Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-08

EQT AB: EQT KONTROLLERAR ÖVER 90 PROCENT AV AKTIERNA OCH RÖSTERNA I DGC

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz, Sydafrika eller USA, eller något annat land där lämnande av
Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av
Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar
eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som
krävs enligt svensk lag.

Pressmeddelande

8 juni 2017

EQT[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1) offentliggjorde den 7 juni
2017 att EQT, genom DGC One Holding AB[2]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn2) ("Budgivaren"), förvärvat
motsvarande 85,2 procent av det totala antalet aktier och röster i
DGC One AB (publ) ("DGC" eller "Bolaget") från DGC:s huvudägare.
Budgivaren har nu förvärvat ytterligare aktier i DGC och kontrollerar
per idag totalt 94 procent av det totala antalet aktier och röster i
DGC. Samtliga förvärv har skett till ett pris om högst 250 kronor per
aktie.

EQT, genom Budgivaren, offentliggjorde den 7 juni 2017 även ett
kontant budpliktsbud ("Erbjudandet") till aktieägarna i DGC avseende
samtliga utestående aktier i DGC, om 250 kronor kontant per aktie[3]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn3). Erbjudandet påverkas inte av de
ytterligare förvärv av aktier i DGC som nu genomförts. Som
kommunicerats vid offentliggörandet av Erbjudandet avser Budgivaren,
efter Konkurrensverkets godkännande av transaktionen, att påkalla
tvångsinlösen av resterande aktier i Bolaget och i samband därmed
verka för att DGC:s aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm.

För mer information om Erbjudandet hänvisas till pressmeddelandet från
den 7 juni 2017.

För ytterligare information, kontakta:

För mer information om Erbjudandet, vänligen se: www.eqtpartners.com

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta:

Kerstin Danasten, press officer EQT
Mobil: + 46 8 506 553 34

För brådskande förfrågningar: press@eqtpartners.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juni 2017 klockan
19:50 (CET).

EQT i korthet

EQT är ett ledande globalt private equity-bolag med cirka 36 miljarder
euro i rest kapital fördelat på 23 fonder. EQT-fonderna har
portföljbolag i Europa, Asien och USA med en total omsättning på
cirka 19 miljarder euro och omkring 110 000 anställda. EQT arbetar
med sina portföljbolag för att uppnå en hållbar tillväxt,
operationell effektivitet och marknadsledande position. EQT har
kontor i 14 länder på tre kontinenter med totalt runt 480 anställda.

DGC i korthet

DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-,
drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder
som har verksamhet på många platser. DGC startades 1991 och DGC:s
aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om DGC, se
www.dgc.se.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter
att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker
eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt
svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig
till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas
eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något
land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare
åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar
eller regleringar. Budgivaren kommer inte att tillåta eller godkänna
någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som
ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa
restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA
genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller
internationell handel eller vid någon nationell börs eller
handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed
förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz Sydafrika
eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt
eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.
Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i
eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz,
Sydafrika eller USA. Budgivaren kommer inte att redovisa någon likvid
enligt Erbjudandet i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis
innefatta orden "bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller
liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker
och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende
av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden
kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i
den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka
i stor utsträckning ligger Budgivarens och DGC:s kontroll.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) EQT Mid Market GP B.V, som
agerar i sin kapacitet såsom general partner för EQT Mid Market
Limited Partnership och EQT Mid Market Europe GP B.V. som agerar i
sin kapacitet såsom general partner för EQT Mid Market Europe Limited
Partnership.

[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref2) Under namnändring från
Goldcup 14879 AB.

[3] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref3) Det erbjudna vederlaget
kommer att justeras om Bolaget genomför utdelning eller annan
värdeöverföring till aktieägarna innan likvid redovisats inom ramen
för Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med ett
motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning eller
värdeöverföring.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eqt-ab/r/eqt-kontrollerar-over-90-procent-av-a...
http://mb.cision.com/Main/87/2284585/685805.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.