Du är här

2016-01-27

Ericsson: Ericsson rapporterar fjärde kvartalet och helåret 2015

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet och helåret 2015

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET

* Rapporterad försäljning ökade med 8% jämfört med samma kvartal föregående
år. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter,
minskade med -1%.
* I Nordamerika var investeringarna i mobilt bredband stabila, med
ytterligare hårdvaruförsäljning i kvartalet.
* 4G-utbyggnaden i Kina återhämtade sig efter ett svagt tredje kvartal.
* Ett globalt patentlicensavtal med Apple tecknades, vilket bidrog till ökade
patent- och licensintäkter, både jämfört med samma kvartal föregående år
och jämfört med föregående kvartal.
* En högre andel hårdvaruförsäljning med lägre marginal påverkade
bruttomarginalen negativt jämfört med föregående kvartal. Dessutom gjordes
en engångsnedskrivning av varulagret om SEK -0,4 miljarder.
* Det globala kostnads- och effektivitetsprogrammet fortgår planenligt och
bidrar till lägre rörelseomkostnader jämfört med samma kvartal föregående
år.
* Rörelsemarginalen ökade till 15% (9%) jämfört med samma kvartal föregående
år, med förbättringar inom alla segment.
* Kassaflödet från rörelsen uppgick till SEK 21,9 (8,6) miljarder.

SAMMANFATTNING AV HELÅRET

* Rapporterad försäljning ökade med 8%. Försäljningstillväxten i Indien,
Nordamerika och Kina, samt högre patent- och licensintäkter, motverkades
något av lägre försäljning i Japan, Ryssland och Brasilien. Försäljningen,
justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade med -5%.
* Patent- och licensintäkterna var SEK 14,4 (9,9) miljarder jämfört med
tidigare prognos om SEK 13-14 miljarder.
* Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader, ökade till SEK 26,8
(18,3) miljarder med förbättringar inom alla segment.
* Kassaflödet från rörelsen var SEK 20,6 (18,7) miljarder. Kassagenereringen
var 85%, det vill säga högre än målet om 70%.
* Styrelsen kommer att föreslå en utdelning för 2015 om SEK 3,70 (3,40) per
aktie, en ökning om 9% jämfört med föregående år.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| SEK miljarder Kv 4 Kv 4 För- Kv 3 För- Helår Helår |
| |
| 2015 2014 ändring 2015 ändring 2015 2014 |
| Nettoomsättning 73,6 68,0 8% 59,2 24% 246,9 228,0 |
| Organisk valutajusterad försäljningstillväxt - - -1% - 26% - - |
| Bruttomarginal 36,3% 36,6% - 33,9% - 34,8% 36,2% |
| Bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader 36,6% 37,6% - 34,5% - 35,7% 36,6% |
| Rörelseresultat 11,0 6,3 75% 5,1 117% 21,8 16,8 |
| Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader 11,7 7,1 65% 6,1 94% 26,8 18,3 |
| Rörelsemarginal 15,0% 9,3% - 8,6% - 8,8% 7,4% |
| Rörelsemarginal exklusive omstruktureringskostnader 16,0% 10,5% - 10,2% - 10,9% 8,0% |
| Periodens resultat 7,0 4,2 68% 3,1 124% 13,7 11,1 |
| Vinst per aktie efter utspädning, SEK 2,15 1,29 67% 0,94 129% 4,13 3,54 |
| Vinst per aktie (ej IFRS), SEK 1) 2,50 1,71 46% 1,34 87% 6,06 4,80 |
| Kassaflöde från rörelsen 21,9 8,6 154% 1,6 - 20,6 18,7 |
| Nettokassa vid periodens slut 18,5 27,6 -33% -0,2 - 18,5 27,6 |
| 1) Vinst per aktie, efter utspädning, exkl. av- och nedskrivningar av |
|förvärvade immateriella tillgångar samt omstruktureringar. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kommentar från Hans Vestberg, koncernchef och VD:

Rapporterad försäljning i kvartalet ökade med 8% jämfört med samma kvartal
föregående år. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och
valutaeffekter, minskade med -1%. Försäljningen i Nordamerika ökade jämfört
med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal.
Lönsamheten förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år, framförallt
till följd av ökade patent- och licensintäkter och lägre rörelseomkostnader.
Inom Network Rollout fortsatte utvecklingen mot uthållig lönsamhet.

Affärsläget

Vi såg en återhämtning i segmentet Networks i kvartalet. Investeringarna i
mobilt bredband i Nordamerika var stabila, med ökad hårdvaruförsäljning i
kvartalet. 4G-utbyggnaden i Kina återhämtade sig efter ett svagt tredje
kvartal. Utvecklingsmarknader som Indien, Indonesien och Mexiko visade på
fortsatt stark utveckling medan marknader som Ryssland, Brasilien och delar
av Mellanöstern var fortsatt svaga, framförallt till följd av den
makroekonomiska utvecklingen. Investeringar i Europa drevs av skiftet från 3G
till 4G och av kapacitetsförbättringar. Operatörerna ökade sina investeringar
i kärnnät för telekom, vilket drevs av införandet av nya tjänster såsom
röstsamtal över LTE (VoLTE).

I kvartalet drevs försäljningstillväxten inom segmentet Global Services
framförallt av tillväxt inom Systems Integration och Managed Services.
Försäljningen inom Network Rollout minskade.

Vi avslutade året med en god försäljningsutveckling inom TV och Media, jämfört
med samma kvartal föregående år, vilket bidrog till tillväxt i segmentet
Support Solutions.

Patent- och licensintäkter

Vår patent- och licensstrategi, att skapa värde från våra investeringar i FoU,
har varit framgångsrik och de senaste fem åren har vi mer än tredubblat dessa
intäkter. Efter de två nyligen meddelade viktiga patentlicensavtalen så har
vi nu avtal med merparten av alla mobiltelefontillverkare.

Utvalda tillväxtområden

Vi hade god utveckling inom samtliga av våra utvalda tillväxtområden under
2015 och vi fortsatte att investera för att bygga ledarskap inom dessa
områden. Försäljningen ökade med mer än 20% jämfört med föregående år och
uppgick till SEK 45 miljarder, vilket är 18% av koncernens försäljning.

Det strategiska samarbetet med Cisco, vilket meddelades i kvartalet, kommer
att ge oss starka helhetslösningar för nät med en komplett IP-portfölj. Som
ett resultat av partnerskapet kommer vi att utvidga vår adresserbara marknad
vilket förväntas generera USD 1 miljard eller mer i ytterligare försäljning
under 2018. Denna försäljning förväntas bidra positivt till rörelseresultatet
under 2016.

Lönsamhet

Rörelseresultatet ökade till 15% (9%) jämfört med samma kvartal föregående år,
med förbättringar inom alla segment. De huvudsakliga bidragen till den
förbättrade lönsamheten var högre patent- och licensintäkter och lägre
rörelseomkostnader, framförallt i segmentet Networks. Arbetet med att återfå
uthållig lönsamhet i Network Rollout har utvecklats väl och gav ett
nollresultat för det andra halvåret 2015, exklusive
omstruktureringskostnader.

Kostnads- och effektivitetsprogrammet

Det globala kostnads- och effektivitetsprogrammet, med målet att uppnå årliga
besparingar om SEK 9 miljarder under 2017 jämfört med 2014, fortgår
planenligt. Rörelseomkostnaderna, exklusive omstruktureringskostnader,
minskade under det andra halvåret 2015 med nästan 10% jämfört med samma
period föregående år. Vi fortsätter att fokusera på rörelseomkostnaderna och
att öka insatserna för att ytterligare sänka kostnaderna för sålda varor och
tjänster för att förbättra bruttomarginalen.

Kassaflöde

Till följd av ett starkt kassaflöde från rörelsen i det fjärde kvartalet
genererade vi ett kassaflöde för helåret om SEK 20,6 miljarder, och målet om
en kassagenerering över 70% överträffades.

Fokus 2016

Även om bolagets resultat förbättrades i kvartalet finns det behov av
ytterligare förbättringar i verksamheten. Vårt fokus för 2016 kommer att
vara:

1. Kärnverksamheten - Trots utmanande marknadsförutsättningar i delar av
världen fortsätter vi arbetet med att tillvarata affärsmöjligheter när fler
marknader skiftar till 4G. Vi kommer samtidigt att jobba med att utöka vårt
teknikledarskap även inom den framväxande 5G-marknaden.

2. Utvalda tillväxtområden - Efter en period av investeringar för att skapa
tillväxt behöver vi också förbättra lönsamheten. Det kommer att innefatta
större fokus på mjukvaruförsäljning och återkommande intäkter som ett
komplement till vår redan starka verksamhet inom Professional Services.

3. Kostnad och effektivitet - Vi är övertygade om vår förmåga att nå målet om
SEK 9 miljarder i besparingar under 2017 inom vårt kostnads- och
effektivitetsprogram. Vi följer noggrant marknads- och affärsutvecklingen och
kommer att genomföra alla nödvändiga åtgärder för att hela vår affär ska
fortsätta att vara konkurrenskraftig.

Genom att leverera inom dessa områden, parallellt med våra andra strategiska
initiativ, är vi väl positionerade för att skapa framtida värde för våra
aktieägare. Styrelsen kommer därför att föreslå en utdelning om SEK 3,70
(3,40) per aktie för 2015, en ökning om 9%.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi
tillwww.ericsson.com/res/investors/docs/q-reports/2015/12month15-sv.pdfalter...
bifogad fil eller påwww.ericsson.com/investors

Ericsson inbjuder till en genomgång för media, analytiker och investerare den
27 januari kl. 9.00, i "Ericsson Studio", Grönlandsgången 4, Kista,
Stockholm. Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media
börjar kl. 14.00.

Press- och telefonkonferenserna kan följas
www.ericsson.com/pressellerwww.ericsson.com/investorsdär även
presentationsmaterialet finns tillgängligt.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Helena Norrman, Marknads och Kommunikationsdirektör
Telefon: 010-719 34 72
E-post:media.relations@ericsson.com

Investerare

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: 010-714 64 49
E-post:peter.nyquist@ericsson.com

Åsa Konnbjer, Investerarrelationer
Telefon: 010-713 39 28
E-post:asa.konnbjer@ericsson.com

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 20 39
E-post:stefan.jelvin@ericsson.com

Rikard Tunedal, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 54 00
E-post:rikard.tunedal@ericsson.com

Media

Ola Rembe, chef Externkommunikation
Telefon: 010-719 97 27
E-post:media.relations@ericsson.com

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post:media.relations@ericsson.c...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.