Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-24

Enea AB: Delårsrapport juli - september 2017

Rekordresultat, innovation och en effektiv organisation

Tredje kvartalet 2017

· Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 147,1 (120,7)
MSEK, vilket motsvarar en ökning med 22 procent.

· Rörelseresultatet exklusive engångskostnader för tredje kvartalet
ökade till 38,1 (29,9) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal
exklusive engångskostnader på 25,9 (24,8) procent.

· Rörelseresultatet för tredje kvartalet ökade till 34,1 (29,6)
MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 23,2 (24,5) procent.

· Resultat per aktie ökade till 1,63 (1,42) SEK för tredje
kvartalet.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 30,3 (20,7)
MSEK för kvartalet.

· Likvida medel samt finansiella placeringar uppgick till 265,5
(215,8) MSEK vid kvartalets slut.

Årets nio första månader

· För årets nio första månader ökade omsättningen till 436,5 (365,6)
MSEK.

· För årets nio första månader ökade rörelseresultatet exklusive
engångskostnader till 94,8 (87,1) MSEK, vilket motsvarar en
rörelsemarginal exklusive engångskostnader på 21,7 (23,8) procent.

· För årets nio första månader minskade rörelseresultatet till 80,1
(85,3) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 18,4 (23,3)
procent.

· Resultat per aktie minskade till 3,78 (4,28) SEK för årets nio
första månader.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 98,7
(100,7) MSEK för årets nio första månader.

Juli - September 2017

(Motsvarande period föregående år inom parentes)

· Omsättning, 147,1 (120,7) MSEK
· Omsättningstillväxt, 22 (3) %
· Omsättningstillväxt valutajusterad, 23 (1) %
· Rörelseresultat exkl. engångskostnader, MSEK 38,1 (29,9)
· Rörelseresultat, 34,1 (29,6) MSEK
· Rörelsemarginal exkl. engångskostnader, 25,9 (24,8)%
· Rörelsemarginal, 23,2 (24,5) %
· Resultat efter skatt, 28,6 (22,6) MSEK
· Resultat per aktie, 1,63 (1,42) SEK
· Kassaflöde (löpande verksamhet), 30,3 (20,7) MSEK
· Likvida medel samt finansiella placeringar, 265,5 (215,8) MSEK

Anders Lidbeck, VD och koncernchef kommenterar:

Rekordresultat

Rörelseresultatet för tredje kvartalet var 38,1 MSEK, före kostnader
av engångskaraktär. Det är ett nytt rekord och en ökning med 27
procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet
inklusive engångskostnader var 34,1 MSEK, vilket även det är ett
rekord för tredje kvartalet och en ökning på 15 procent jämfört med
föregående år. Vinsten per aktie ökade med 15 procent jämfört med
föregående år och kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med
46 procent. Detta är givetvis klart tillfredställande siffror och det
vi ser är framförallt effekterna av en framgångsrik integration av
Qosmos-förvärvet från december förra året, en fördelaktig intäktsmix
samt ett väl genomfört kostnadsbesparingsprogram under andra
kvartalet. Alla åtgärder i kostnadsbesparingsprogrammet genomfördes
under andra kvartalet och samtliga kostnader för programmet belastade
det kvartalet. De kostnader av engångskaraktär som finns kvar i
tredje kvartalet är de legala kostnaderna för den betydande tvist vi
har med en större kund om avtalstolkning. Som tidigare kommunicerats
så kommer dessa kostnader att bestå så länge tvisten pågår.

Utmaningar och målsättningar står oförändrade

Vi har haft fem år i rad av vinstökning och marginalexpansion, men
vår utmaning både idag och en tid framöver är att växla om vår affär.
Marknaden går mot öppen källkod och intäkterna från våra nyckelkunder
minskar. Intäkterna från vår största kund minskade med mer än 10
procent jämfört med samma period föregående år. Samtidigt sker det en
kraftig teknikutveckling som också sätter press på våra kunders
affärer och påskyndar både rationalisering och konsolidering. Under
denna omställning fokuserar vi framförallt på att utveckla vår
marknadsposition inom framväxande områden. Jag har många gånger sagt
att det under denna period kommer att bli en utmaning att behålla de
marginaler vi vant oss vid. Samtidigt har vi behållit vår ambition
att återvända till 20 procents rörelsemarginal redan mot slutet av
2017. Det är därför klart tillfredställande att vi under tredje
kvartalet, liksom vi gjorde under andra kvartalet, levererar en
operativ marginal på över 20 procent. För tredje kvartalet nådde vi
dessutom 25,9 procents rörelsemarginal före kostnader av
engångskaraktär, vilket till och med är bättre än motsvarade period
föregående år. Man ska dock inte förvänta sig att dessa marginaler
kommer att hålla i sig under de kommande kvartalen, men man kan redan
nu se intjäningsförmågan i det nya Enea. Vi kommer därför oförtrutet
att fortsätta arbetet med att skapa och befästa marginalförbättringar
enligt den målsättning vi kommunicerat.

Positiva tecken

Även omsättningen utvecklades väl under tredje kvartalet och växte med
22 procent över motsvarande kvartal föregående år. Den negativa
trenden inom tjänsteförsäljningen i USA planade ut något under
sensommaren, och kombinerat med en fortsatt stabil tjänsteförsäljning
i Europa är den totala globala tjänsteaffären bara svagt ner jämfört
med samma period föregående år. Det ser dessutom ut som om trenden
kan förbättras något även under slutet av året. Givet låga
jämfö-relsetal från samma period föregående år kan man därför
förvänta sig att tjänsteförsäljningen vänder tillbaka till tillväxt
mot slutet av året. Affärsvolymen med våra nyckelkunder fortsätter
att minska och representerade 40 procent av våra totala intäkter
under tredje kvartalet, att jämföras med 47 procent motsvarande
kvartal 2016 och 57 procent tredje kvartalet 2014. Vår globala
mjukvaruaffär utanför nyckelkunder utvecklades stabilt under
kvartalet och växer kraftigt som del av helheten. Detta område som vi
kallar Worldwide Software Sales representerade 36 procent av våra
totala intäkter under tredje kvartalet, att jämföras med 20 procent
föregående år. Denna utveckling kombinerat med att intäkterna från
Tjänsteverksamheten stod för 24 procent av de totala intäkterna,
skapar förutsättningar för en allt stabilare intäktsmix liksom en
stark bruttomarginal.

Innovation och effektivitet

Jag tidigare pratat om behovet av att utveckla vår produktportfölj och
samarbeten för att möta nya utmaningar och marknadsförutsättningar.
Under september månad annonserade vi ett samarbete med
halvledartillverkaren Cavium kring vår NFV "Access" plattform. Den
här typen av samarbeten är ett viktigt sätt för oss att nå ut på
marknaden, och alldeles nyligen visade vi även upp våra plattformar
för "network virtualization" på SDN/NFV World Congress i Haag. Samma
månad kunde de som följer Enea också läsa att vår DPI-lösning nu
klarar av att identifiera mer än 3000 olika protokoll, inklusive
flertalet krypterade s.k. "over-the-top"-tjänster. I ett läge där
redan mer än hälften av all trafik i mobilnätet är krypterad, kommer
förmågan att klassificera krypterad trafik att vara helt avgörande.
Återigen visar vi att vi är väl positionerade för morgondagens
lösningar inom "network intelligence". Att framgångsrikt
vidareutveckla vår mjukvaruaffär handlar dock inte bara om att addera
nya produktområden, utan också om att vidareutveckla vår
traditionella affär. Att vi under slutet av tredje kvartalet kunde
meddela att vi vunnit en ny affär kring 5G basstationer med en
ledande asiatisk leverantör av telekomutrustning, med vårt
operativsystem OSE, är lika viktigt som det är glädjande. Det är vårt
erbjudande inom inbyggda operativsystem, som tillsammans med vår
affär inom "network intelligence" (som tillkom genom förvärvet av
Qosmos) finansierar våra investeringar inom området "network
virtulization". I det här sammanhanget är också en stark och effektiv
organisationskultur viktigt. Vi började det tredje kvartalet med en
delvis ny sälj- och marknadsorganisation. De förändringar vi
genomförde i sälj- och marknadsorganisatio¬nen under andra kvartalet
för att både få fart på vår försäljning och minska kostnaderna har
hanterats mycket väl av organisation. Ställtiden som organisationen
behövde för att ta till sig förändringarna och bli effektiv igen var
kort. Det tyder på en inneboende styrka i både vår organisation och i
våra kundrelationer som är klart tillfredställande.

Framtidsutsikter

Vi fortsätter vår strävan att bygga ett större och starkare bolag med
ett ökande värde för kunder, anställda och aktieägare. Den
omställning vi går igenom är i grunden positiv för Enea, med ett
mindre beroende av en enskild produkt och ett fåtal stora kunder.
Förvärv som stärker vår marknadsposition och långsiktiga
intjäningsförmåga är en viktig del i denna omställning, och trots vår
bedömning om lägre intäkter från våra största kunder är vår
målsättning att fortsätta växa bolaget under god lönsamhet och goda
kassaflöden. Vår målsättning för helåret 2017 är oförändrad - att
uppnå tvåsiffrig procentuell omsättningstillväxt och ett förbättrat
rörelseresultat jämfört med 2016, före kostnader av engångskaraktär.

Press och analytikermöte

Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte
där Anders Lidbeck, VD och koncernchef, presenterar och kommenterar
rapporten.

Tid: Tisdag den 24 oktober, 2017 kl. 08:30

Länk: Financial Hearings http://www.financialhearings.com/event/9846
(https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1dvf2D-0008Mu-3U&i=57e1b682&c=UIMg-r3...)

Telefonnummer: SE: +46856642694 UK: +442030089810

Den fullständiga rapporten är publicerad på www.enea.se

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
2017-10-24 kl. 07:20.

För mer information besök www.enea. (http://www.enea.se/)se eller
kontakta:

Anders Lidbeck, VD & koncernchef

E-post: anders.lidbeck@enea.com

Julia Steffensen, Executive Assistant

Telefon: 070 971 03 33

E-post: julia.steffensen@enea.com

Om Enea

Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och
konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla
fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi
är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen
källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med
ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på
Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler - från
telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri.
Med huvudkonto...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.