Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-27

Eurocine Vaccines: Delårsrapport juli - december 2019

· Eurocine Vaccines har selekterat två vaccinkandidater med
block-busterpotential för fortsatt preklinisk utveckling.

· Eurocine Vaccines har avtalat om exklusiv förhandlingsrätt för en
av vaccinkandidaterna, mot klamydia.

· Eurocine Vaccines har genomfört en riktad nyemission av aktier och
erhållit brygglån om sammanlagt cirka 4,4 miljoner kronor.

· Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -4,7 Mkr (f.å.
-14,4 Mkr).

· Resultatet efter skatt under kvartalet uppgick till -2,9 Mkr (f.å.
-9,4 Mkr).

· Intäkterna under perioden uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).
· Intäkterna under kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).
· Resultat per aktie för perioden -0,02 kr (-0,21 kr).
· Resultat per aktie för kvartalet -0,01 kr (-0,14 kr).
· Likvida medel vid periodens slut var 4,0 Mkr (3,4 Mkr).
Efter periodens utgång

· Eurocine Vaccines har presenterat slutresultat från preklinisk
studie med en vaccinkandidat mot klamydia och inlett ny preklinisk
studie med samma vaccinkandidat.

· Eurocine Vaccines har genomfört en övertecknad företrädesemission
av units som inbringade 14,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

VD kommenterar

Bästa aktieägare,

Först vill jag tacka långvariga och nytillkomna aktieägare för det
massiva stödet ni visade vid den nyligen genomförda unitemissionen.
Överteckningen av emissionen ger mig, styrelsen och organisationen
råg i ryggen när vi nu arbetar vidare med vaccinkandidaterna, där vi
hittills har offentliggjort klamydia som en av sjukdomarna som en av
kandidaterna avser att förebygga. Klamydiavaccinet är också början på
en vaccin-pipeline för Eurocine Vaccines, där vi arbetar med att
skapa ett kontinuerligt flöde av vaccinkandidater i olika faser,
parallellt med att vi utvecklar de selekterade vaccinerna.

Klamydia är en av de vanligaste sexuellt överförda sjukdomarna, med
flera problematiska fakta;

· Cirka 130 miljoner fall globalt varje år
· Oftast symptomfri
· Kan ge svåra komplikationer
· Förebyggande vacciner saknas

Förutom det stora medicinska behovet av förebyggande klamydiavaccin,
kan vi lägga till ytterligare faktorer som stärker oss som utvecklar
vacciner;

· Marknadspotential på 2,5 till 5 miljarder US-dollar årligen
· Framgångsrik förbyggande vaccinering kan motverka utvecklingen av
antibiotikaresistens

Se gärna Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2018/2019 för mer
information om klamydia!

Förutom vaccinkandidaten mot den bakteriella sjukdomen klamydia
selekterade vi under förra året även en andra vaccinkandidat såsom
lämplig för fortsatt utveckling, vilken är avsedd att förebygga en
sexuellt överförd virussjukdom. Även den vaccinkandidaten har en
marknadspotential på upp till 5 miljarder US-dollar per år enligt
Globe Life Science.

Liksom i förra delårsrapporten redovisar vi även i denna rapport en
kraftigt reducerad kostnadsnivå jämfört med samma period förra
räkenskapsåret. Både periodens och kvartalets kostnader har
reducerats till mindre än en tredjedel jämfört med motsvarande period
förra året, vilket är en följd av omläggningen av verksamheten och
det hårda arbete som det har krävt av oss.

Vi arbetar med ett mycket lovande huvudprojekt och har ytterligare
vaccinkandidater i pipelinen. God forskning som grund för att
förebygga besvärliga sjukdomar inspirerar oss varje dag. Detta inom
området vaccinering, en av de mest kostnadseffektiva hälsorelaterade
verksamheter som mänskligheten har skapat.

Hans Arwidsson
Verkställande direktör

Resultat och ställning

Resultatet för perioden efter skatt uppgick till -4,7 Mkr (-14,4 Mkr)
eller -0,02 kr (-0,21 kr) per aktie. För andra kvartalet är
resultatet efter skatt -2,9 Mkr (-9,4 Mkr) eller -0,01 kr (-0,14 kr)
per aktie. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 4,0 Mkr
(3,4 Mkr). Samtliga uppgifter avser koncern om inte annat anges och
uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt
föregående år.

Väsentliga händelser

Eurocine Vaccines har selekterat två vaccinkandidater med
block-busterpotential för fortsatt preklinisk utveckling

Eurocine Vaccines har beslutat att selektera två injicerade
vaccinkandidater för fortsatta prekliniska studier, med målsättningen
att inleda klinisk utveckling med en av kandidaterna i fjärde
kvartalet 2020 eller första kvartalet 2021. Den ena av dessa
vaccinkandidater avser förebygga en bakteriell infektionssjukdom. Ett
effektivt förebyggande vaccin mot den bakteriella sjukdomen kan bidra
till att minska användningen av antibiotika och därmed minska
utvecklingen av antibiotikaresistens, vilket är något som idag utgör
ett allvarligt hot mot den globala folkhälsan.

Eurocine Vaccines har avtalat om exklusiv förhandlingsrätt för en av
vaccinkandidaterna, mot klamydia

Eurocine Vaccines har tecknat en avsiktsförklaring med Spixia
Biotechnology AB om ett forsknings-och samarbetsavtal kring en
vaccinkandidat mot klamydia som Spixia tagit fram. Vacciner mot
klamydia bedöms ha blockbusterpotential. Avsiktsförklaringen
innehåller bindande bestämmelser som ger Eurocine Vaccines exklusiv
förhandlingsrätt till klamydiavaccinet till den 30 juni 2020.

Eurocine Vaccines har genomfört en riktad nyemission av aktier och
erhållit brygglån om sammanlagt cirka 4,4 miljoner kronor

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB beslutade med stöd av bemyndigande
från årsstämma den 20 december 2018 att genomföra en riktad
nyemission av aktier till två professionella investerare om cirka 2,4
miljoner kronor. Styrelsen beslutade att uppta ett brygglån från en
professionell investerare om 2 MSEK. Sammanlagt motsvarar detta ett
kapitaltillskott om 4,4 MSEK före emissionskostnader. Det kapital som
inbringades har givit bolaget finansiellt utrymme att öka takten i
utvecklingsarbetet för att effektivt driva verksamheten mot nära
förestående värdeskapande aktiviteter, innan en mer långsiktig
finansiering genomförs.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Eurocine Vaccines har presenterat slutresultat från preklinisk studie
med en vaccinkandidat mot klamydia och inlett ny preklinisk studie
med samma vaccinkandidat

Eurocine Vaccines har presenterat slutresultat från en preklinisk
djurstudie med en klamydiavaccinkandidat som genomförts i samarbete
med Spixia Biotechnology och forskare vid Örebro Universitet.
Resultaten, som delvis presenterats tidigare, visar att både
antikroppar och T-celler i immunförsvaret induceras av vaccinet. Den
goda immunologiska effekten av det testade vaccinet är jämförbar med
det som gett skydd i prekliniska modeller. Utvecklingen av
klamydiavaccinet fortsätter och parterna har påbörjat ytterligare en
preklinisk studie med övergripande målsättning att utvärdera dosering
av både vaccinantigen och adjuvans. Resultaten förväntas under andra
kvartalet i år.

Eurocine Vaccines har genomfört en övertecknad företrädesemission av
units som inbringade 14,8 miljoner kronor före emissionskostnader

Eurocine Vaccines har genomfört en företrädesemission av units.
Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 164 procent.
Eurocine Vaccines tillförs därmed initialt cirka 14,8 miljoner kronor
före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,9 miljoner
kronor.

Likviden från företrädesemissionen och från inlösen av vidhängande
teckningsoptioner i juni syftar framförallt till att finansiera den
fortsatta utvecklingen av de selekterade vaccinkandidaterna och
potentiellt uppdaterade och exklusiva avtal med ägarna till
vaccinkandidaterna för att ytterligare stärka det ömsesidiga
intresset för fortsatt utveckling. Brygglånet om 2 miljoner kronor
har återbetalats i samband med företrädesemissionen.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar vacciner
med sin egen teknologiplattform Endocine?, vilka senare licensieras
till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.
Utvecklingen sker i samarbete med andra bolag inom branschen.
Teknologiplattformen Endocine? kan också erbjudas till andra företag
för utveckling inom särskilda indikationer. Huvudkontoret ligger i
Solna.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eurocine-vaccines/r/delarsrapport-juli---dece...
https://mb.cision.com/Main/11552/3046726/1201598.pdf
https://mb.cision.com/Public/11552/3046726/92abedfa8d2d24b9.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.