Du är här

2017-08-30

Estea Sverigefastigheter 2 AB: Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) - Delårsrapport jan - jun 2017

Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars
kapitalandelslån är noterat vid NDX, Nordic Derivatives Exchange.

· Hyresintäkterna för perioden uppgick till 14,9 miljoner kronor
(18,8 miljoner kronor föregående år).

· Driftnettot uppgick till 11,4 (13,7) miljoner kronor.
· Förvaltningsresultatet var 3,9 (5,4) miljoner kronor.
· Periodens totalresultat uppgick till 4,0 (4,9) miljoner kronor.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital uppgick till 3,7 (5,3) miljoner kronor.

· I början av mars avyttrades fastigheten Klädeshandlaren 15 i
Nyköping till ett underliggande fastighetsvärde om 190,0 miljoner
kronor. Realisationsvinsten efter beaktande av transaktionskostnader
samt återföring av uppskjuten skatt uppgick till 2,0 miljoner kronor,
jämfört med senaste värdering.

· Omvärderingar av koncernens fastigheter har påverkat resultatet
med -3,1 (8,4) miljoner kronor.

· Koncernen har under perioden investerat 3,1 (4,4) miljoner kronor
i befintliga fastigheter.

· Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut
till 294,0 miljoner kronor (480,0 miljoner kronor vid utgången av
föregående år).

· Kapitalandelslånet har vid periodens slut värderats till 158,8
miljoner kronor (164,3 miljoner kronor vid utgången av föregående
år). Den i balansräkningen minskade skulden har påverkat resultatet
med 5,5 miljoner kronor före skatt men resultatposten har ingen
påverkan på bolagets kassaflöde.

· NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 129,5 procent (130,3
procent vid utgången av föregående år).

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL

+-----------------------+------------+-------------+------------+------------+
|Belopp i miljoner |2017 jan-jun| 2016 jan-jun|2016 jan-dec|2015 jan-dec|
|kronor | | | | |
+-----------------------+------------+-------------+------------+------------+
|Hyresintäkter | 14,9| 18,8| 37,3| 33,6|
+-----------------------+------------+-------------+------------+------------+
|Driftnetto | 11,4| 13,7| 26,6| 25,0|
+-----------------------+------------+-------------+------------+------------+
|Förvaltningsresultat | 3,9| 5,4| 9,8| 7,8|
+-----------------------+------------+-------------+------------+------------+
|Totalresultat | 4,0| 4,9| -14,6| 32,6|
+-----------------------+------------+-------------+------------+------------+
|Förvaltningsfastigheter| 294,0| 446,3| 480,0| 433,5|
+-----------------------+------------+-------------+------------+------------+
|Kapitalandelslån | 158,8| 145,8| 164,3| 138,3|
+-----------------------+------------+-------------+------------+------------+
|Skulder till | 126,8| 234,0| 270,2| 233,3|
|kreditinstitut | | | | |
+-----------------------+------------+-------------+------------+------------+
|Eget kapital | 33,0| 48,5| 29,0| 43,6|
+-----------------------+------------+-------------+------------+------------+
|Balansomslutning | 332,2| 456,3| 494,8| 447,3|
+-----------------------+------------+-------------+------------+------------+
| | | | | |
+-----------------------+------------+-------------+------------+------------+
|Nyckeltal i % (för | | | | |
|definition se sid 19 | | | | |
|-21) | | | | |
+-----------------------+------------+-------------+------------+------------+
|Ekonomisk | 88| 92| 90| 96|
|uthyrningsgrad | | | | |
+-----------------------+------------+-------------+------------+------------+
|Överskottsgrad | 76| 73| 71| 75|
+-----------------------+------------+-------------+------------+------------+
|Direktavkastning | 6,5| 6,4| 6,0| 6,5|
+-----------------------+------------+-------------+------------+------------+
|Medelränta | 1,61| 1,72| 1,75| 1,93|
|kreditinstitut | | | | |
+-----------------------+------------+-------------+------------+------------+
|Belåningsgrad | 43,1| 52,4| 56,3| 53,8|
+-----------------------+------------+-------------+------------+------------+
|Justerad soliditet | 57,7| 42,6| 39,1| 40,7|
+-----------------------+------------+-------------+------------+------------+
|Ränta, | 6,25| 6,25| 6,25| 6,25|
|kapitalandelslån | | | | |
+-----------------------+------------+-------------+------------+------------+
|NAV-värde | 129,5| 130,9| 130,3| 124,1|
+-----------------------+------------+-------------+------------+------------+
|Marknadskurs | 116,0| 106,5| 120,0| 101,0|
+-----------------------+------------+-------------+------------+------------+

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

KOMMENTAR:

"Estea AB har, efter samråd och dialog med externa rådgivare, gjort
bedömningen att det finns goda förutsättningar för att avyttra
koncernens fastigheter. Den första försäljningen slutfördes i början
av mars i år, genom försäljningen av fastigheten Klädeshandlaren 15 i
Nyköping till Klövern AB (publ). Fastigheten såldes till ett
underliggande fastighetsvärde om 190,0 MSEK före
transaktionsomkostnader och avdrag för latent skatt. I slutet av
april kommunicerades den andra försäljningen av Bolagets fastigheter,
försäljningen av fastigheten Vreten 12 i Stockholm. Fastigheten
såldes till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 117,5 MSEK
före avdrag för transaktionskostnader och latent skatt. Köpare av
fastigheten är Green Storage, ett bolag inom Green Park-koncernen.
Avtalat frånträde är den 29 september 2017. Arbetet med försäljning
av koncernens kvarvarande fastigheter pågår och vår målsättning är
att uppnå bästa möjliga resultat med hänsyn tagen till
försäljningspris, köpare och affärsstruktur."

David Ekberg, VD Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00,
david.ekberg@estea.se

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00,
leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande
erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar
på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet,
som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa
Investeringsfonder ("LAIF"), är fokuserad på att äga, förvalta och
utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea
AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ
och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag.
Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns
institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit
verksamt sedan 2002.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/estea-sverigefastigheter-2-ab/r/estea-sverigef...
http://mb.cision.com/Main/11532/2335689/715505.pdf
http://mb.cision.com/Public/11532/2335689/a697bd75483a890e.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.