Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-30

Eniro: Eniro offentliggör prospekt avseende kontantemissionen och meddelar att slutlig lånedokumentation har ingåtts

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i
USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller
distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller
skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller
registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till
de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte
ett prospekt. För ytterligare information, vänligen se "Viktig
information" i detta pressmeddelande.

Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") har tidigare meddelat att
Bolaget tillsammans med Bolagets långivande banker utarbetat en plan
för rekapitalisering. Ett avgörande steg i denna process togs den 5
oktober 2017, då Bolaget offentliggjorde att utbyteserbjudandena
riktade till innehavare av preferensaktier och konvertibler
fullföljts.

Kontantemissionen som nu ska genomföras innebär bland annat att
befintliga stamaktieägare i Eniro ges möjlighet att begränsa den
utspädningseffekt av deras ägande som utbyteserbjudandena och
bankernas omvandling av lån om 150 miljoner kronor till stamaktier av
serie B medför. I tillägg kommer Eniros finansiella ställning stärkas
ytterligare till följd av den amortering av banklån som
emissionslikviden ska användas till samt genom bankernas avskrivning
av banklån om 275 miljoner kronor.

Prospektet avseende kontantemissionen

Prospektet avseende kontantemissionen och upptagandet till handel av
de nya stamaktierna av serie A på Nasdaq Stockholm godkändes och
registrerades av Finansinspektionen i dag den 30 oktober 2017 och
finns nu tillgängligt på Eniros webbplats www.enirogroup.com samt på
Pareto Securities webbplats www.paretosec.com.

Slutlig lånedokumentation undertecknad

Som tidigare har kommunicerats har Bolaget och Bolagets långivande
banker kommit överens om att nya och förbättrade lånevillkor ska
gälla om rekapitaliseringen genomförs. Slutlig lånedokumentationen
har i dag undertecknats och det ändrade banklåneavtalet träder i
kraft om kontantemissionen genomförs med framgång och emissionslikvid
om minst 275 miljoner kronor används för amortering av banklån. Det
ändrade banklåneavtalet ger Bolaget en fast kredit om cirka 830
miljoner kronor och en rullande kreditram om 100 miljoner kronor.
Avtalet kommer att löpa intill utgången av 2020 och innebär bland
annat sänkt ränta och minskade krav på löpande amorteringar. Från och
med 2018 ska Bolaget amortera minst 5 miljoner kronor per kvartal och
från och med 2020 minst 20 miljoner kronor per kvartal. Om Bolaget
gör ytterligare extra amorteringar utöver de avtalade beloppsbestämda
amorteringarna får Bolaget viss extra skuldnedsättning och
ränterabatt. Dessutom har de så kallade nyckeltalsvillkoren justerats
och anpassats till Bolagets nya affärsplan.

Rådgivare

Erneholm Haskel är generell finansiell rådgivare till Eniro avseende
rekapitaliseringsplanerna, tillsammans med de juridiska rådgivarna
Nord Advokater och Ramberg Advokater. Pareto Securities är Sole
Manager och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till
Eniro i samband med kontantemissionen. Roschier Advokatbyrå är legal
rådgivare till Pareto Securities.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Björnsson, styrelseordförande Eniro, tel 070-399 80 16

Örjan Frid, VD Eniro, tel 070-561 16 15

Denna information är sådan information som Eniro AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 30 oktober 2017 klockan 17.45 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden.
Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq
Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt
huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på
(http://www.enirogroup.com/)enirogroup.com
(http://www.enirogroup.com/), (http://www.enirogroup.com/)
(http://www.twitter.com/eniro)twitter.com/eniro
(http://www.twitter.com/eniro) samt facebook.com/eniro
(http://www.facebook.com/eniro). (http://www.facebook.com/eniro)

This press release is available in English at
www.enirogroup.com/en/press-releases.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla
med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Eniro. Inbjudan
att teckna aktier i Eniro sker endast genom det prospekt som Eniro
har offentliggjort på sin webbplats efter godkännande och
registrering av Finansinspektionen och görs endast till de personer
som prospektet riktar sig till. Prospektet innehåller bland annat
riskfaktorer, finansiell information samt information om Eniros
styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon
regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte
teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta
pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i
det prospekt som offentliggjorts.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA
(med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i
Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan,
Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat
land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda
tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta
pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle
innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt
svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på
ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar
eller andra åtgärder. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan
innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess
gällande lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har
registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act,
eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat
eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade
aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas,
överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till
eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet
med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för
registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med
tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller
jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende
teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i
USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som
nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till
allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Eniros aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck än
historiska fakta som innebär indikationer eller förutsägelser
avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad
information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med
såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är
avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad
information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller
utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig
från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som
återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och
kan ändras utan underrättelse därom.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eniro/r/eniro-offentliggor-prospekt-avseende-k...
http://mb.cision.com/Main/908/2379223/744051.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.