Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-23

Eniro: Eniro offentliggör villkoren för kontantemissionen

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i
USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller
distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller
skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller
registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till
de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte
ett prospekt. För ytterligare information, vänligen se "Viktig
information" i detta pressmeddelande.

Styrelsen för Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") har, som ett
led i Bolagets rekapitaliseringsplan, med stöd av bemyndigande från
årsstämman den 7 juni 2017, beslutat att genomföra en kontantemission
av stamaktier av serie A om upp till 278 295 701 kronor med
teckningsrätt för aktieägare av befintliga stamaktier av serie A
(exklusive innehavare av BTA som erhållits från utbyteserbjudandena).
Teckningskursen har fastställts till 7,5 öre per stamaktie av serie
A. Emissionslikviden ska användas för amortering av banklån. Eniros
långivande banker kommer vidare att skriva ned banklån om 275 000 000
kronor.

Ett avgörande steg i processen att förändra Eniros kapitalstruktur
togs den 5 oktober 2017 då Bolaget offentliggjorde att
utbyteserbjudandena riktade till innehavare av preferensaktier och
konvertibler fullföljts. Detta innebar att det enligt Bolaget mest
kritiska momentet i rekapitaliseringsplanen fullföljdes. Styrelsen
för Eniro har beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den
7 juni 2017, att som en del av rekapitaliseringen genomföra en
kontantemission av stamaktier av serie A. Eftersom kontantemissionen
omfattas av teckningsåtaganden och garantiåtaganden uppgående till
ett belopp om mer än 275 000 000 kronor kommer, under förutsättning
att återstående moment i rekapitaliseringen fullföljs, även de
ytterligare justeringar av Bolagets lånevillkor som framförhandlats
mellan Bolagets långivande banker och emissionsgarantikonsortiet att
gälla.

Kontantemissionen som nu ska genomföras innebär bland annat att
befintliga stamaktieägare i Eniro ges möjlighet att begränsa den
utspädningseffekt av deras ägande som utbyteserbjudandena och
bankernas omvandling av lån om 150 miljoner kronor till stamaktier av
serie B medför. I tillägg kommer Eniros finansiella ställning stärkas
ytterligare till följd av den amortering av banklån som
emissionslikviden skall användas till, och genom bankernas
avskrivning av banklån om 275 000 000 kronor.

Kontantemissionen i korthet

· Kontantemission om upp till 278 295 701 kronor före avdrag för
emissionskostnader. Kontantemissionen kommer vid fullteckning att öka
Eniros aktiekapital med 667 909 683[1]
(http://file///C:/Users/kagr01/Desktop/PM%202017-10-23/Eniro%20offentligg...)
kronor genom utgivande av 3 710 609 350 nya stamaktier av serie A.

· Efter kontantemissionen kommer antalet stamaktier uppgå till högst
6 354 526 476, varav högst 5 870 655 510 stamaktier av serie A och
483 870 966 stamaktier av serie B.

· Aktieägare som väljer att inte delta i kontantemissionen kommer
att få sin ägarandel utspädd med upp till 58 procent (efter att alla
BTA omvandlas till aktier), men har möjlighet att ekonomiskt
kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina
teckningsrätter.

· Teckning av nya stamaktier av serie A kan ske under perioden från
och med den 1 november 2017 till och med den 15 november 2017, eller
den senare dag som beslutas av styrelsen.

· De nya stamaktierna av serie A emitteras till en teckningskurs om
7,5 öre per aktie.

· Den som per avstämningsdagen den 27 oktober 2017 är registrerad
som innehavare av stamaktier av serie A i Eniro (exklusive innehavare
av BTA UE som erhållits från utbyteserbjudandena) erhåller sju (7)
teckningsrätter för varje innehavd stamaktie av serie A. En (1)
teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie av
serie A i Eniro.

· Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som äger
rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 oktober 2017. Sista dag
för handel i stamaktierna av serie A inklusive rätt att erhålla
teckningsrätter i kontantemissionen är den 25 oktober 2017.

· Handel med teckningsrätter avseende stamaktier av serie A äger rum
på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 1 november 2017
till och med den 13 november 2017.

· Kontantemissionen omfattas av teckningsåtaganden och
garantiåtaganden uppgående till ett belopp om mer än 275 000 000
kronor.

De fullständiga villkoren för kontantemissionen samt information om
Eniro kommer att redovisas i det prospekt avseende kontantemissionen
vilket kommer att offentliggöras omkring den 26 oktober 2017.

Preliminär tidplan

9 oktober-6 december 2017 Handel i BTA UE från utbyteserbjudandena

25 oktober 2017 Sista dag för handel i Eniros stamaktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i kontantemissionen

26 oktober 2017 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt avseende kontantemissionen

27 oktober 2017 Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter i kontantemissionen

1 november-13 november 2017 Handel med teckningsrätter

1 november-15 november 2017 Teckningsperiod i kontantemissionen

Omkring 6 december 2017 Omvandling av BTA till stamaktier av serie A i utbyteserbjudandena och kontantemissionen

Rådgivare

Erneholm Haskel är generella finansiella rådgivare till Eniro avseende
rekapitaliseringsplanen, tillsammans med de juridiska rådgivarna Nord
Advokater och Ramberg Advokater. Pareto Securities är Sole Manager
och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till Eniro i
samband med utbyteserbjudandena och emissionerna. Roschier
Advokatbyrå är legal rådgivare till Pareto Securities.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Björnsson, styrelseordförande Eniro, tel 070 399 80 16

Örjan Frid, VD Eniro, tel 0705 611 615

Denna information är sådan information som Eniro AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 oktober 2017 klockan 8.00 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden.
Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq
Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt
huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på
(http://www.enirogroup.com/)enirogroup.com
(http://www.enirogroup.com/), (http://www.enirogroup.com/)
(http://www.twitter.com/eniro)twitter.com/eniro
(http://www.twitter.com/eniro), (http://www.twitter.com/eniro)
(http://www.facebook.com/eniro)facebook.com/eniro
(http://www.facebook.com/eniro). (http://www.facebook.com/eniro)

This press release is available in English at
www.enirogroup.com/en/press-releases.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla
med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Eniro. Inbjudan
att teckna aktier i Eniro sker endast genom prospekt som Eniro har
offentliggör på sin webbplats efter godkännande och registrering av
Finansinspektionen och görs endast till de personer som prospekt
riktar sig till. Prospekt innehåller bland annat riskfaktorer,
finansiell information samt information om Eniros styrelse. Detta
pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och
är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa
värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på
grundval av den information som finns i prospekt som offentliggörs.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA
(med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i
Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan,
Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat
land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda
tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta
pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle
innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt
svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på
ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar
eller andra åtgärder. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan
innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess
gällande lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har
registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act,
eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat
eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade
aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas,
överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till
eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet
med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för
registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med
tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller
jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende
teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i
USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som
nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till
allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Eniros aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck än
historiska fakta som inn...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.