Du är här

2017-05-30

Euris: Kommuniké från årsstämman 2017

Kommuniké från årsstämman i European Institute of Science (EURIS) den
26 maj 2017.

IDEON, Lund: Vid årsstämman i European Institute of Science (EURIS)
den 26 maj 2017 fattades följande beslut:

· Resultat och balansräkning för bolagets verksamhetsår 2016
fastställdes samt beslutades att i enlighet med styrelsens förslag
att bolagets till förfogande stående medel behandlas så att
överkursfonden tas i anspråk för täckande av årets resultat, -754 970
SEK, samt balanserat resultat, -26 450 SEK, varefter 120 994 SEK
balanseras i ny räkning.

· Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

· Stämman beslutade att arvode om sammanlagt 10 000 kr med 5 000 per
ledamot (som inte är A-aktieägare), skall utgå till styrelsen samt
att ingen ersättning skall utgå för utskottsarbete. Ledamöter som
utför arbete för bolagets räkning utöver styrelsearbetet skall kunna
erhålla skällig ersättning för sådant arbete efter beslut från
styrelsen. Stämman beslutade att arvode skall utgå till revisor
enligt räkning.

· Omval skedde av styrelseledamöterna: Lars-Olof Hansson, Dario
Kriz, Kirstin Kriz och Arne Jakobsson. Lars-Olof Hansson valdes till
styrelseordförande.

· Stämman beslutade att välja Annika Larsson från Mazars SET
Revisionsbyrå AB till revisor samt Anders Olof Persson från Mazars
SET Revisionsbyrå AB som suppleant för European Institute of Science
AB för en mandatperiod om fyra år.

· Beslut om valberedning: Stämman beslutade att styrelsens ordförande årligen under tredje kvartalet skall sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för två av bolagets största ägare/ägargrupperingar per den 31 augusti och en representant, som är oberoende av ovan nämnda, för de övriga aktieägarna. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall få vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

· Beslut om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare:
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer
för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Bolaget
skall erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att
ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna
skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga
sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall vara
maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga
ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta
mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner
skall vara avgiftsbestämda och pensionsrätt skall gälla från tidigast
65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara
pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning skall utgå till
styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver
styrelsearbetet. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Samtliga besluten på föredragningslistan var enhälliga.

Styrelsen

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70, LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida: http://www.euris.org

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/euris/r/kommunike-fran-arsstamman-2017,c2275827
http://mb.cision.com/Main/11578/2275827/681039.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.