Du är här

2018-07-25

EQL Pharma: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i EQL Pharma AB (publ), 556713-3425, kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 22 augusti 2018 kl. 15.00 i EQL Pharma AB's
lokaler på Stortorget 1 i Lund.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
den 16 augusti 2018, dels senast den 16 augusti 2018, gärna före kl.
16.00, till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få
delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den
16 augusti 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som
förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen under adress
EQL Pharma AB, Jennie Sterning, Stortorget 1, 222 23 Lund, eller per
e-post till jennie.sterning@eqlpharma.com. Vid anmälan ska anges
namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier.
I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om
aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga
behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar i
original ska kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida samt sänds på
begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Dagordning

1. Öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Anförande av verkställande direktören

9. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter

11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorerna

12. Val av styrelseledamöter

13. Val av styrelseordförande

14. Val av revisor

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

16. Beslut om instruktion för valberedningen

17. Övriga frågor

18. Stämmans avslutande

Beslut om resultatdisposition (punkt 9b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår
vidare att utdelning för räkenskapsåret 2017/2018 inte lämnas.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av
arvoden samt beslut om principer för utseende av valberedning (punkt
2, 10-14,16)

Valberedningen som bestått av Christer Fåhraeus, (Christer Fåhraeus m
bolag), Rajiv I Modi (Cadila Pharmaceuticals Ltd), föreslår
årsstämman besluta

att Ingemar Kihlström väljs till stämmoordförande;

att styrelsen ska bestå av sju ledamöter,

att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag,

att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor (170 000) till
styrelseordförande och med 100 000 kronor (70 000) till övriga
ledamöter ska utgå men att inget arvode ska utgå till
styrelseledamöter som är fast anställda i bolaget; styrelseledamot
kan, om det står i överensstämmelse med rådande skattelagstiftning
samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges
möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag med
F-skattsedel; på sådant styrelsearvode som faktureras av ledamot inom
ramen för näringsverksamhet tillkommer sociala avgifter samt
mervärdesskatt,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Björn Beerman, Christer
Fåhraeus, Lars Holmqvist, Ingemar Kihlström, Rajiv I Modi och Maria
Öhlander,

att nyval sker av Anders Månsson

att Ingemar Kihlström omväljs till styrelseordförande,

att Crowe Osborne AB väljs till revisor, samt

att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av
valberedning: Styrelsens ordförande ska snarast efter att de
registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 31 december 2018 är
kända, kontakta de tre röstmässigt största registrerade ägarna enligt
bolagets aktiebok och be dem utse en ledamot vardera till
valberedningen. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas
de därefter följande röstmässigt största registrerade ägarna i
storleksordning tills tre ägarrepresentanter har utsetts. De sålunda
utsedda ledamöterna ska utgöra valberedningen. Styrelseordförande ska
sammankalla men inte ingå i valberedningen som ledamot men
valberedningen kan välja att adjungera ordföranden till del av
valberedningsarbetet. Valberedningen ska därefter utse ordförande
inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av
bolaget senast sex månader före årsstämman år 2019.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan
valberedningens uppdrag slutförts, får en lägre placering på listan
över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som
aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny
ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den
röstmässigt störste registrerade aktieägaren som ej redan är
representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i
valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av
annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som
utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så
begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill
dess att ny valberedning har tillträtt. Ingen ersättning för
ledamöternas arbete i valberedningen ska utgå. Vid behov ska bolaget
kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms
nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så
befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i
valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt
15)

Styrelsen föreslår att årsstämman, i syfte att möjliggöra för
styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för
företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets
skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot
aktier i bolaget, beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden
fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av
sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibler och/eller
teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive
nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 4 500 000 aktier,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med
eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier
och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner ska tecknas med
kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna
utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i
förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att
teckna aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i
bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid
emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära
den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt
tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de
detaljerade emissionsvillkoren.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de
smärre formella justeringarna av beslutet som kan visa sig
erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut fordras att förslaget stöds av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid årsstämman.

Upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska
situation. Motsvarande upplysningsplikt gäller även avseende
dotterföretag. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande
till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorns yttrande över
huruvida beslutade riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare har följts samt fullständigt beslutsunderlag i
övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets
webbplats minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på
begäran utan avgift till aktieägare som uppger sin postadress.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala
antalet aktier och röster i bolaget till 24.911.666 (24.911.666).
Bolaget innehar inga egna aktier.

Denna kallelse finns även tillgängligt på www.eqlpharma.com och
www.poit.bolagsverket.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)
Telefon: +46 (0) 705 - 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com

EQL Pharma AB (publ) i korthet

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det
vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med
originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 9
nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens
bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska
marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av
ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt.
Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda
läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund,
sysselsätter 7 (8) personer och är noterat på Spotlight Stock Market.
EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med
ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat
Indien och Kina.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eql-pharma/r/kallelse-till-arsstamma,c2581087
htt...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.