Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-03

Enersize: Enersize har lämnat in en patentansökan för en ny metod för att mäta uppnådda besparingar oberoende av produ...

Enersize Oyj ("Enersize") har idag den 2018-09-03 lämnat in en
patentansökan som en del av bolagets arbete med att skapa en stark
patentportfölj. Ansökan är Enersize tredje patentansökan av
strategisk betydelse. Ansökan avser en nyutvecklad metod för mätning
och kvantifiering av energieffektivitet och besparingsgrad som ej
påverkas av variationer över tid i en fabriks tryckluftskonsumtion.
Patentansökan har lämnats in i Sverige och ansökan i Kina planeras
att göras senare med hjälp av prioritetsförfarande. Bolaget samt
bolagets patentombud har bedömt sannolikheten för att
patentansökningarna kommer att godkännas som mycket god och att
patenten kommer ge ett starkt skydd för uppfinningen. Ett beviljat
patent medför en ensamrätt om 20 år från ansökningstidpunkten.

Uppfinningen innebär att man kan mäta upp och kvantifiera ett systems
energieffektivitet oberoende av vilken luftmängd en fabrik
konsumerar. Eftersom tillverkningstakten ofta varierar i en fabrik
både dagligen och över längre tid innebär det att fabrikers
tryckluftskonsumtion också varierar starkt.

Att entydigt och verifierbart kunna fastställa vilken besparingsnivå
som uppnåtts oavsett om produktionsnivåerna har ändrats är väldigt
viktigt, speciellt i det fall vinstdelningskontrakt är tillämpliga.

Effektiviteten för industriella tryckluftssystem är starkt beroende av
volymen tryckluft som produceras genom flera komplexa samband. Detta
gör att energianvändningen inte följer produktionsnivån i fabriken på
ett enkelt förutsägbart sätt utan en liten ändring av
produktionsnivån kan till exempel uppvisa stora svängningar i
effektivitet, såväl uppåt som neråt.

Eftersom stora variationer i produktionsnivå kan uppstå beroende på
hur fabriken utnyttjas, exempelvis antalet produktionslinor som körs,
hur många skift som arbetar, tillfälliga stillestånd, ombyggnation av
produktionslinor eller byte av produktionsmetoder utgör detta en stor
utmaning för att på ett rättvisande sätt mäta energieffektivitet och
kunna fastställa gjorda besparingar. Även naturliga
säsongsvariationer i utomhustemperatur och luftfuktighet påverkar
systemets energieffektivitet.

Enligt styrelsens bedömning finns det idag inga mätsystem eller kända
metoder som ger en rättvisande mätning av besparingsgrad i de fall
där det skett ändringar av produktionsvolymen av tryckluft under
antingen en referensmätperiod eller mellan referensmätperiod och
perioden efter besparingsåtgärder genomförts. Den standardmässigt
använda metoden har utgjorts av genomsnitsmätning av antingen total
energianvändning (kWh/månad) eller energieffektivitet (kWh/m3
producerad tryckluft). Enersize erfarenhet är att kunderna ser stora
osäkerheter och utmaningar med att använda en genomsnittsmetod för
uppmätning av besparingar. Styrelsen bedömning är att
genomsnittsmetoder i många fall ger en helt felaktig skattning av
gjorda besparingar.

Att som enda bolag på marknaden kunna erbjuda denna typ av rättvisande
och verifierbar mätmetod för gjorda besparingar utgör en stark
kundnytta. Den nu inlämnade patentansökan möjliggör nu för Enersize
att öppet kunna delge kunderna beräkningsmetodiken och även erbjuda
oberoende verifiering av tredje part. Den möjliga transparensen
bedöms framöver påverka försäljning samt projekt positivt. Med en
verifierbar och vetenskapligt förankrad mätmetod kan även
feltoleransen i mätningarna minskas vilket gynnar Enersize i de fall
vinstdelningsavtal är tillämpliga.

Om Patentansökningen

Uppfinningen som nu patentansökts har utvecklats av Enersize
forskningsavdelning i Lund. Som tidigare meddelats pågår ett
kontinuerligt arbete med forskning och utveckling i Enersize med
målet att bygga en stark immaterialrättslig portfölj inom
datorbaserad analys av tryckluftssystem. Denna patentansökan är den
tredje i ordningen som lämnats in.

Patentansökningarna och nyhetsgranskning har genomförts av Awapatent,
ett av de ledande IP-konsultföretagen med verksamhet i Europa och
Kina med 165 IP-konsulter, rådgivare och patentombud. Awapatent har
sitt huvudkontor i Malmö, grundades redan 1897 och har flera Fortune
500-företag som kunder.

Patentansökningen har lämnats in i Sverige och avsikten är att med
hjälp av internationella PCT-ansökningar utöka skyddet
internationellt samt i Kina. Patentansökningen avser ett så kallat
metodpatent. Ett beviljat patent medför en ensamrätt om 20 år från
ansökningstidpunkten. I och med att ansökningen är inlämnad aktiveras
prioritet för uppfinningsskyddet, vilket innebär att vid ett senare
godkännande av patenten täcker skyddet från och med
inlämningsdatumen. Detta innebär att Enersize redan nu kan utnyttja
ett kommande, förväntat godkännande genom exempelvis licensiering av
tekniken utan att behöva invänta ett godkännande, Så kallat Patent
Pending. Patentansökningarnas innehåll är sekretessbelagda under
ansökningsprocessen under de kommande 18 månaderna. Godkännande av
patentansökningarna kan väntas tidigast efter 18 månader för
grundansökningarna i Sverige. Awapatents uppfattning baserad på
nyhetsgranskning av existerande teknik och patent samt utformningen
och skyddsomfånget av patentansökningarna är att Enersize kommer att
erhålla ett starkt internationellt uppfinningsskydd.

Patentansökan har registrerats under ansökningsnummer 1851039-6 av
PRV.

Risker och osäkerheter avseende patent och patentansökningar

Granskningsprocessen för patentansökan är beroende på många faktorer
såsom tidigare publicerade eller opublicerade patent,
patentansökningar eller teknik, krav på inbetalning av olika
patentavgifter, utökning till andra länder med egna
granskningsprocesser med mera. Detta innebär att det finns ett antal
generella risker i samband med både ansöknings- och
granskningsprocessen som kan innebära att patentskyddet för
uppfinningarna begränsas i omfattning eller ej uppnås. Även godkända
patent kan bestridas i domstol vilket kan innebära en senare risk för
att skyddet för uppfinningarna begränsas eller försvinner.

Christian Merheim, Ordförande Enersize, kommenterar: "Det kan låta som
en enkel sak att på ett rättvisande sätt mäta och jämföra
energiförbrukningen i en fabriks tryckluftssystem över tid, men
sanningen är en helt annan. I dagens fabriker sker
produktionsomläggningar snabbt och tillverkningen anpassas
just-in-time efter försäljning och marknadsutsikter. Att kunna vara
ensamma i världen om att erbjuda rättvisande mätningar som hanterar
detta är ett starkt försäljningsargument till fördel för Enersize."

Sami Mykkänen, VD Enersize, kommenterar: "Att på ett tydligt,
transparent och vetenskapligt verifierbart sätt kunna mäta gjorda
besparingar är en av de saker som våra kunder ställer högst krav på.
Tack vare att vi nu har lämnat in patentansökan kan vi vara helt
öppna med kunderna kring vår unika mätmetodik, det är ett stort steg
framåt för vår del och jag hoppas detta kan ge gensvar i
projektförsäljningen"

Anders Sjögren, Head of Research, Enersize, kommenterar: "Det är
glädjande att nu kunna tillföra ännu en strategiskt viktig uppfinning
till Enersize immaterialrättsliga portfölj. Extra roligt är att varje
ansökan lyft nivån jämfört med existerande teknik med jättekliv. "

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com

Or (English only):

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-post: sami.mykkanen@enersize.com

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 3 September 2018.

[image]

Enersize i korthet

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling
och analys kan Enersize ge 10-50% energibesparing i industriella
tryckluftssystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft
som utgör cirka 5% av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes
existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av
plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har
huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget
är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS.
www.enersize.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/enersize/r/enersize-har-lamnat-in-en-patentans...
http://mb.cision.com/Main/15739/2607213/902111.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.