Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-22

Episurf: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I EPISURF MEDICAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Episurf Medical AB (publ) ("Episurf" eller "Bolaget")
samlades måndagen den 22 maj 2017 i Stockholm för årsstämma.

Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och
styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2016.

Årsstämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens
förslag i årsredovisningen.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om (i)
omval av Dennis Stripe, Saeid Esmaeilzadeh, Wilder Fulford, Christian
Krüeger och Leif Ryd till styrelseledamöter, (ii) nyval av Laura
Shunk till styrelseledamot, och (iii) omval av Dennis Stripe till
styrelseordförande.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode
till styrelsen ska utgå med totalt 1 100 000 kronor. Av detta arvode
ska ordföranden erhålla 400 000 kronor, var och en av Wilder Fulford
och Laura Shunk ska erhålla 200 000 kronor och var och en av Saeid
Esmaeilzadeh, Leif Ryd och Christian Krüeger ska erhålla 100 000
kronor. Inget arvode utgår för utskottsarbete.

Revisionsbolaget KPMG AB omvaldes i enlighet med valberedningens
förslag till Bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Duane
Swanson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå
enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag rörande
valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2018.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag rörande
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om (i) att införa
ett personal- och teckningsoptionsprogram, (ii) emission av
teckningsoptioner av serie 2017/2020(A), och (iii) emission av
teckningsoptioner av serie 2017/2020(B) och godkännande av
överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2017/2020(B). Syftet med
personal- och teckningsoptionsprogrammet är att åstadkomma optimal
likriktning av intressen mellan de anställda i Bolaget och Bolagets
aktieägare, att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera
kompetent personal till koncernen samt att motivera personalen till
så goda prestationer som möjligt.

Personal- och teckningsoptionsprogrammet riktas till samtliga
anställda i koncernen och omfattar högst 117 400 teckningsoptioner av
serie 2017/2020(A) och högst 513 700 personaloptioner (vilka säkras
genom emission av samma antal teckningsoptioner av serie 2017/2020(B)
till dotterbolaget Episurf Operations AB). Teckningsoptionerna av
serie 2017/2020(A) ska tilldelas deltagarna i programmet för en
optionspremie om 0,95 kronor (motsvarande marknadsvärdet) enligt
följande: (i) den tillförordnade verkställande direktören är
berättigad till att teckna högst 15 000 teckningsoptioner, (ii)
övriga fyra medlemmar i ledningsgruppen är berättigade till att
teckna högst 8 000 teckningsoptioner var, och (iii) övriga 22
deltagare i programmet är berättigade till att teckna högst 3 200
teckningsoptioner var. Personaloptionerna ska tilldelas enligt
följande: Varje deltagare tilldelas vederlagsfritt (i) 6 000
personaloptioner (förutom den tillförordnade verkställande
direktören, som tilldelas 10 000 personaloptioner), plus (ii) 350
personaloptioner för varje månad han eller hon varit anställd i
koncernen, plus (iii) en personaloption för varje teckningsoption av
serie 2017/2020(A) som förvärvats. Förutsatt att innehavaren är
fortsatt anställd i koncernen vid utnyttjandet berättigar varje
personaloption den anställde till att köpa en B-aktie i Bolaget under
perioden 1 juni 2020 - 31 maj 2021 för ett pris om 8,55 kronor,
motsvarande 130 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för
Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den
15 maj 2017 till och med den 19 maj 2017. Varje teckningsoption
berättigar innehavaren till att teckna en B-aktie i Bolaget under
perioden 1 juni 2020 - 31 maj 2021 för ett pris om 8,55 kronor.
Programmet innebär att högst 631 100 B-aktier kan komma att
emitteras, motsvarande en högsta utspädning om cirka 2,0 procent av
aktiekapitalet och cirka 1,4 procent av rösterna i Bolaget.
Personaloptionerna kommer att kostnadsföras som en personalkostnad
över intjänandeperioden. Den totala kostnaden för personaloptionerna
beräknas uppgå till cirka 0,7 miljoner kronor under programmets
löptid.

Årsstämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen att intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission
av aktier.

Episurf Medical AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, tf vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma
ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra
minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf
Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska
instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i
leder. Med Episurf Medicals ?iFidelity®-system anpassas implantaten
kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal
passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i
Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande kl. 19.30 den 22 maj 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/episurf/r/kommunike-fran-arsstamma-i-episurf-m...
http://mb.cision.com/Main/14691/2270985/678302.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.