Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-16

Enersize: I dag är den sista dagen för teckning av aktier i den pågående nyemissionen

I dag den 16 oktober 2019 är den sista dagen för teckning av aktier i
Enersizes pågående nyemissionen med företräde i Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien,
Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där
distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.
Ytterligare restriktioner är tillämpliga. Vänligen se "Viktig
information" i slutet av pressmeddelandet.

· Företräde:
· En (1) befintlig aktie ger rätt att teckna två (2) nyemitterade
aktier.

· Vid tecknande av två (2) nyemitterade aktier erhålls en (1)
vederlagsfri teckningsoption av serie 2/2019.

· Emissionskurs: 0,65 kr per aktie.
· Teckningsperiod i Sverige: 1 oktober 2019 - 16 oktober 2019.
· Teckningsperiod i Finland: 1 oktober 2019 - 18 oktober 2019.
· Emissionsgaranti: Teckningsförbindelser och emissionsgarantier har
på förhand erhållits motsvarande 60 procent av emissionsbeloppet om
cirka 47 MSEK.

· Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av
avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 22 oktober 2019.

· Handel: Aktierna handlas på Nasdaq First North Growth Market.
· Rapportering av utfall av nyemissionen beräknas ske omkring den 22
oktober 2019.

Teckningsplats för Företrädesemissionen

Teckningsplatserna är:

a) I Sverige genom Mangolds webbplats www.mangold.se och

Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm

(emissioner@mangold.se, tel. +46 8-503 01 580).

b) i Finland depåinstitut och kontoförande institut.

Teckningsanmälan i Sverige tas också emot av förvaltare som har avtal
med Mangold om detta.

Investerarna ska följa de anvisningar som har utfärdats av förvaltarna
och Mangold Fondkommission AB.

Information till finska aktieägare

För att kunna handla med aktier eller teckningsoptioner på Nasdaq
First North Growth Market kommer en finsk aktieägare att behöva föra
över sina aktier till Euroclear Sweden AB:s värdepapperssystem. Om en
finsk investerare förvärvar aktier genom handel på Nasdaq First North
Growth Market, kommer sådan aktieägare att behöva föra över sina
aktier till Euroclear Finlands system för att kunna bli registrerad
som ägare i den aktieägarförteckning som administreras av Euroclear
Finland.

Sådan cross-border avveckling är förenad med tillkommande kostnader
och ledtider. Kontoförande institutet kommer att debiteras en
överföringsavgift av Euroclear Sweden och Euroclear Finland och den
avgiften och andra kostnader som debiteras av inblandade banker
kommer sannolikt att läggas på aktieägaren.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Enersize i
samband med företrädesemissionen. Advokatfirman Smartius Oy och
Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legala rådgivare till bolaget.

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

E-post: ca@skmg.se

Telefon: +46 11 32 30 732

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD

Telefon: +46(0)730-763530

E-post: anders.sjogren@enersize.com

Enersize i korthet

Med sina patenterade, molnbaserade och automatiserade tjänster kan
Enersize (https://enersize.com/) åstadkomma 10-50% energibesparingar
i industriella tryckluftssystem. Enersize Q+ för mätning och
övervakning. Enersize Enterprise för central övervakning med Q+ över
flera fabriker. Enersize LEAQS för läckagehantering. Kombinationen av
företagets molntjänster sparar energi och koldioxidutsläpp och
betalas tillbaka inom några månader. Företaget har mer än 4000 kunder
globalt. 10% av branschens energiförbrukning går till tryckluft,
vilket motsvarar cirka 2% av världens totala elförbrukning. Företaget
har sitt huvudkontor i Helsingfors, har försäljningskontor i Göteborg
och Shanghai och utvecklingskontor i Lund. Företaget är noterat på
Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS.
www.enersize.com

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i
Enersize och investerare ska inte teckna eller förvärva några
värdepapper. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i
Enersize kommer endast att ske genom det prospekt som Enersize
offentliggjorde den 24 september 2019.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien,
Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där
distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier ("BTA"), nyemitterade
aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av
någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller
tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA, nyemitterade aktier har
registrerats eller kommer att registreras enligt United States
Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt
tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där
Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider
mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare
prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas
utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA
och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att
erbjudas till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Enersize aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer",
"bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information.
Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända
som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör
inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och
de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande
gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse
därom. Enersize lämnar inga utfästelser om att offentliggöra
uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information,
framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som
följer av tillämplig lagstiftning.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/enersize/r/i-dag-ar-den-sista-dagen-for-teckn...
https://mb.cision.com/Main/15739/2933533/1124198.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.