Du är här

2017-08-30

Estea Logistic Properties 5 AB: Estea Logistic Properties 5 AB (publ) - Delårsrapport jan - jun 2017

Estea Logistic Properties 5 AB (publ) är ett fastighetsbolag med
inriktning att äga och förvalta lager- och logistikfastigheter.

· Hyresintäkterna för perioden uppgick till 27,2 miljoner kronor
(33,2 miljoner kronor föregående år).

· Driftnettot var 20,1 (28,6) miljoner kronor.
· Förvaltningsresultatet var -2,8 (4,6) miljoner kronor.
· Periodens totalresultat uppgick till 5,1 (0,1) miljoner kronor.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital uppgick till -5,3 (4,8) miljoner kronor.

· Omvärderingar av koncernens fastigheter har påverkat resultatet
med 1,8 (0,9) miljoner kronor.

· I början av april avyttrade koncernen fyra fastigheter till ett
underliggande fastighetsvärde om 617,0 miljoner kronor.
Realisationsvinsten efter beaktande av transaktionskostnader samt
återföring av uppskjuten skatt uppgick till 10,3 miljoner kronor,
jämfört med senaste värdering.

· Koncernen har under perioden investerat 2,1 (7,6) miljoner kronor
i ombyggnationer för hyresgäster.

· Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut
till 389,9 miljoner kronor (994,0 miljoner kronor vid utgången av
föregående år).

· Koncernen har ingått avtal om att avyttra fastigheten Caproni 1 i
Nyköping till ett underliggande fastighetsvärde om 42,5 MSEK.
Frånträde är planerat till 29 september 2017.

· Kapitalandelslånet har vid periodens slut värderats till 348,6
miljoner kronor (344,3 miljoner kronor vid utgången av föregående
år). Den i balansräkningen ökade skulden på kapitalandelslånet,
jämfört med föregående period, har påverkat resultatet med -4,3
miljoner kronor före skatt men resultatposten har ingen påverkan på
bolagets kassaflöde.

· Koncernens obligationslån återbetalades 9 maj 2017 i sin helhet i
förtid. Återbetalning skedde till 101 procent av nominellt 162,0
MSEK.

· NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 126,0 procent (123,3
procent vid utgången av föregående år)

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL

+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+
|Belopp i miljoner |2017 jan-jun|2016 jan-jun|2016 jan-dec |2015 jan-dec|
|kronor | | | | |
+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+
|Hyresintäkter | 27,2| 33,2| 68,7| 60,8|
+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+
|Driftnetto | 20,1| 28,6| 58,8| 53,8|
+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+
|Förvaltningsresultat | -2,8| 4,6| 10,3| 7,4|
+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+
|Totalresultat | 5,1| 0,1| 0,6| 17,0|
+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+
|Förvaltningsfastigheter| 389,9| 983,4| 994,0| 958,7|
+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+
|Kapitalandelslån | 348,6| 337,1| 344,3| 331,6|
+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+
|Obligationslån | -| 162,0| 162,0| 162,0|
+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+
|Skulder till | 175,3| 446,1| 446,0| 429,9|
|kreditinstitut | | | | |
+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+
|Eget kapital | 27,4| 21,8| 22,3| 21,7|
+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+
|Balansomslutning | 569,2| 1 013,4| 1 018,2| 992,2|
+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+
| | | | | |
+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+
|Nyckeltal i % (för | | | | |
|definition se sid 22 | | | | |
|-24) | | | | |
+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+
|Ekonomisk | 95| 88| 89| 91|
|uthyrningsgrad | | | | |
+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+
|Överskottsgrad | 74| 86| 86| 89|
+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+
|Direktavkastning | 6,8| 5,9| 5,9| 6,0|
+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+
|Medelränta | 2,00| 1,88| 1,82| 1,68|
|kreditinstitut | | | | |
+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+
|Belåningsgrad | 45,0| 61,8| 61,2| 61,7|
+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+
|Justerad soliditet | 66,1| 35,4| 36,0| 35,6|
+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+
|Ränta, kapitalandelslån| 7,00| 7,00| 7,00| 7,00|
+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+
|Ränta, obligationslån | -| 6,00| 6,00| 6,00|
+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+
|NAV-värde | 126,0| 121,2| 123,3| 119,6|
+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Efter periodens utgång har ett 7-årigt hyresavtal tecknats med
Convini AB omfattande totalt 1 500 kvm i fastigheten Högsbo 26:6 med
inflyttning 1 december 2017. Det totala kontraktsvärdet uppgår till
ca 12,0 MSEK.

KOMMENTAR:

"Som vi meddelade under september 2016 har vi inlett en process för
att avyttra fastigheterna som ingår i bolagets portfölj. Estea AB
har, efter samråd och dialog med externa rådgivare, gjort bedömningen
att det finns goda förutsättningar för att avyttra koncernens
fastigheter. I början av april 2017 avyttrades, som ett första steg,
fastigheterna Broby 1:5, Broby 1:6, Grönsta 2:49 och Telfern 2 till
Prologis. Under juni månad kommunicerade vi även försäljning av
fastigheten Caproni 1 i Nyköping till Green Park AB,
försäljningspriset är i linje med senaste värdering. Så snart vi
kommit längre i pågående försäljningsprocesser gällande kvarvarande
portfölj meddelas marknaden.

Johan Eriksson, VD Estea Logistic Properties 5 AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00,
david.ekberg@estea.se

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00,
leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande
erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar
på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet,
som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa
Investeringsfonder ("LAIF"), är fokuserad på att äga, förvalta och
utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea
AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ
och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag.
Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns
institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit
verksamt sedan 2002.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/estea-logistic-properties-5-ab/r/estea-logisti...
http://mb.cision.com/Main/12062/2335660/715502.pdf
http://mb.cision.com/Public/12062/2335660/8161480b75d49d84.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.