Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-27

ENIRO: ACCEPTFRIST FÖRLÄNGS,FÖR SAMTAL OM GARANTI, VILLKOR (NY)

(Från sjätte stycket: bakgrund och mer information)

STOCKHOLM (Direkt) Eniro meddelar att per dagens datum har utbyteserbjudandena
accepterats av preferensaktieägare med motsvarande cirka 73 procent och av
konvertibelinnehavare med motsvarande cirka 57 procent. Acceptfristen
förlängs till den 25 augusti.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Samtal pågår om garanti för kontantemissionen och ytterligare förbättrade
lånevillkor", skriver Eniro.

En grupp större konvertibelinnehavare, motsvarande cirka 23 procent av
utestående konvertibler, avvaktar med att acceptera utbyteserbjudandet och
har inlett samtal om att komplettera rekapitaliseringsplanen med en
emissionsgaranti avseende kontantemissionen om 275 miljoner kronor.

För egen del avser gruppen att ställa cirka 100 miljoner kronor till
förfogande mot att bankkonsortiet medverkar till ytterligare justering av
räntan och amorteringstakten för Eniro.

Bakgrunden är att Eniro i april meddelade att bolaget tillsammans med sina
långivande banker utarbetat en plan för rekapitalisering som innebär en
förändrad kapitalstruktur genom bland annat en kontant nyemission om cirka
275 miljoner kronor, nytt låneavtal, avskrivning av banklån och kvittning av
banklån mot stamaktier. Som en del av rekapitaliseringen beslutade årsstämman
den 7 juni enhälligt om erbjudanden till innehavare av preferensaktier
respektive konvertibler (2015/2020) i Eniro, att byta dessa innehav mot
stamaktier ("Utbyteserbjudandena").

Utbyteserbjudandena är villkorade av att de accepteras av såväl
preferensaktieägare som tillsammans äger minst 95 procent av samtliga
preferensaktier som innehavare av konvertibler som sammantaget innehar minst
95 procent av utestående nominellt konvertibelbelopp.

Om acceptansgraden inte uppnås i utbyteserbjudandena kommer inte något ändrat
låneavtal träda ikraft. Samtidigt upphör bolagets anstånd enligt stand
still-avtalet, vilket innebär att bankerna har rätt att säga upp samtliga
skulder enligt låneavtalet till omedelbar betalning.

"Eftersom Eniro saknar medel för att återbetala dessa låneåtaganden avser
styrelsen att hos tingsrätten ansöka om företagsrekonstruktion om erforderlig
acceptans inte uppnås i utbyteserbjudandena", heter det.

Vad gäller detaljer kring samtalen om emissionsgaranti och förbättrade
lånevillkor, har en grupp investerare under ledning av Tedde Jeansson i
samarbete med Pareto (som agerar för Eniros räkning) påbörjat arbetet med att
arrangera ett garantikonsortium. Detta för att säkerställa att
kontantemissionen blir fullt tecknad och betalas kontant, på villkor att
bankerna accepterar ytterligare justering av räntan och amorteringstakten. En
diskussion har inletts med bankerna om en justering av villkoren och
förutsättningarna för detta, skriver Eniro.

En sådan emissionsgaranti skulle följaktligen bland annat innebära att Eniros
kassaflöde förstärks ytterligare, att den utspädningseffekt som följer av
bankernas omvandlingsåtagande avseende kontantemissionen begränsas samt att
bankernas utlovande avskrivning av lån om 275 miljoner kronor istället för
omvandling till stamaktier säkerställs.

Detta arbete är villkorat av att Eniros långivande banker är villiga att
gentemot Eniro sänka utlåningsräntan och amorteringsplanen.

Investerargruppen som alltså ännu inte accepterat utbyteserbjudandet och som
tillsammans representerar cirka 23 procent av totalt utestående konvertibler,
är villiga att för egen del garantera 100 miljoner kronor av
kontantemissionen.

"Gruppen bedömer tillsammans med Pareto att det finns goda förutsättningar att
komplettera gruppen med ytterligare garanter för att täcka hela
kontantemissionen om 275 miljoner kronor", heter det.

Arbetet med en emissionsgaranti förutsätter, utöver förbättrade lånevillkor
för Eniro och i likhet med den övriga rekapitaliseringsplanen, att
utbyteserbjudandena slutligt accepteras av innehavare representerande 95
procent av preferensaktierna respektive konvertiblerna. En emissionsgaranti
av nu angivet slag förutsätter en garantiersättning motsvarande 10 procent
att erläggas genom utgivande av ytterligare stamaktier till marknadspris.

Eniro ställer sig positivt till investerargruppens planer och har uppdragit åt
Pareto att medverka i framtagandet av ett komplett garantikonsortium.
---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.