Du är här

2017-09-11

Eniro: Eniro har mottagit garantiåtaganden för kontantemissionen om 275 miljoner kronor och förlänger acceptfristen för...

Som tidigare pressmeddelats den 27 juli 2017 och den 21 augusti 2017
har Eniro, tillsammans med Pareto och en grupp konvertibelinnehavare,
arbetat med att arrangera ett garantikonsortium för att uppnå en
emissionsgaranti för den planerade kontantemissionen om cirka 275
miljoner kronor. Eniro har per dagens datum mottagit garantiåtaganden
avseende kontantemissionen till ett belopp om 275 miljoner kronor.

Varje garant erhåller en garantiersättning motsvarande 10 procent av
garanterat belopp. Garantiersättningen kommer att utgå i form av
nyemitterade stamaktier av serie A i Eniro som betalas genom
kvittning av respektive garants garantiersättningsfordran på Eniro.
Teckningskursen kommer uppgå till den volymvägda genomsnittskursen
för Eniros stamaktie av serie A under de sista fem handelsdagarna
före utgången av teckningsperioden i den planerade kontantemissionen.

Med anledning av överenskommelsen om emissionsgarantin avseende den
planerade kontantemissionen kommer ytterligare ett tillägg till
prospektet avseende utbyteserbjudandena att upprättas.

Utbyteserbjudandena är villkorade av att de accepteras av såväl
preferensaktieägare som tillsammans äger minst 95 procent av samtliga
preferensaktier som innehavare av konvertibler som sammantaget
innehar minst 95 procent av utestående nominellt konvertibelbelopp .
Per den 8 september hade utbyteserbjudandena accepterats av
preferensaktieägare med ett totalt innehav motsvarande cirka 74
procent av samtliga utestående preferensaktier och av
konvertibelinnehavare med ett totalt innehav motsvarande cirka 60
procent (exklusive de konvertibler som innehavs av initiativtagarna
till garantikonsortiet) av utestående nominellt konvertibelbelopp i
Eniro.

Om erforderlig acceptans inte uppnås i Utbyteserbjudandena, och Eniro
och bank- och garantikonsortierna väljer att inte fullfölja
Utbyteserbjudandena trots en lägre acceptansgrad, kommer inte något
ändrat låneavtal träda ikraft. Samtidigt upphör Eniros anstånd enligt
stand still-avtalet, vilket innebär att bankerna har rätt att säga
upp samtliga skulder enligt låneavtalet till omedelbar betalning.
Eftersom Eniro saknar medel för att återbetala dessa låneåtaganden
avser styrelsen att hos tingsrätten ansöka om företagsrekonstruktion
om erforderlig acceptans inte uppnås i utbyteserbjudandena.

Eniros styrelse har därför beslutat att förlänga acceptfristen i
utbyteserbjudandena till klockan 17.00 den 29 september 2017.
Styrelsen kommer inte att besluta om ytterligare förlängningar.

För mer information hänvisas till det prospekt avseende
utbyteserbjudandena som Eniro offentliggjorde den 8 juni 2017 samt
till de tillägg till prospektet som Eniro offentliggjorde den 2
augusti respektive 22 augusti 2017.

Preliminär tidplan

29 september 2017 Sista dagen i acceptperioden för utbyteserbjudandena

3 oktober 2017 Offentliggörande av utfallet av utbyteserbjudandena

4 oktober-25 oktober 2017 Handel med BTA i utbyteserbjudandena

18 oktober 2017 Offentliggörande av villkor i kontantemissionen

26 oktober 2017 Offentliggörande av prospekt avseende kontantemissionen

27 oktober 2017 Avstämningsdag för deltagande i kontantemissionen

Omkring den 31 oktober 2017 Omvandling av BTA till stamaktier av serie A i utbyteserbjudandena

1 november-15 november 2017 Teckningsperiod i kontantemissionen

Erneholm Haskel är generella finansiella rådgivare till Eniro avseende
rekapitaliseringsplanerna, tillsammans med de juridiska rådgivarna
Nord Advokater och Ramberg Advokater. Pareto Securities är Sole
Manager och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till
Eniro i samband med utbyteserbjudandena. Roschier Advokatbyrå är
legal rådgivare till Pareto Securities.

For more information, please contact:

Björn Björnsson, styrelseordförande Eniro, tel 070 399 80 16

Örjan Frid, VD Eniro, tel 0705 611 615

Denna information är sådan information som Eniro AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 11 september 2017 klockan 08.35 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden.
Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq
Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt
huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com,
twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

This press release is available in English at
www.enirogroup.com/en/press-releases.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla
med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Eniro. Inbjudan
att teckna aktier i Eniro sker endast genom det prospekt som Eniro
har offentliggjort på sin webbplats efter godkännande och
registrering av Finansinspektionen och görs endast till de personer
som prospektet riktar sig till. Prospektet innehåller bland annat
riskfaktorer, finansiell information samt information om Eniros
styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon
regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte
teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta
pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i
det prospekt som offentliggjorts.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA
(med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i
Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan,
Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat
land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda
tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta
pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle
innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt
svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på
ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar
eller andra åtgärder. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan
innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess
gällande lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har
registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act,
eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat
eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade
aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas,
överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till
eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet
med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för
registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med
tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller
jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende
teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i
USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som
nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till
allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Eniros aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck än
historiska fakta som innebär indikationer eller förutsägelser
avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad
information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med
såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är
avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad
information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller
utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig
från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som
återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och
kan ändras utan underrättelse därom.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eniro/r/eniro-har-mottagit-garantiataganden-fo...
http://mb.cision.com/Main/908/2343639/720496.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.