Du är här

2018-08-15

Eniro: Beslut vid Eniros extra bolagsstämma 2018

Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll i dag extra
bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens
förslag om återköp av egna preferensaktier genom förvärvserbjudande
till kvarvarande preferensaktieägare och riktade nyemissioner av
stamaktier av serie A till preferensaktieägare och till innehavare av
konvertibler.

I anledning av att Eniros ägare av stamaktier av serie A kommer att
erbjudas att förvärva obligationer inom ramen för en ny
finansieringslösning för Bolaget beslutade stämman om förnyade
utbyteserbjudanden till samtliga kvarvarande preferensaktieägare och
innehavare av konvertibler att byta sina instrument mot stamaktier av
serie A och därmed få möjlighet att delta i den nya
finansieringslösningen genom att med prioritet förvärva obligationer.
Utbyteserbjudandena har samma utbytesvillkor som de som gällde vid
2017 års utbyteserbjudanden.

Stämman fattade följande beslut:

a) Återköp av egna preferensaktier genom förvärvserbjudande

Som en del av utbyteserbjudandena beslutade stämman att återköpa högst
258 777 preferensaktier (samtliga kvarvarande preferensaktier) genom
ett förvärvserbjudande riktat till samtliga kvarvarande
preferensaktieägare. Återköp sker till ett pris om 52,13 kr per
preferensaktie och förutsätter att preferensaktieägare samtidigt med
anmälan om försäljning av preferensaktier tecknar stamaktier av serie
A i Bolaget motsvarande återköpsbeloppet. Återköpsbeloppet ska i sin
helhet användas till att betala för tecknade stamaktier av serie A.
Anmälningsperioden för försäljning av preferensaktier löper från och
med den 21 augusti 2018 till och med den 29 augusti 2018. Stämmans
beslut ska verkställas senast den 31 oktober 2018. Erbjudandet är ett
led i styrelsens fortsatta arbete med att skapa en ändamålsenlig
kapitalstruktur. Bolaget innehar 17 033 egna stamaktier av serie A
och tre stamaktier av serie B, motsvarande ca 0,03 procent av
samtliga aktier i Bolaget.

b) Riktad nyemission av stamaktier av serie A till preferensaktieägare

Som en ytterligare del av utbyteserbjudandena beslutade stämman att
öka aktiekapitalet med högst 60 321 513,85 kr genom nyemission av
högst 3 364 101 stamaktier av serie A vilka, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, ska äga tecknas av preferensaktieägare
som accepterat det förnyade utbyteserbjudandet. Varje preferensaktie
berättigar till teckning av 13 nya stamaktier av serie A.
Anmälningstiden löper under perioden från och med den 21 augusti 2018
till och med den 29 augusti 2018. Teckningskursen per ny stamaktie
uppgår till 4,01 kr[1].

c) Riktad nyemission av stamaktier av serie A till innehavare av konvertibler

Stämman beslutade vidare om att öka aktiekapitalet med högst 15 600
999,01 kr genom nyemission av högst 870 060 stamaktier av serie A
vilka, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska äga
tecknas av innehavare av konvertibler som accepterat det förnyade
utbyteserbjudandet och betalas genom kvittning av konvertibelfordran.
Varje konvertibel om nominellt 100 kr berättigar till teckning av tre
nya stamaktier av serie A. Av lånefordran om nominellt 100 kr får
12,03 kr användas för kvittning som betalning för varje tretal
nytecknade stamaktier av serie A. Den del av lånefordran som inte
uppgår till nominellt 100 kr och därmed inte motsvarar tre aktier
efterges av aktietecknaren och återbetalas inte, dvs. aktietecknaren
efterger dels 87,97 kronor för varje lånefordran om nominellt 100
kronor dels eventuell lånefordran som inte motsvarar ett jämt
hundratal kronor. Anmälningstiden löper under perioden från och med
den 21 augusti 2018 till och med den 29 augusti 2018. Teckningskursen
per ny stamaktie uppgår till 4,01 kr1 .

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget
lämnar förnyade erbjudanden till preferensaktieägare respektive
innehavare av konvertibler i Bolaget om utbyte av samtliga
kvarvarande preferensaktier respektive konvertibler mot nyemitterade
stamaktier av serie A.

Fullständig information kring stämmans beslut finns på Eniros hemsida,
www.enirogroup.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Berner, styrelseordförande, tel 0706 201 150,
joachim.berner@gardaverken.se

Örjan Frid, VD Eniro, tel 0705 611 615, orjan.frid@eniro.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 2018-08-15 2018 klockan 17.15 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden.
Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq
Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt
huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com,
twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

This press release is available in English at
www.enirogroup.com/en/press-releases.

----------------------------------------------------------------------

[1] Eftersom nyemissionerna sker till en teckningskurs under aktiens
kvotvärde, ska ett belopp motsvarande skillnaden mellan
teckningskursen och kvotvärdet för samtliga nyemitterade stamaktier
av serie A tillföras aktiekapitalet genom överföring från övrigt eget
kapital med totalt (högst 58 943 527,25) för båda nyemissionerna.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eniro/r/beslut-vid-eniros-extra-bolagsstamma-2...
http://mb.cision.com/Main/908/2593224/891982.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.