Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-30

Eniro: ENIROS REFINANSIERING FULLT UT GARANTERAD

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i
USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller
distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller
skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller
registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till
de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte
ett prospekt eller ett erbjudande att teckna, förvärva eller överlåta
aktier, obligationer eller andra värdepapper. För ytterligare
information, vänligen se "Viktig information" i detta
pressmeddelande.

Eniro AB (publ) ("Eniro") offentliggjorde den 20 juli 2018 att
styrelsen och vissa aktieägare utarbetat en finansieringslösning, som
i sammanfattning innebär att hela Eniros nuvarande banklån ersätts
med ett obligationslån och att Eniro i samband med detta tillförs
ytterligare likviditet.

Obligationerna tecknas initialt av Beata Intressenter AB ("Beata
Intressenter") och kommer därefter i första hand erbjudas allmänheten
i Sverige och vissa internationella investerare, med prioritet för
Eniros ägare av stamaktier av serie A pro rata i förhållande till
deras i aktieboken registrerade innehav på avstämningsdagen den 7
september 2018.

Försäljningen kommer att ske till kraftig rabatt (erbjudandepriset
motsvarar cirka 32,87 procent av obligationslånets nominella belopp).
Rabatten möjliggörs av att Beata Intressenter överenskommit med
Eniros långivande banker om att från dessa överta banklånen med
rabatt. Överenskommelsen med bankerna är bl.a. villkorad av att
obligationsförsäljningen är fullt garanterad senast den 30 juli 2018.

Eniro kan nu meddela att garantin är fulltecknad.

Därmed kan uppgörelsen med bankerna fullföljas. Erbjudande att
förvärva obligationerna av Beata Intressenter planeras genomföras med
anmälningstid 11 - 21 september 2018.

Eniros styrelse föreslår även att en extra bolagsstämma på samma
villkor som 2017 förnyar utbyteserbjudandena till preferensaktieägare
respektive innehavare av konvertibler att byta sina instrument mot
stamaktier av serie A och därmed ge dem möjlighet att delta i den nya
finansieringslösningen genom att med prioritet förvärva obligationer
från Beata Intressenter.

- Med en fullt ut garanterad utförsäljning av obligationerna kan
Eniros refinansiering nu genomföras och bolaget kan därmed fokusera
helt på sin nya affär. Under september månad kommer stamaktieägarna
att med prioritet erbjudas förvärva de nya obligationerna, säger
Joachim Berner, Eniros styrelseordförande.

Preliminär tidplan

14 augusti 2018 Eniro lämnar Q2 rapport

15 augusti 2018 Extra bolagsstämma i Eniro

17 augusti 2018 Offentliggörande av prospekt avseende utbyteserbjudandena från Eniro till preferensaktieägare respektive innehavare av konvertibler

20 augusti 2018 Avstämningsdag för utbyteserbjudandena

21 - 29 augusti 2018 Acceptperioden för utbyteserbjudandena till preferensaktieägare respektive innehavare av konvertibler

3 september 2018 Offentliggörande av prospekt avseende obligationserbjudandet

7 september 2018 Avstämningsdag för rätt att förvärva obligationer från Beata Intressenter

11 - 21 september 2018 Anmälningsperiod för förvärv att obligationer från Beata Intressenter

__________________________________________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Berner, styrelseordförande, tel 0706 201 150,
joachim.berner@gardaverken.se

Örjan Frid, VD Eniro, tel 0705 611 615, orjan.frid@eniro.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 20 juli 2018 klockan 14:30 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden.
Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq
Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt
huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på
(http://www.enirogroup.com/)enirogroup.com
(http://www.enirogroup.com/), (http://www.enirogroup.com/)
(http://www.twitter.com/eniro)twitter.com/eniro
(http://www.twitter.com/eniro), (http://www.twitter.com/eniro)
(http://www.facebook.com/eniro)facebook.com/eniro
(http://www.facebook.com/eniro). (http://www.facebook.com/eniro)

This press release is available in English at
www.enirogroup.com/en/press-releases.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla
med aktier, teckningsrätter, obligationer eller andra värdepapper i
Eniro. Inbjudan att sälja preferensaktier samt teckna aktier och
förvärva obligationer i Eniro sker endast enligt de prospekt som
Eniro kan komma att offentliggöra på sin webbplats efter godkännande
och registrering av Finansinspektionen och görs endast till de
personer som prospektet riktar sig till. Prospekten kommer bland
annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt
information om Eniros styrelse. Detta press-meddelande har inte
godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt.
Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till
i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som
finns i de prospekt som kan komma att offentliggöras.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA
(med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i
Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan,
Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något
annat land där erbjudande, köp eller försäljning av teckningsrätter,
betalda tecknade aktier eller nya aktier eller obligationer eller
andra värdepapper inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte
offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller
indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya
Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt
eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan
åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan
erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver
vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller
uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som
skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan
erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder.
Underlåtenhet att följa denna anvisning kan innebära brott mot United
States Securities Act från 1933, i dess gällande lydelse ("Securities
Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier,
obligationer eller andra värdepapper har registrerats eller kommer
att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan
värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i
USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya
aktier, obligationer eller andra värdepapper får erbjudas, säljas,
återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller
indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat
än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är
föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i
enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat
eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende
teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier,
obligationer eller andra värdepapper genomförs eller avses genomföras
i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som
nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till
allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Eniros aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck än
historiska fakta som innebär indikationer eller förutsägelser
avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad
information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med
såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är
avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad
information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller
utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig
från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som
återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och
kan ändras utan underrättelse därom.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eniro/r/eniros-refinansiering-fullt-ut-garante...
http://mb.cision.com/Main/908/2583577/884812.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.