Du är här

2017-08-30

Estea Sverigefastigheter 3 AB: Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) - Delårsrapport jan-jun 2017

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars
kapitalandelslån är noterat vid NDX, Nordic Derivatives Exchange.

· Hyresintäkterna för perioden ökade till 22,1 miljoner kronor (15,2
miljoner kronor föregående år).

· Driftnettot var 17,8 (12,7) miljoner kronor.
· Förvaltningsresultatet uppgick till 1,1 (3,0) miljoner kronor.
· Periodens totalresultat var -0,4 (-1,0) miljoner kronor.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital uppgick till 2,2 (4,6) miljoner kronor.

· Omvärderingar av koncernens fastigheter har påverkat resultatet
med 1,1 (5,4) miljoner kronor.

· I början av april avyttrades fastigheten Hedenstorp 2:16 i
Jönköping till ett underliggande fastighetsvärde om 93,7 miljoner
kronor. Realisationsvinsten efter beaktande av transaktionskostnader
samt återföring av uppskjuten skatt uppgick till 0,9 miljoner kronor,
jämfört med senaste värdering.

· Koncernen har under perioden investerat 110,9 (86,6) miljoner
kronor i nya fastigheter.

· Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut
till 687,0 miljoner kronor (667,0 vid utgången av föregående år).

· Kapitalandelslånet har värderats till marknadsvärde. Vid
rapportperiodens slut har kapitalandelslånet värderats till 391,9
miljoner kronor (286,8 miljoner kronor vid utgången av föregående
år). Bolagets genomförda nyemission har ökat värdet med 101,6
miljoner kronor och omvärdering med 3,5 miljoner kronor.

Den i balansräkningen ökade skulden (på grund av högre slutkurs på
kapitalandelslånet än föregående period) har påverkat resultatet med
-3,5 miljoner kronor före skatt men resultatposten har ingen påverkan
på bolagets kassaflöde.

· NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 107,6 procent (109,4
procent vid utgången av föregående år).

Resultat- och balansposter i sammandrag samt nyckeltal

+------------------------+------------+------------+------------+------------+
|Belopp i miljoner kronor|2017 jan-jun|2016 jan-jun|2016 jan-dec|2015 jan-dec|
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
|Hyresintäkter | 22,1| 15,2| 34,9| 3,2|
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
|Driftnetto | 17,8| 12,7| 29,3| 2,6|
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
|Förvaltningsresultat | 1,1| 3,0| 7,1| -2,4|
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
|Totalresultat | -0,4| -1,0| 25,7| 20,1|
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
|Förvaltningsfastigheter,| 687,0| 487,0| 667,0| 395,0|
|marknadsvärde | | | | |
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
|Kapitalandelslån, | 391,9| 174,0| 286,8| 104,2|
|marknadsvärde | | | | |
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
|Skulder till | 296,1| 296,1| 334,4| 247,0|
|kreditinstitut | | | | |
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
|Eget kapital | 22,6| 22,6| 49,7| 23,6|
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
|Balansomslutning | 521,5| 521,5| 716,1| 417,4|
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
| | | | | |
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
|Nyckeltal i % (för | | | | |
|definition se sid 20-22)| | | | |
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
|Ekonomisk uthyrningsgrad| 99| 99| 99| 98|
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
|Överskottsgrad | 81| 83| 84| 81|
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
|Direktavkastning | 6,1| 6,1| 5,9| 6,0|
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
|Medelränta | 1,80| 1,84| 1,77| 1,79|
|kreditinstitut | | | | |
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
|Belåningsgrad | 41,1| 60,8| 50,1| 62,5|
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
|Justerad soliditet | 57,9| 37,7| 47,0| 30,6|
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
|Ränta kapitalandelslån | 6,25| 6,25| 6,25| 6,25|
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
|NAV-värde | 107,6| 103,6| 109,4| 100,1|
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
|Marknadskurs | 98,7| 94,5| 97,0| 84,0|
+------------------------+------------+------------+------------+------------+

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

KOMMENTAR:

" Fastighetsportföljen uppgick vid utgången av perioden till 687,0
Mkr. Under april månad emitterade moderbolaget ytterligare 101,6 MSEK
i kapitalandelslån, vilket innebär att moderbolaget vid periodens
utgång emitterat totalt 397,3 MSEK i kapitalandelslån. Under perioden
avyttrades fastigheten Hedenstorp 2:16 samt förvärvades fastigheten
Raseborg 1. Efter genomförda köp och försäljningar beräknas koncernen
ha ett outnyttjat förvärvsutrymme om ca 400-500 Mkr, där avsikten är
att ett flertal fastigheter kommer att förvärvas under det
innevarande året."

Johan Eriksson, VD Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00,
david.ekberg@estea.se

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00,
leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande
erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar
på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet,
som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa
Investeringsfonder ("LAIF"), är fokuserad på att äga, förvalta och
utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea
AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ
och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag.
Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns
institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit
verksamt sedan 2002.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/estea-sverigefastigheter-3-ab/r/estea-sverigef...
http://mb.cision.com/Main/12593/2335709/715509.pdf
http://mb.cision.com/Public/12593/2335709/88936b1004853463.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.