Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-26

Enea AB: Delårsrapport juli - september 2016

Fortsatt stark tillväxt för programvaruverksamheten utanför Eneas
nyckelkunder

Eneas omsättning, rörelseresultat och rörelsemarginal förbättrades
jämfört med samma period föregående år. Resultat per aktie ökade med
11 procent jämfört med samma period föregående år.

· Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 120,1 (117,7)
MSEK, vilket motsvarar en ökning om 3 procent. För årets nio första
månader ökade omsättningen till 365,6 (355,3) MSEK.

· Rörelseresultatet för tredje kvartalet ökade till 29,6 (27,9)
MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 24,5 (23,7) procent. För
årets nio första månader ökade rörelseresultatet till 85,3 (77,7)
MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 23,3 (21,9) procent.

· Resultat per aktie ökade till 1,42 (1,29) SEK för tredje
kvartalet och till 4,28 (3,77) SEK för årets nio första månader.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,7
(17,5) MSEK för kvartalet och till 100,7 (85,8) MSEK för årets nio
första månader. Likvida medel samt finansiella placeringar uppgick
till 215,8 (193,4) MSEK vid kvartalets slut.

· I slutet av oktober tecknade Enea avtal om att förvärva Qosmos,
ett franskt bolag som är specialister inom Network Intelligence. För
mer information om förvärvet se sidan 16.

Juli - september 2016
(motsvarande period föregående år inom parentes)

· Omsättning, 120,7 (117,7) MSEK
· Omsättningstillväxt, 3 (12) %
· Omsättningstillväxt valutajusterad, 1 (6) %
· Rörelseresultat, 29,6 (27,9) MSEK
· Rörelsemarginal, 24,5 (23,7) %
· Resultat efter skatt, 22,6 (20,6) MSEK
· Resultat per aktie, 1,42 (1,29) SEK
· Förändring resultat per aktie, 11 (11) %
· Kassaflöde (löpande verksamhet), 20,7 (17,5) MSEK
· Likvida medel samt finansiella placeringar, 215,8 (193,4) MSEK

Anders Lidbeck, VD och koncernchef kommenterar:

"Resultat
Årets första nio månader har utvecklats väl. Vi gick in i 2016 med
målet att hålla vår rörelsemarginal stabil på nivåer över 20 procent
och med ambitionen att fortsätta öka den absoluta vinsten och
resultatet per aktie jämfört med 2015. När vi stänger tredje
kvartalet gör vi det med en rörelsemarginal på 24,5 procent (23,7
procent) och med en 11 procents ökning av resultatet per aktie till
1,42 SEK (1,29 SEK). Rörelseresultatet för kvartalet blev 29,6 MSEK
vilket är 6 procents ökning jämfört med samma period föregående år.
Det innebär att vi för niomånadersperioden har ökat vår
rörelsemarginal till 23,3 procent (21,9 procent) och ökat
rörelseresultatet med nästan 10 procent till 85,3 MSEK (77,7 MSEK)
jämfört med samma period 2015. Under samma period har vårt resultat
per aktie ökat med drygt 13 procent.

Fortsatt kraftfull tillväxt inom Worldwide Sales
Omsättningen växte med 3 procent jämfört med samma kvartal föregående
år. Intäkterna från tjänsteverksamheten utvecklades väl och
representerade under kvartalet 33 procent av omsättningen. Det är
samma andel som motsvarande period föregående år. Under andra
kvartalet gjorde vi inom tjänsteverksamheten en ny stor affär i USA
med fortsatt leverans även under tredje kvartalet. Vår
tjänsteverksamhet blir strategiskt allt viktigare för oss.
Expertkunskap och förmågan att kostnadseffektivt och med god kvalitet
leverera integrerade projekt, är och förblir viktiga faktorer i en
värld där öppen källkod får allt större betydelse.

Återigen är det programvaruverksamheten utanför våra nyckelkunder som
växer kraftigast. Allra kraftigast växer vi i Asien, där vi under
kvartalet hade höga tvåsiffriga tillväxttal jämfört med samma period
föregående år. Omsättningen från våra nyckelkunder fortsätter att
minska som andel av totalen likväl som i absoluta tal. Det innebär
att Worldwide Software Sales för kvartalet representerar 20 procent
av vår omsättning jämfört med 15 procent för två år sedan. Detta är
ett betydande skifte för Enea och det är klart tillfredställande att
vi kan åstadkomma det under ökande vinstmarginaler.

Skiftet till öppen källkod kommer att påverka oss
Vi befinner oss otvivelaktigt mitt i en tydlig omställning. Trenden
att proprietär mjukvara i allt högre grad ersätts av öppen källkod är
fortsatt stark, inte minst inom telekomindustrin. Jag skrev i mitt
VD-ord för första kvartalet 2015, att det på Mobile World Congress i
Barcelona 2015 visades många lösningar där öppen källkod utgjorde en
allt större del av mjukvaran. Under MWC i Barcelona 2016 förstärktes
denna bild ytterligare, vilket vi också ser hos våra stora kunder. Vi
har vid flera tillfällen kommunicerat att detta på sikt kan komma att
påverka våra royaltyintäkter negativt och vi gör nu bedömningen att
detta kommer att bli tydligt under de kommande åren. Vi ser att vårt
proprietära operativsystem är på väg att fasas ut till förmån för
öppen källkod hos några våra största kunder. Under tredje kvartalet
har en av våra nyckelkunder dessutom haft en negativ utveckling av
sin affär. Det är därmed rimligt att anta att omsättningen från Eneas
nyckelkunder kommer att minska också i absoluta tal framöver.

Skiftet till öppen källkod inom mjukvaruindustrin är ingen nyhet och
vi sedan länge påbörjat en omställning som handlar om att skapa en
produktportfölj med allt fler erbjudanden baserade på öppen källkod
kombinerat med en fortsatt utveckling av vår egen mjukvara. Vi deltar
också sedan flera år aktivt inom ett flertal öppna projekt och många
av våra affärer är redan idag baserade på lösningar som helt eller
delvis innehåller öppen källkod. Den lika tydliga trenden inom
telekomindustrin mot virtualisering av nätverksfunktioner, som bygger
på att man i allt högre grad frikopplar mjukvara från hårdvara, är
också till stor del baserade på öppen källkod och standardiserad
hårdvara. Även om det större inslaget av öppen källkod innebär att
andelen royalty-baserade intäkter blir lägre, skapar detta
teknikskifte betydande affärsmöjligheter för oss och vår ambition är
att vara ledande inom denna omställning.

Vårt arbete med att utveckla både nya teknikområden och nya
affärsmodeller fortsätter kontinuerligt, och det tredje kvartalet var
inget undantag. Vi fortsätter att stärka vår position - inte minst
kring NFV som teknikområde och kring ARM-arkitekturen som
hårdvaruplattform och ekosystem. Från det perspektivet har det tredje
kvartalet varit händelserikt, inte minst med tanke på Softbanks köp
av ARM Holdings. Stora sammanslagningar tar oftast tid och energi i
anspråk, med återverkan på alla inblandade och ekosystem runt omkring
dem. Att sammanslagningen gått framåt både snabbt och smidigt under
kvartalet är därför goda nyheter för hela ARM-ekosystemet där Enea
ingår. Det stärker vår inriktning att investera i ARM som
hårdvaruplattform och partner. Vi fick även ytterligare bekräftelse
på detta vid ARMs "partner meeting" under kvartalet, där Enea deltog
som en nyckelspelare på infrastruktursidan. Flera av de projekt där
Enea är direkt inblandade uppmärksammades under keynotes och
presentationer, inklusive OPNFV-projektet där vi är ledande inom
ARM-ekosystemet. Den release som gjordes under tredje kvartalet är
inte bara en viktig milstolpe för vårt pågående samarbete med ARM,
utan också en nyckelkomponent i de NFV-lösningar som vi nu diskuterar
med ett antal operatörer i olika delar av världen.

Framtidsutsikter
Trots vår bedömning om lägre royaltyintäkter framöver står vi fast vid
målsättningen att fortsätta att växa bolaget under god lönsamhet. Vi
fortsätter vår strävan att bygga ett större och starkare bolag som
levererar ett ökande värde för kunder, anställda och aktieägare.

Vi möter de förväntat lägre intäkterna från våra nyckelkunder genom
att vidareutveckla, bredda, och integrera de olika produkter och
lösningar som vi har, samt genom att fortsätta att aktivt leta
förvärv som kompletterar vår nuvarande portfölj och förstärker vår
marknadsposition. I början av året förvärvades verksamheten i ett
mindre amerikanskt produktbolag och under oktober har Enea tecknat
avtal om att förvärva Qosmos, ett franskt företag med ledande
marknadspositioner inom IP-trafikklassificering och Network
Intelligence.

Vi söker ständigt nya sätt att göra vår organisation mer effektiv och
konkurrenskraftig med bibehållet fokus på spetskompetens, kvalité och
kunder. Med starka finanser, goda kassaflöden och en förstärkt
marknadsposition ser vi framtiden an med tillförsikt. Målsättningen
för helåret 2016 är att vi ska uppnå omsättningstillväxt och
bedömningen att vinst per aktie kommer att förbättras jämfört med
2015 står oförändrad."

Press och analytikermöte
Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte
där Anders Lidbeck, VD och koncernchef, presenterar och kommenterar
rapporten.

Tid: Onsdag den 26 oktober, 2016 kl. 08:30
Länk: Financial Hearings
https://wonderland.videosync.fi/2016-10-26-enea-q3-report

Telefonnummer: SE: +46 856642669, UK: +44 2030089804
Den fullständiga rapporten är publicerad på www.enea.se

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdagen den 26
oktober 2016, kl. 07:20.

För mer information besök www.enea. (http://www.enea.se/)se eller
kontakta:

Anders Lidbeck, VD & koncernchef
E-post: anders.lidbeck@enea.com
Julia Steffensen, Executive Assistant
Telefon: 070 971 03 33
E-post: julia.steffensen@enea.com

Om Enea
Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och
konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla
fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi
är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen
källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med
ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på
Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler - från
telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri.
Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och
Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com
och prata med oss på info@enea.com.

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element,
Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform
och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade
varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log
Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System
Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och
Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla
rättigheter förbehållna. © 2016 Enea AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/enea-ab/r/delarsrapport-juli---septembe...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.