Du är här

2017-10-09

Eniro: Eniro meddelar antal nyemitterade aktier, antal BTA samt mätperiod

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i
USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller
distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller
skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller
registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till
de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte
ett prospekt. För ytterligare information, vänligen se "Viktig
information" i detta pressmeddelande.

Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") har som tidigare
offentliggjorts fullföljt utbyteserbjudandena till innehavare av
preferensaktier och konvertibler och därtill fullföljt
kvittningsemission till Eniros långivande banker. Utbyteserbjudandena
och kvittningsemissionen har resulterat i betalda tecknade aktier
(BTA) enligt följande.

I utbyteserbjudandena har lämnats in 741 223 preferensaktier och ett
sammanlagt konvertibelbelopp om 231 998 003 kronor, vilket har
resulterat i att Eniro emitterat totalt 1 629 959 110 stamaktier av
serie A, varav 956 416 525 till preferensaktieägare och 673 542 585
till konvertibelinnehavare, vilket i avvaktan på slutlig registrering
ger 1 629 959 110 betalda tecknade aktier ("BTA UE"). Efter
utbyteserbjudandenas fullföljande har Bolaget totalt 258 777
preferensaktier utestående och en total nominell konvertibelskuld om
29 001 997 kronor utestående.

Därtill har den riktade nyemissionen av stamaktier av serie B
fullföljts till Eniros långivande banker med betalning genom
kvittning av banklån om cirka 150 miljoner kronor och har resulterat
i att Eniro har emitterat totalt 483 870 966 stamaktier av serie B,
vilket i avvaktan på slutlig registrering motsvarar samma antal
betalda tecknade aktier ("BTA B").

BTA UE är från och med måndag 9 oktober 2017 upptagen till handel av
Nasdaq Stockholm. Följaktligen kommer teckningskursen i den kommande
kontantemissionen att fastställas med cirka 30 procents rabatt
utifrån den teoretiska kursen efter genomförd kontantemission,
baserat på det lägsta av (i) 0,31 kronor och (ii) en volymvägd
genomsnittskurs för Bolagets stamaktie serie A samt BTA UE under
perioden från och med 9 oktober 2017 till och med 20 oktober 2017.

BTA B kommer inte att tas upp till handel.

När de nya stamaktierna av serie A respektive serie B har registrerats
hos Bolagsverket omvandlas BTA UE och BTA B till nya stamaktier av
serie A respektive serie B. Registreringen beräknas ske omkring 6
december 2017.

Preliminär tidplan

9 oktober-6 december 2017 Handel i BTA UE

23 oktober 2017 Offentliggörande av villkor i kontantemissionen

26 oktober 2017 Offentliggörande av prospekt avseende kontantemissionen

27 oktober 2017 Avstämningsdag för deltagande i kontantemissionen

1 november-15 november 2017 Teckningsperiod i kontantemissionen

Omkring 6 december 2017[1] (http://file///C:/Users/kagr01/Desktop/PM%202017-10-09/Eniro%20meddelar%2...) Omvandling av BTA till stamaktier av serie A i utbyteserbjudandena

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Björnsson, styrelseordförande Eniro, tel 070 399 80 16

Örjan Frid, VD Eniro, tel 0705 611 615

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 9 oktober 2017 klockan 20.15 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden.
Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq
Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt
huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på
(http://www.enirogroup.com/)enirogroup.com
(http://www.enirogroup.com/), (http://www.enirogroup.com/)
(http://www.twitter.com/eniro)twitter.com/eniro
(http://www.twitter.com/eniro), (http://www.twitter.com/eniro)
(http://www.facebook.com/eniro)facebook.com/eniro
(http://www.facebook.com/eniro). (http://www.facebook.com/eniro)

This press release is available in English at
www.enirogroup.com/en/press-releases.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla
med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Eniro. Inbjudan
att teckna aktier i Eniro sker endast genom prospekt som Eniro har
offentliggör på sin webbplats efter godkännande och registrering av
Finansinspektionen och görs endast till de personer som prospekt
riktar sig till. Prospekt innehåller bland annat riskfaktorer,
finansiell information samt information om Eniros styrelse. Detta
pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och
är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa
värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på
grundval av den information som finns i prospekt som offentliggörs.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA
(med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i
Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan,
Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat
land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda
tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta
pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle
innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt
svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på
ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar
eller andra åtgärder. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan
innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess
gällande lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har
registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act,
eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat
eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade
aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas,
överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till
eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet
med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för
registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med
tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller
jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende
teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i
USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som
nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till
allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Eniros aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck än
historiska fakta som innebär indikationer eller förutsägelser
avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad
information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med
såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är
avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad
information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller
utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig
från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som
återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och
kan ändras utan underrättelse därom.

----------------------------------------------------------------------

[1]
(http://file///C:/Users/kagr01/Desktop/PM%202017-10-09/Eniro%20meddelar%2...)
Sista dag för handel med BTA är beroende av Bolagsverkets godkännande
av nedsättningsbeslut vid bolagsstämman den 7 juni 2017, som är
kopplat till nyemissionsbeslut av de nyemitterade aktierna.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eniro/r/eniro-meddelar-antal-nyemitterade-akti...
http://mb.cision.com/Main/908/2363915/733905.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.