Du är här

2018-08-01

Euris: Kallelse till extra bolagsstämma i European Institute of Science AB

Aktieägarna i det Spotlight Stockmarket listade bolaget European
Institute of Science AB (publ), org. nr. 556404-2769, kallas härmed
till extra bolagsstämma fredagen den 31 augusti 2018 klockan 11.00 på
bolagets kontor, IDEON Science Park, Scheelevägen 27, 4 våningen,
SE-223 70 Lund. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 augusti
2018, dels senast den 28 augusti 2018 anmäla sin avsikt att delta på
stämman med brev till bolaget (se adress ovan) eller med e-mail
(info@euris.org).

Ärenden på stämman

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller flera justeringsmän.

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Beslut:

a) Beslut om bolagsordningsändring

b) Beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

7. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut om bolagsordningsändring (punkt 6a)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt i huvudsak följande:
Bolagsordningens § 4 ska ändras på så sätt att aktiekapitalet ska
utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor samt att
antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara tio
miljoner (10 000 000) samt högst fyrtio miljoner (40 000 000).

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för
förlusttäckning (punkt 6b)

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska minskas enligt
följande.

1. Ändamålet med minskningen är täckning av förlust.

2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 831 300 kronor.

3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer aktiens kvotvärde
vara 4 öre per aktie.

Beslut om minskning av aktiekapitalet är villkorad av att stämman även
fattar beslut om ändring av bolagsordning enligt punkt 6a. Styrelsen,
eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre
ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering
av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av
formella krav.

Besluten är giltiga endast om de har biträtts av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.

Förslag till fullständigt beslut jämte övriga handlingar enligt
aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på
dess hemsida (www.euris.org) från och med den 10 augusti 2018.

Lund i augusti 2018

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Docent Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel.
0706 - 791800

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och
säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på
veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade
högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds
Universitet och IDEON Science Park.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70, LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida: http://www.euris.org

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/euris/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-eur...
http://mb.cision.com/Main/11578/2584759/885723.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.