Du är här

2018-08-22

Estea Sverigefastigheter 3 AB: Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) - Delårsrapport jan-jun 2018

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars
kapitalandelslån är noterat vid NDX, Nordic Derivatives Exchange.

· Hyresintäkterna för perioden ökade till 37,7 miljoner kronor (22,1
miljoner kronor föregående år).

· Driftnettot uppgick till 28,8 (17,8) miljoner kronor.
· Förvaltningsresultatet var 4,6 (1,0) miljoner kronor.
· Periodens totalresultat var -0,8 (-0,4) miljoner kronor.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital uppgick till 5,2 (2,2) miljoner kronor.

· Omvärderingar av koncernens fastigheter har påverkat resultatet
med 3,0 (1,1) miljoner kronor.

· Koncernen har under perioden investerat 366,0 (110,9) miljoner
kronor i nya fastigheter och 1,5 (-) miljoner kronor i befintliga
fastigheter.

· Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut
till 1 277,0 miljoner kronor (908,0 vid utgången av föregående år).

· Kapitalandelslånet har värderats till marknadsvärde. Vid
rapportperiodens slut har kapitalandelslånet värderats till 397,4
miljoner kronor (360,0 miljoner kronor vid utgången av föregående
år). Bolagets genomförda nyemission har ökat värdet med 30,0 miljoner
kronor och omvärdering med 7,3 miljoner kronor.

Den i balansräkningen ökade skulden (på grund av högre slutkurs på
kapitalandelslånet än föregående period) har påverkat resultatet med
-7,3 miljoner kronor före skatt men resultatposten har ingen påverkan
på bolagets kassaflöde.

· NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 107,4 procent (106,7
procent vid utgången av föregående år).

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL

+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Belopp i miljoner kronor | 2018| 2017| 2016| 2015|
| |jan-jun|jan-dec|jan-dec|jan-dec|
| | | | | |
+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Hyresintäkter | 37,7| 47,3| 34,9| 3,2 |
+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Driftnetto | 28,8| 37,1| 29,3| 2,6|
+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Förvaltningsresultat | 4,6| 1,8| 7,1| -2,4|
+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Totalresultat | -0,8| 27,2| 25,7| 20,1|
+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Förvaltningsfastigheter, |1 277,0| 908,0| 667,0| 395,0|
|marknadsvärde | | | | |
+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Kapitalandelslån, marknadsvärde | 397,4| 360,0| 286,8| 104,2|
+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Skulder till kreditinstitut | 769,0| 487,4| 334,4| 247,0|
+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Eget kapital | 76,1| 76,9| 49,7| 23,6|
+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Balansomslutning |1 314,7| 996,9| 716,1| 417,4|
+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
| | | | | |
+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Nyckeltal i % (för definition se sid| | | | |
|19-20 i rapport) | | | | |
+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Ekonomisk uthyrningsgrad | 91| 93| 99| 98|
+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Överskottsgrad | 76| 79| 84| 81|
+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Direktavkastning | 5,2| 5,9| 5,9| 6,0|
+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Medelränta kreditinstitut | 2,15| 1,92| 1,77| 1,79|
+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Belåningsgrad | 60,2| 53,7| 50,1| 62,5|
+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Justerad soliditet | 36,0| 43,8| 47,0| 30,6|
+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Ränta kapitalandelslån | 6,25| 6,25| 6,25| 6,25|
+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|NAV-värde | 107,4| 106,7| 109,4| 100,1|
+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Marknadskurs | 93,0| 90,6| 97,0| 84,0|
+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

KOMMENTAR:

" Det kapital som tillförts koncernen från externa investerare har
successivt allokerats till fastighetsförvärv. Totalt har vi emitterat
cirka 427,3 MSEK i kapitalandelslån och detta kapital har vi
successivt allokerat till förvärv av fastigheter. Vid utgången av
perioden äger koncernen fastigheter till ett marknadsvärde om 1 277,0
MSEK bestående av olika typer av fastigheter belägna på olika orter
som därmed genererar diversifierade hyresintäkter. Vi har nu kommit
en god bit på väg och möjligheten att emittera ytterligare
kapitalandelslån gör att vi löpande utvärderar nya
investeringsmöjligheter".

Johan Eriksson, VD Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, vVD Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00,
leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande
erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar
på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet,
som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa
Investeringsfonder ("LAIF"), är fokuserad på att äga, förvalta och
utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea
AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ
och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag.
Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns
institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit
verksamt sedan 2002.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/estea-sverigefastigheter-3-ab/r/estea-sverigef...
http://mb.cision.com/Main/12593/2597896/895402.pdf
http://mb.cision.com/Public/12593/2597896/a9793daedda330f4.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.