Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-31

Evendo AB (publ): Halvårsrapport i Evendo AB fd ADONnews Sweden AB för januari - juni 2018

Evendo AB ("Bolaget") meddelar idag Kvartalsrapport för perioden
jan-jun 2018. Denna rapport innehåller endast ett uttalande för
tidigare ADONnews Sweden AB och dotterbolaget Mobile Loyalty Europe
AB. Efter avslutad omvänt förvärv den 11 juli 2018 ingår verksamheter
avseende dessa företag inte längre i koncernen. Framtida rapporter
kommer att innehålla konsoliderade resultat för Evendo. Dessa ingår
INTE i nedan.

Evendo upprätthåller intäktsförväntningar för 2019 om 104 MSEK (9,8
MEUR)

Viktig information relaterat till transaktion genomförd 11 juli 2018
vid extra bolagsstämma efter periodens utgång

Bolaget har vi pressmeddelande 11 juni 2018 kommunicerat att man
ingått ett avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Evendo
International A/S för en köpeskilling om 90 MSEK. Köpeskillingen om
90 MSEK erläggs via 4 398 348 200 aktier i ADONnews Sweden AB, varav
2 367 260 700 aktier utgörs av icke noterade A aktier som ger rätt
till tio (10) röster och resterande 2 031 087 500 i form av B akter
sim ger rätt till en (1) röst.

Till detta kommer ADONnews Sweden AB genomföra en riktad nyemission om
369 301 583 st aktier till bolagets huvudaktieägare mot betalning
genom kvittning av deras fordringar på bolaget om sammanlagt 11 MSEK.
Vidare sker en sammanläggning av aktier 1.000:1 (omvänd split).

I samband med transaktionen är Mobile Loyalty Europe AB, ett helägt
dotterbolag till Evendo (Publ) AB (fd ADONnews), utdelat till
befintliga aktieägare i ADONnews. Verksamheter avseende dessa företag
ingår inte längre i koncernen.

Transaktionen var föremål för beslut vid extra bolagsstämma 11 juli
2018.

Vid extra bolagsstämma 11 juli 2018 beslutade stämman i enlighet med
ovan och genomförde transaktionen. Avstämning för utskiftning av
Mobile Loyalty Europe aktier sattes till 27 juli 2018. Handeln i
bolaget mellan perioden 11 till 27 juli innefattar båda bolagens
verksamheter. Efter Transaktionen kommer ägarna till Evendo att äga
85 procent av de utestående aktierna och inneha upp till ca 97,1
procent av rösterna i ADONnews. Ytterligare information avseende
transaktionen finns att läsa under pressmeddelande på
spotlightstockmarket.com

Som framgår ovan har transaktionen genomförts 11 juli 2018 och
finansiella tal i denna rapport innefattar enbart ADONnews Sweden AB.

Väsentliga händelser under kvartal 2 2018 och efter dess utgång

· Bolaget har vid årsstämman 24 april 2018 fattat beslut om att
minska bolagets aktiekapital från 40 688 KSEK till 1 000 KSEK. Genom
denna minskning är bolagets eget kapital återställt och någon brist
föreligger inte. Bolaget har i enlighet med Aktiebolagslagen, kallat
till andra kontrollstämma d. 21. September 2018. Som framgår ovan har
bolaget via extra bolagsstämma 11 juli 2018 tillskjutits ytterligare
kapital via nyemission om 90 000 KSEK, vilket stärkt bolagets eget
kapital ytterligare.

· Bolaget har under augusti ändrat namn till Evendo AB (publ) med
anledning av den transaktion som skett vid extra bolagsstämma 11 juli
2018. För ytterligare information avseende transaktionen se ovan.

· ADONnews Sweden AB har i samband med genomförandet av omvänd
förvärv avvecklat all skuld till bolagets huvudägare genom att
konvertera till 369.301.583 aktier i bolaget. Bolaget är således
skuldfritt vid ingången till transaktionen per 11 juli 2018.

Finansiella nyckeltal, koncernen

Januari - juni 2018

· Rörelsens intäkter 2 645 (2 408) KSEK
· Rörelseresultat före avskrivningar, teoretisk personalkostnad
relaterad till optionsprogram

· samt övriga kostnader av engångskaraktär -2 356 (-3 971) KSEK
· Resultat efter skatt per aktie -0,01 (-0,01) SEK
April - Juni 2018

· Rörelsens intäkter 1 294 (1 240) KSEK
· Rörelseresultat före avskrivningar, teoretisk personalkostnad
relaterad till optionsprogram

· samt övriga kostnader av engångskaraktär -1 051 (-2 103) KSEK
· Resultat efter skatt per aktie -0,004 (-0,01) SEK
Investeringar

· Under året har koncernen investerat 81 (205) KSEK i immateriella
anläggningstillgångar hänförligt till utveckling av bolagets
produktportfölj. Bolagets produktportfölj har uppnått kommersiell fas
och bolagets framtida utvecklingskostnader kommer att vara på en
lägre nivå än historiskt.

Kassaflöde och finansiell ställning

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till -1 952 (-2
774) KSEK. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 606 (1
089) KSEK.

· Koncernens egna kapital uppgick vid periodens utgång till -11 884
(-4 620) KSEK.

Moderbolaget

· Resultat före skatt för perioden april till juni 2018 uppgick i
moderbolaget till -2 954 (-246) KSEK. Resultat före skatt för
perioden januari till juli 2018 uppgick till -13 425 (-13 563).
Resultatet för perioden januari till juni 2018 har belastats med
nedskrivning av aktier i dotterbolaget Mobile Loyalty Europe AB med
-12 610 (-12 741) KSEK.

· Moderbolagets egna kapital uppgick till 3 420 (19 340) KSEK och
balansomslutningen till 14 451 (29 141) KSEK, innebärande en
soliditet om 24 (66) procent. Som framgår av väsentliga händelser
under kvartal 1 2018 samt separat pressmeddelande från 16 mars 2018
har bolaget ett eget kapital som understiger hälften av bolagets
registrerade aktiekapital. Styrelsen har i enlighet med
pressmeddelandet upprättat en kontrollbalansräkning per 26 februari
2018, vilket lagts fram vid årsstämman 24 april 2018. Vidare fattades
vid samma årsstämma beslut om minskning av bolagets aktiekapital från
40 688 KSEK till 1 000 KSEK. Genom denna minskning är bolagets eget
kapital intakt och någon brist föreligger inte. Bolaget har i
enlighet med Aktiebolagslagen, inom 8 månaders fristen, för avsikt
att kalla till en extra bolagsstämma och presentera
kontrollbalansräkning 2. Som framgår tidigare i rapporten har bolaget
via extra bolagsstämma 11 juli 2018 tillskjutits ytterligare kapital
via nyemission om 90 000 KSEK, vilket stärkt bolagets eget kapital
ytterligare.

Övrig information

· Antalet registrerade och noterade aktier i ADONnews Sweden AB
uppgår per den 30 juni till 406 877 457.

· Ordinarie kvartalsrapport för kvartal 3 2018 släpps senast den 30
november 2018.

VD har ordet

Det är inte relevant att kommentera företagets framtid som ADONnews
Sweden AB eftersom alla aktiviteter relaterade till perioden som
omfattas av denna rapport inte längre är tillgängliga i företaget.

Efter slutförandet av det omvända förvärvet den 11 juli 2018
fördelades verksamheten hos ADONnews Sweden AB och Mobile Loyalty
Europe AB till aktieägarna som utdelning. Företaget är nu Evendo -
världens första end-to-end evenemangsplattform. Tänk "Booking.com för
evenemang" med ett inbyggt planeringsverktyg ovanpå och en appbaserad
assistent som guidar deltagare genom de faktiska händelserna.

Lite mer än 100 miljoner mindre evenemang arrangeras varje år runt om
i världen. På en marknad som ännu inte är automatiserad och där de
flesta saker fortfarande är gjort "det gammaldags sättet" - med
telefon och e-post - ser vi en betydande potential för förbättrad
effektivitet.

Marknaden för evenemang är omfattande och växande. Mätt i pengar,
överstiger storleken till exempel hotellmarknaden betydligt. På
global nivå var marknaden beräknas vara omkring 800 miljarder euro
(Källa: Eventbrite och IML Worldwide). Hotellmarknaden uppskattades
till 74 miljarder euro år 2012 av Statistical Brain Research
Institute, och enligt Morgan Stanley gjordes 47 procent av
hotellbokningar via Booking.com under 2013.

Trots ovanstående har detta inte resulterat i samma automatisering och
digitalisering av händelseindustrin som med hotell, där portaler som
Hotels.com, Booking.com, etc. har förändrat metoden för inköp och
beteende hos kunderna. En sådan automatisering förväntas dock i flera
eller de flesta andra industrier. Evendo är den första som erbjuder
en digital och automatiserad bokningsupplevelse för dem som vill
organisera en födelsedagsfest eller affärsparkering.

Evendo har varit verksam på den danska marknaden sedan augusti 2016.
Under denna period har Evendo enkelt blivit den största och snabbast
växande evenemangsportalen i Danmark med en imponerande kundbas och
en snabb ökning av marknadspositioneringen. Under det första
verksamhetsåret bokfördes mer än 50 000 evenemangsupplevelser via
Evendo.

Med vänliga hälsningar

Kasper Larsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/evendo-ab--publ-/r/halvarsrapport-i-evendo-ab-...
http://mb.cision.com/Main/11636/2604800/900193.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.