Du är här

2017-05-18

Estea Sverigefastigheter 2 AB: Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) - Delårsrapport jan - mar 2017

Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars
kapitalandelslån är noterat vid NDX, Nordic Derivatives Exchange.

· Hyresintäkterna för perioden uppgick till 9,3 miljoner kronor (9,6
miljoner kronor föregående år).

· Driftnettot uppgick till 6,7 miljoner kronor (6,8) miljoner
kronor.

· Förvaltningsresultatet var 2,5 (2,5) miljoner kronor.
· Periodens totalresultat uppgick till 4,5 (-5,2) miljoner kronor.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital uppgick till 2,2 (2,6) miljoner kronor.

· I början av mars avyttrades fastigheten Klädeshandlaren 15 i
Nyköping till ett underliggande fastighetsvärde om 190,0 miljoner
kronor. Realisationsvinsten efter beaktande av transaktionskostnader
samt återföring av uppskjuten skatt uppgick till 2,0 miljoner kronor,
jämfört med senaste värdering.

· Omvärderingar av koncernens fastigheter har påverkat resultatet
med -2,8 (-2,4) miljoner kronor.

· Koncernen har under perioden investerat 2,8 (0,9) miljoner kronor
i befintliga fastigheter.

· Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut
till 294,0 miljoner kronor (480,0 miljoner kronor vid utgången av
föregående år).

· Kapitalandelslånet har vid periodens slut värderats till 160,2
miljoner kronor (164,3 miljoner kronor vid utgången av föregående
år). Den i balansräkningen minskade skulden har påverkat resultatet
med 4,1 miljoner kronor före skatt men resultatposten har ingen
påverkan på bolagets kassaflöde.

· NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 130,5 procent (130,3
procent vid utgången av föregående år).

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL

+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Belopp i miljoner kronor | 2017| 2016| 2016| 2015|
| |jan-mar|jan-mar|jan-dec|jan-dec|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Hyresintäkter | 9,3| 9,6| 37,3| 33,6|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Driftnetto | 6,7| 6,8| 26,6| 25,0|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Förvaltningsresultat | 2,5| 2,5| 9,8| 7,8|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Totalresultat | 4,5| -5,2| -14,6| 32,6|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Förvaltningsfastigheter | 294,0| 432,0| 480,0| 433,5|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Kapitalandelslån | 160,2| 145,1| 164,3| 138,3|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Skulder till kreditinstitut | 127,4| 235,2| 270,2| 233,3|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Eget kapital | 33,5| 38,4| 29,0| 43,6|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Balansomslutning | 334,2| 442,6| 494,8| 447,3|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
| | | | | |
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Nyckeltal i % (för definition se sid 19-21)| | | | |
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Ekonomisk uthyrningsgrad | 88| 93| 90| 96|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Överskottsgrad | 72| 71| 71| 75|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Direktavkastning | 6,4| 6,8| 6,0| 6,5|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Medelränta kreditinstitut | 1,61| 1,74| 1,75| 1,93|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Belåningsgrad | 43,3| 54,4| 56,3| 53,8|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Justerad soliditet | 57,9| 41,5| 39,1| 40,7|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Ränta, kapitalandelslån | 6,25| 6,25| 6,25| 6,25|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|NAV-värde | 130,5| 125,0| 130,3| 124,1|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Marknadskurs | 117,0| 106,0| 120,0| 101,0|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Bolaget har efter periodens utgång ingått avtal om att avyttra
dotterbolaget KB Vreten 12 Stockholm med tillhörande fastighet Vreten
12 i Stockholm. Avtalat frånträde är den 29 september 2017.

KOMMENTAR:

"Estea AB har, efter samråd och dialog med externa rådgivare, gjort
bedömningen att det finns goda förutsättningar för att avyttra
koncernens fastigheter. Som ett första steg i denna process avyttrade
vi under perioden fastigheten Klädeshandlaren 15 i Nyköping till ett
underliggande fastighetsvärde om 190 MSEK före
transaktionsomkostnader och avdrag för latent skatt. Efter periodens
utgång har vi ingått avtal om att avyttra fastigheten Vreten 12 i
Stockholm till ett underliggande fastighetsvärde om ca 117,5 MSEK
före transaktionsomkostnader och avdrag för latent skatt. Frånträde
är planerat till den 29 september 2017. Arbetet med försäljning av
koncernens kvarvarande fastigheter pågår och vår målsättning är att
uppnå bästa möjliga resultat med hänsyn tagen till försäljningspris,
köpare och affärsstruktur.

David Ekberg, VD Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00,
david.ekberg@estea.se

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00,
leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande
erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar
på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet,
som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa
Investeringsfonder ("LAIF"), är fokuserad på att äga, förvalta och
utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea
AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ
och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag.
Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns
institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit
verksamt sedan 2002.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/estea-sverigefastigheter-2-ab/r/estea-sverigef...
http://mb.cision.com/Main/11532/2268185/676178.pdf
http://mb.cision.com/Public/11532/2268185/b10f2497c47bb747.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.