilket även var fallet 2017 som sedan följdes av
två svaga kvartal (Q2 och Q3 2017) följt av ett urstarkt fjärde
kvartal 2017. Med denna rapport för Q2 är risken uppenbar att vi ser
samma mönster även för 2018. Vilket ger anledning till en viss
försiktighet med att dra för stora växlar på årets sex första
månader.

Resultatet ovan belastas med ca 2,1 mkr av struktur och
transaktionskostnader under perioden varav ca 1,0 mkr för det andra
kvartalet. Redovisningseffekter, ej likviditetspåverkande, av att ett
intressebolag blivit dotterbolag under det andra kvartalet bidrar med
- 3,7 mkr i negativt rörelseresultat för perioden och kvartalet.

Främst går strukturarbetet med ett par av bolagen inom segmentet Empir
Solve lite trögare än beräknat och tar längre tid medan vissa bolag
inom segmentet går väldigt bra. Segmentet Empir Serve går bra men
även här förväntar vi oss bättre rörelsemarginaler på helåret 2018.
Inom Apply segmentet fortsätter vi med våra stora investeringar i
Boka/Portify inom Technode gruppen (tidigare Advoco), dock med vissa
tidsjusteringar. Vi har under det första halvåret kostnadsfört ca 5
mkr i produktutveckling inom Technode gruppen, såväl i Advoco telekom
systemlösning som i Boka/Portify produktplattformar varav ca 2,5 mkr
i det andra kvartalet då Technode gruppen ingår i Empir som
dotterbolag. Dessa investeringar genererar inte några intäkter under
perioden.

Empir har kommunicerat våra långsiktiga mål och vi följer vår
tillväxtplan väl, plus 36,1%, 133,7 Mkr mot 98,3 Mkr för samma period
förra året. Efter fjärde och första kvartalets kraftiga
resultattillväxt blev kvartal två en besvikelse med ett negativt
EBITDA och rörelseresultat även om försämringen främst beror på en
redovisningseffekt då vi under det andra kvartalet har förvärvat in
mer än 50 % av aktierna i Technode gruppen och därmed konsoliderar
denna koncern i sin helhet som dotterbolag.

Varje förvärv är en kalkylerad risk och "turn arounder" är svåra att
beräkna kostnadsmässigt och tidsmässigt. Man kan dock inte tveka att
genomföra nödvändiga förändringar och omstruktureringar även om det
slår mot resultatet kortsiktigt. Det är lika viktigt att fullfölja de
investeringar som man anser är nödvändiga för att förbättra sin
totala affär, även om det om i Empirs fall rör sig om mycket stora
satsningar inom segmentet Apply för att addera en produktlicensaffär
till vår stora konsultaffär i segmentet Solve. Framtida
resultattillväxt kommer att komma från dessa investeringar.

Vi ser att vår strategiska plan att bygga genom att förvärva,
strukturera och optimera, fungerar. Våra finansiella mål stipulerar
att vi skall addera ca 200 mkr i lönsam tillväxt de kommande tre åren
vilket fortsatt känns helt realistiskt.

I och med den företrädesemission och den inställda utdelningen, så har
Empir en bra kassa att arbeta med för att hantera våra investeringar,
kvarvarande strukturkostnader och smärre kompletteringsförvärv.
Organiskt skall vi kunna fortsätta vårt arbete att förbättra våra
rörelsemarginaler löpande. Det kommunicerade målet om 7 % EBT
marginal 2021 kräver att våra investeringar blir lyckosamma då målen
är tufft satta och detta sker på inget sätt med automatik, bara hårt
arbete. Resultatförbättringen av rörelseresultatet kommer att
realiseras genom en fortsatt organisk operativ förbättring av vår
stora konsultverksamhet inom segmentet Solve, idag med 3,0 % i
rörelsemarginal. Det förutsätter även att våra stora investeringar i
segmentet Apply bär frukt och blir bidragsgivare samt att vi kan växa
i segmentet Serve, våra drift- och förvaltningsuppdrag, idag med 11,9
% i rörelsemarginal.

Det finns alltid en affärsrisk men vi är på god väg mot våra
finansiella mål 2021. Vi har fortsatt fokus på förvärv och det saknas
på inget sätt målbolag, även om säljare och köpare inte alltid har
samma uppfattning om relevanta värden. Vi söker kvalitetsbolag främst
inom våra segment Empir Apply och Empir Serve även om
kompletteringsförvärv inom systemutveckling i segmentet Empir Solve
på inget sätt är uteslutet. Rörelsemarginalerna inom Solve segmentet
är lägre och det skalar inte på samma sätt som våra licens- och
produktintäkter i Apply och Serve som är våra primära
tillväxtsegment, främst rörelsemarginalmässigt.

Volymvägt genomsnittlig avslutskurs efter perioden har för Empir B
aktien varit en besvikelse, till och med under emissionskursen 25,55
som tillförde Empir ca 13,5 mkr i kontant likvid. Marknaden har
alltid rätt, så det är bara att acceptera och vi kan bara fortsätta
att arbeta på och genom våra rapporter visa att vi förtjänar en
bättre analys av vår framtida intjäningskapacitet. Vår huvudstrategi
att växa genom förvärv och att betala ca 50 % av köpeskillingen med
egna aktier kan dock försvåras om bolaget inte kan emittera nya
aktier till en rimlig marknadsvärdering.

Vi önskar fortsätta att konsolidera applikations- och
systemutvecklingsaffären i vårt affärssegment, Empir Solve, med
mindre kompletteringsförvärv. Vi genomför egen organisk tillväxt
genom investering inom applikations segmentet Empir Apply och med
förvärv inom applikationsdrift och drifttjänster i Empir Serve. Detta
för att koncernen skall få en bättre balans och möjliggöra en
genomsnittlig väsentligt mycket högre intjäningsförmåga per
intäktskrona.

Vår position innebär att vi är en noterad koncern med ett renodlat
ägarbolag med ett antal självständiga operativa bolag med
rikstäckande kapacitet och nordiska ambitioner.

Vi har alla lärt oss genom erfarenhet vilket mervärde digitalisering
kan tillföra våra kunder inom myndigheter, organisationer och
företag.

Vi tror på de små och medelstora företagens fördelar vad gäller
kundengagemang, snabba och korrekta beslut, hög servicenivå, lokal
förankring och närhet till kunderna som ger mervärde till såväl
aktieägare, kunder som våra medarbetare.

Vi tror på stordriftsfördelar i det större företaget vad gäller
administration, verksamhetsstöd, support, upphandlingar, styrka och
trygghet och inte minst säkrare finansiering med hjälp av en noterad
likvid aktie.

Vi vill påverka IT Sverige och skapa goda förutsättningar för de små
och medelstora IT företagen att frodas, att bli en del av ett större
sammanhang med hjälp av det noterade större företagets resurser, utan
att för den skull tappa sin glöd, kreativitet att förändra och
utvecklas.

Vi erbjuder våra kunder Kunskap genom erfarenhet.

Marknad och kunder

Vi bedömer att IT investeringarna fortsatt kommer att ligga på en hög
nivå och att marknadsförutsättningarna under 2018 och minst fram till
sommaren 2019 kommer att vara fortsatt goda. I Stockholmsområdet
föreligger fortsatt en viss överhettning och brist på relevanta
resurser till relevant kostnad vilket är en begränsande faktor.
Empir, med ökad leveranskapacitet och klart större verksamhet och
därmed naturlig marknadsnärvaro, ska klara att erhålla sin del av
kakan. Empir driver sedan några år en expansion utanför
storstadsregionerna för att säkra en stabilare resursbas till rimlig
kostnad. Kunder och försäljning lär fortsatt koncentreras till
storstäderna, men kanske inte alldeles nödvändigt
tjänsteproduktionen, inte ens konsultativ och personell sådan. Genom
förvärv räknar Empir med att ta över nya affärer och öka vår
marknadsnärvaro.

Utsikter

2018 kommer att bli ännu ett år med tvåsiffrig tillväxt för Empir. Vi
kommer att fortsätta arbeta med våra befintliga bolags
resultatförbättringar och att försöka förvärva nya enheter inom de
icke konsultativa segmenten Apply och Serve. Vi lägger stort fokus på
våra investeringar i Apply som planenligt kommer att vara en
avtrappande belastning även under 2019 och en bit in i 2020. Vi
jobbar med våra koncernövergripande kostnader som är för höga med
nuvarande affärsvolymer. Nya ekonomisystem och rationaliseringar är
på ingång. Empir lämnar ingen specifik prognos annat än att vi har en
uttalad förvärvsdriven tillväxt med målen att vid slutet av 2021
omsätta ca 500 mkr och uppnå minst 7 % EBT marginal. Denna ambition
är oförändrad och styr våra handlingar såväl kort som på längre sikt.
Empirs utdelningspolicy, som tidigare har kommunicerats, ska i
normalfall uppgå till 60 % av varje års resultat om bolagets
situation i övrigt så möjliggör. Därtill har Empir ca 48 mkr i
förlustavdrag som kraftigt kommer att förbättra Empirs
utdelningsförmåga under de kommande åren.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/empir-group-ab/r/empir-group-delarsrapport-jan...
http://mb.cision.com/Main/468/2598588/895744.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.