Du är här

2018-07-11

Enrad: Kallelse till extra bolagsstämma Enrad AB

Aktieägarna i Enrad AB (publ), org.nr. 556747-1395, ("Bolaget") kallas
till extra bolagsstämma måndagen den 13 augusti 2018 kl. 17.00 på
Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3 c i Borås.

ANMÄLAN
Den som önskar deltaga i stämman ska:

·
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
tisdagen den 7 augusti 2018; och

·
dels till Bolaget senast onsdagen den 8 augusti 2018 anmäla sin avsikt
att delta i stämman.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till Enrad AB (publ),
Verkstadsgatan 10, 504 62 Borås eller via e-post: info@enrad.se med
rubrik "Extra bolagsstämma". Vid anmälan ska uppges namn,
person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat
aktieinnehav.

Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt ska sådan vara daterad och
bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges
till högst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär hålls
tillgängligt på Bolagets webbplats, www.enrad.se senast från och med
tre veckor före stämman och dagen för stämman och skickas till de
aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Den som företräder
juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta registrera
aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 7 augusti 2018.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.
Stämmans öppnande

2.
Val av ordförande vid stämman

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd

4.
Godkännande av dagordningen

5.
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6.
Val av en eller två justeringsmän

7.
Beslut om ändring av bolagsordning

8.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

9.
Stämmans avslutande

FÖRSLAG OM BESLUT

Punkt 7 - Beslut om ändring av Bolagsordning

Bolagsordningen föreslås ändrad uteslutande på följande sätt. Bolagets
aktiekapital skall utgöra lägst 2 500 000 kr och högst 10 000 000 kr.
Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

Punkt 8 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission

Föreslås att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av
aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner
mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller
kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från
aktieägarnas företrädesrätt medförande en ökning av Bolagets antal
aktier om högst 4 000 000 aktier.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de
justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och
Euroclear Sweden AB.

RÄTT TILL UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller Bolagets
ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 7 och 8
kommer senast från och med den 30 juli 2018 att finnas på Bolagets
hemsida, www.enrad.se, samt hållas tillgängliga hos Bolaget på ovan
angiven adress. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att sändas
till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgick det totala
antalet aktier i Bolaget till 5 213 600, och det totala antalet
röster till 5 213 600.

Borås 11 juli 2018

Enrad AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och
energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på
applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla
och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar
och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.

www.enrad.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/enrad/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-enrad...
http://mb.cision.com/Main/15937/2573293/876855.pdf
http://mb.cision.com/Public/15937/2573293/ad3921f4c6bbc351.pdf
http://mb.cision.com/Public/15937/2573293/a261f5c3e4f0499d.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.