Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-24

EQT: Erbjudandepriset för EQT:s börsintroduktion fastställs till SEK 67 per aktie - handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER
AUSTRALIEN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE,
DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA
REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. ANDRA BEGRÄNSNINGAR ÄR
TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE AVSNITTET VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV
DETTA PRESSMEDDELANDE.

EQT AB (publ) ("EQT AB" eller "Koncernen") offentliggör idag utfallet
av erbjudandet avseende EQT AB:s notering på Nasdaq Stockholm
("Erbjudandet").

Intresset för Erbjudandet har varit stort, både bland svenska och
internationella institutionella investerare och bland allmänheten i
Sverige. Erbjudandet övertecknades mer än 10 gånger. Genom
Erbjudandet kommer EQT få mer än 40 000 aktieägare.

Erbjudandet i korthet

· Priset i Erbjudandet har fastställts till 67 SEK per aktie, vilket
motsvarar ett marknadsvärde för Koncernen om cirka 63,8 miljarder SEK
(motsvarande 6,0 miljarder euro1 (http://#_ftn1)).

· Erbjudandet omfattar totalt 190 596 780 aktier, varav 86 634 900
nyemitterade aktier och 103 961 880 aktier som säljs av befintliga
aktieägare.

· De nyemitterade aktierna kommer tillföra Koncernen cirka 5,8
miljarder SEK i bruttolikvid (motsvarande 542 miljoner euro[1]) före
avdrag för noteringskostnader.

· I syfte att täcka eventuell övertilldelning i anslutning till
Erbjudandet har vissa av de säljande aktieägarna förbundit sig att
sälja upp till 10 396 188 aktier, motsvarande högst 5,5 procent av
det totala antalet aktier i Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen").

· Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo
omfattar Erbjudandet 200 992 968 aktier, vilket motsvarar cirka 21,1
procent av aktierna och rösterna i EQT AB efter Erbjudandets
genomförande.

· Erbjudandets totala värde uppgår till 12,8 miljarder SEK
(motsvarande 1,2 miljarder euro)[1], och 13,5 miljarder SEK
(motsvarande 1,3 miljarder euro)[1] förutsatt att
Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

· Handel i EQT-aktien på Nasdaq Stockholm inleds idag den 24
september 2019 under kortnamnet "EQT".

· Beräknad likviddag i Erbjudandet är den 26 september 2019.
Conni Jonsson, styrelseordförande och grundare av EQT: "Börsnoteringen
av EQT AB har nu nått mållinjen men vi ser det mer som en
vätskestation på väg in i framtiden. Under noteringsprocessen har vi
träffat investerare från hela världen och vi är stolta över att
välkomna en stark investerarbas som kommer att stödja EQT:s
tillväxtagenda när vi nu blir ett noterat bolag. Vi ser fram emot att
fortsätta utveckla EQT, fånga möjligheterna och förvalta det
förtroende vi har från både nya och befintliga aktieägare."

Christian Sinding, VD och Managing Partner på EQT: "Idag börjar ett
nytt kapitel i EQT:s historia, där vi välkomnar en ny investerarbas
att få tillgång till EQT:s unika investeringsstrategi inom
privatmarknaden. I linje med vårt mantra om att "allt alltid kan
förbättras" kommer den förstärkta balansräkningen som noteringen
innebär göra det möjligt för oss att fortsätta investera i EQT:s
plattform och stödja vår långsiktiga tillväxt. Vi kommer att
fortsätta vårt arbete med att skapa marknadsledande avkastning genom
att framtidssäkra bolag - nu som ett noterat bolag."

Om EQT
EQT är en differentierad och global investeringsorganisation med en
25-årig historia av att investera i, utveckla och äga bolag, med ett
dokumenterat "track record" av attraktiv och stabil avkastning inom
flera geografiska områden, sektorer och strategier. EQT förvaltar och
rådger flera specialiserade investeringsfonder och andra
investeringsenheter som investerar över hela världen med
målsättningen att skapa attraktiv avkastning och framtidssäkra
företag. EQT har tre affärssegment - Private Capital, Real Assets och
Credit - vilka motsvarar cirka 56 procent, 36 procent respektive 8
procent av total AUM2 (http://#_ftn2). Alla affärssegment följer ett
ansvarsfullt förhållningssätt, en digital omstruktureringsagenda och
en tematisk investeringsstrategi.

EQT har sedan starten 1994 varit en pionjär på den privata marknaden.
Som ett av de första private equity-bolagen i Nordeuropa har EQT
expanderat geografiskt, skapat en global och väldiversifierad bas av
fondinvesterare samt etablerat och utvecklat nya affärsområden inom
till exempel Infrastructure, Real Estate, Venture Capital, Credit och
Public Value. Idag har Koncernen kontor i 15 länder på tre
kontinenter med cirka 650 heltidsanställda3 (http://#_ftn3). EQT:s
väletablerade plattform, förmåga att skapa stabil och attraktiv
avkastning, långsiktiga relationer med fondinvesterare, tillsammans
med sin unika kultur, värderingar och varumärke har bidragit till att
EQT har kunnat ta in cirka 62 miljarder euro i kapital sedan
grundandet.

Rådgivare
J.P. Morgan och SEB är Joint Global Coordinators och Joint
Bookrunners, Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co.
International plc, Nordea och UBS är Joint Bookrunners och ABG Sundal
Collier, Merrill Lynch International och BNP Paribas är Co-Lead
Managers i Erbjudandet.

Advokatfirman Vinge och Davis Polk & Wardwell London LLP är legala
rådgivare till EQT AB. Linklaters är legal rådgivare åt Joint Global
Coordinators, Joint Bookrunners och Co-Lead Managers.

För mer information, vänligen kontakta:
Kim Henriksson, CFO: 08 506 55 300
Åsa Riisberg, Head of Shareholder Relations: 08 506 55 300
Nina Nornholm, Head of Communication: 08 506 55 300
EQT:s presskontakt: 08 506 55 334
Internationell presskontakt: Greenbrook Communications +44 20 7952
2000

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 07.30 CEST den 24
september 2019.

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att sälja, eller en
anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, några
värdepapper emitterade av Koncernen i någon jurisdiktion. Detta
pressmeddelande är inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran
om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, andelar i någon
EQT-fond eller något EQT-investeringsarrangemang.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, är denna information endast
avsedd för, och endast riktad till, kvalificerade investerare i en
sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017
("Prospektförordningen").

Varken detta pressmeddelande eller informationen häri får
offentliggöras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin
helhet eller delvis, i eller till USA, inklusive dess territorier och
provinser, varje stat i USA samt District of Columbia ("USA"). De
värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte och
kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S.
Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas,
tecknas, säljas eller överlåtas, direkt eller indirekt, i eller till
USA förutom enligt undantag från, eller i en transaktion som inte
omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen
avsikt att registrera de värdepapper som nämns häri i USA eller att
lämna ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat
material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en
investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta
dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna
utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (såsom definieras i artikel
86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i)
personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör
investeringar och som faller inom definitionen av "professionella
investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller
(ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel
49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt
"relevanta personer"). Personer som inte är relevanta personer ska
inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte
heller agera eller förlita sig på det.

Ett eventuellt erbjudande om att teckna de värdepapper som inkluderas
i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt som
kommer att tillhandahållas av EQT AB efter godkännande och
registrering av Finansinspektionen och som kommer innehålla
detaljerad information om Koncernen och ledningen samt finansiella
rapporter. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och inte ett
prospekt enligt Prospektförordningen. Investerare bör inte förvärva
några värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande, baserat
på annan information än i ett prospekt. Godkännande och registrering
av Finansinspektionen av prospektet ska inte ses som ett godkännande
av de värdepapper som omfattas av prospektet.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden som
reflekterar Koncernens nuvarande syn på framtida händelser samt
finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis
"avser", "siktar på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar",
"planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser
framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på
historiska fakta, avser att identifiera framåtriktade uttalanden.
Framåtriktade uttalanden är föremål för både kända och okända risker
och osäkerheter då de är beroende av framtida händelser och
omständigheter. Framåtriktade uttalanden garanterar inte framtida
resultat eller utveckling och det faktiska utfallet kan komma att
väsentligen avvika från det framåtriktade uttalandet.

Detta pressmeddelande innehåller vissa nyckeltal som inte är
definierade i International Financial Reporting Standards såsom de
har antagits av EU ("IFRS"), inklusive vissa uttryck såsom "justerade
totala intäkter", "justerad EBITDA", "justerad EBITDA-marginal" och
"periodens justerade resultat" vilka hänvisas till som "utvalda
nyckeltal som inte definieras enligt IFRS". Dessa utvalda nyckeltal
som inte definieras enligt IFRS kompletterar IFRS finansiella
nyckeltal och ska inte ses som ett alternativ till Koncernens
IFRS-rapporterade nyckeltal. Utvalda nyckeltal som inte definieras
enligt IFRS har visa begränsningar som analytiska redskap och de ska
inte betraktas isolerade eller som utbytbara som analys för resultat
som rapporteras under IFRS. Utvalda nyckeltal som inte definieras
enligt IFRS, såsom definierade av Koncernen, är därutöver
nödvändigtvis inte jämförbara med andra liknande nyckeltal såsom de
används av...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.