Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-18

Estea Sverigefastigheter 3 AB: Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) - Delårsrapport jan-mar 2017

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars
kapitalandelslån är noterat vid NDX, Nordic Derivatives Exchange.

· Hyresintäkterna för perioden ökade till 11,7 miljoner kronor (7,4
miljoner kronor föregående år).

· Driftnettot var 9,4 (6,0) miljoner kronor.
· Förvaltningsresultatet uppgick till 1,5 (1,7) miljoner kronor.
· Periodens totalresultat var -2,7 (-9,7) miljoner kronor.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital uppgick till 1,4 (2,8) miljoner kronor.

· Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut
till 667,0 miljoner kronor (667,0 vid utgången av föregående år).

· Kapitalandelslånet har värderats till marknadsvärde. Vid
rapportperiodens slut har kapitalandelslånet värderats till 291,8
miljoner kronor (286,8 miljoner kronor vid utgången av föregående
år). Den i balansräkningen ökade skulden (på grund av högre slutkurs
på kapitalandelslånet än föregående period) har påverkat resultatet
med -5,0 miljoner kronor före skatt men resultatposten har ingen
påverkan på bolagets kassaflöde.

· NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 110,0 procent (109,4
procent vid utgången av föregående år).

Resultat- och balansposter i sammandrag samt nyckeltal

+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Belopp i miljoner kronor | 2017| 2016| 2016| 2015|
| |jan-mar|jan-mar|jan-dec|jan-dec|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Hyresintäkter | 11,7| 7,4| 34,9| 3,2 |
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Driftnetto | 9,4| 6,0| 29,3| 2,6|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Förvaltningsresultat | 1,5| 1,7| 7,1| -2,4|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Totalresultat | -2,7| -9,7| 25,7| 20,1|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Förvaltningsfastigheter, marknadsvärde | 667,0| 392,0| 667,0| 395,0|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Kapitalandelslån, marknadsvärde | 291,8| 115,4| 286,8| 104,2|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Skulder till kreditinstitut | 333,2| 246,5| 334,4| 247,0|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Eget kapital | 47,0| 13,9| 49,7| 23,6|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Balansomslutning | 717,0| 410,6| 716,1| 417,4|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
| | | | | |
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Nyckeltal i % (för definition se sid 20-22)| | | | |
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Ekonomisk uthyrningsgrad | 99| 98| 99| 98|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Överskottsgrad | 81| 81| 84| 81|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Direktavkastning | 5,8| 6,0| 5,9| 6,0|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Medelränta kreditinstitut | 1,88| 1,75| 1,77| 1,79|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Belåningsgrad | 50,0| 62,9| 50,1| 62,5|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Justerad soliditet | 47,3| 31,5| 47,0| 30,6|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Ränta kapitalandelslån | 6,25| 6,25| 6,25| 6,25|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|NAV-värde | 110,0| 101,0| 109,4| 100,1|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Marknadskurs | 98,7| 93,0| 97,0| 84,0|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Bolaget har under april 2017, med stöd av punkt 4 i de Allmänna
Villkoren för kapitalandelslånet, emitterat kapitalandelsbevis om
cirka 101,6 MSEK, vilka togs upp till handel den 25 april 2017.

· Bolaget har efter perioden avyttrat dotterbolaget Estea Hedenstorp
2:16 AB med tillhörande fastighet Hedenstorp 2:16 till ett
underliggande fastighetsvärde om 93,0 MSEK. Frånträdet var den 3
april 2017.

KOMMENTAR:

"Värdet på fastighetsportföljen uppgick vid utgången av perioden till
667,0 Mkr. Totalt har vi vid utgången av perioden emitterat cirka
295,7 MSEK i kapitalandelslån. Därefter har vi under april månad
emitterat ytterligare ca 101,6 Mkr i kapitalandelslån. Vidare har vi
i början av april avyttrat fastighet Hedenstorp 2:16. Sammantaget gör
dessa transaktioner att vi har en stark beredskap för ytterligare
förvärv. Vid utgången av perioden uppgick belåningsgraden av
fastighetsbeståndet till 50%, vilket får anses som försiktigt. Detta,
tillsammans med den efter perioden genomförda nyemissionen, gör att
vi bedömer att koncernen har ett utrymme om ca 600 Mkr för att göra
ytterligare fastighetsförvärv.

Johan Eriksson, VD Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00,
david.ekberg@estea.se

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00,
leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande
erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar
på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet,
som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa
Investeringsfonder ("LAIF"), är fokuserad på att äga, förvalta och
utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea
AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ
och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag.
Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns
institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit
verksamt sedan 2002.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/estea-sverigefastigheter-3-ab/r/estea-sverigef...
http://mb.cision.com/Main/12593/2267988/676186.pdf
http://mb.cision.com/Public/12593/2267988/9933b886a0a026f4.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.