Du är här

2017-05-29

Everysport Media Group: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Everysport Media Group AB (publ) kallas härmed till
årsstämma den 29 juni 2017 kl. 17:00 på Gamla Brogatan 11 i
Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda
aktieboken 22 juni 2017, och

· dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda
senast den 22 juni 2017, under adress Everysport Media Group AB, Box
3619, 10359 Stockholm med angivande av "Årsstämma", eller via e-post
till gustaf@esmg.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att
delta på årsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar,
ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear) den 22 juni 2017 och
bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Vid anmälan ska uppges namn och antal biträden (högst två), samt bör
uppges person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och
aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare
eller ombud. Till anmälan bör i förekommande fall bifogas
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt i
original för ställföreträdare och ombud. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens
giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet.

Fullmaktsformulär

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.esmg.se
senast tre veckor innan stämman, dvs. senast den 8 juni 2017, samt
skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Verkställande direktörens anförande
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, samt

c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören

9. Redogörelse för valberedningens arbete
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter

11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
12. Val av a) styrelseledamöter och styrelseordförandeoch b)
revisorer

13. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

15. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Punkt 8

Punkt 8b) - Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret
2016, och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 10 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter

Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju
för tiden intill nästa årsstämma, samt att inga styrelsesuppleanter
ska utses.

Punkt 11 - Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med ett fast arvode om 250
000 kronor till styrelsens ordförande och ett fast arvode om 50 000
kronor till en var av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna
som inte har ett anställningsförhållande till bolaget.
Styrelseledamot ska äga rätt att fakturera styrelsearvodet genom eget
bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget.
Styrelseledamot äger rätt att fakturera för arbete som utförs utanför
styrelseuppdraget endast om styrelsen beslutar därom. Ersättning till
revisor ska utgå enligt principen löpande godkänd räkning.

Punkt 12a) - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av
styrelseledamöterna Gustaf Karling, Michael Hansen, Johan Ejermark
och Göran af Klercker samt nyval av Paul Fischbein, Carl Gyllfors och
Charlotte Gustafsson. Valberedningen föreslår vidare nyval av Paul
Fischbein som styrelsens ordförande. Om uppdraget som
styrelseordförande skulle upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig
välja ny ordförande.

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns
tillgängliga på Bolagets webbplats www.esmg.se.

Punkt 12b) - Val av revisor

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att för den kommande ett
årsperioden välja Nexia Revision AB som revisionsbolag med Malin
Eversäter som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 - Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Styrelsen föreslår att Bolaget ska ha en valberedning bestående av
fyra ledamöter. Valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande
samt att de tre aktieägare eller ägargrupper som röstmässigt har de
största aktieinnehaven i Bolaget äger vardera utse en ledamot.
Styrelsens ordförande är sammankallande. Valberedningen ska
konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear per den 30
september 2017 och övrig tillförlitlig ägarinformation som
tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Om någon av de tre
största ägarna avstår sin rätt att utse ledamot av valberedningen ska
nästa ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot.
Valberedningens sammansättning och hur den kan kontaktas ska
offentliggöras på Bolagets webbplats. Om väsentliga förändringar sker
i ägandet efter detta datum kan valberedningen, om den så finner
erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i
enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningens
sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny
valberedning utsetts. Valberedningen utser inom sig en ordförande för
densamma. Valberedningen ska arbeta fram förslag rörande val av
stämmoordförande, fastställande av antalet styrelseledamöter och
eventuella styrelsesuppleanter, val och arvodering av
styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, liksom av revisorer,
samt föreskrifter rörande valberedning. Inget arvode ska utgå för
valberedningens arbete. Valberedningen ska ha rätt att, efter
godkännande av styrelsens ordförande, belasta Bolaget med kostnader
för exempelvis rekryteringskonsult eller annan kostnad som krävs för
att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 14 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i Bolaget föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att,
vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma,
fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler i Bolaget. Det totala antalet aktier som kan tillkomma
med stöd av emissionsbemyndigandet får motsvara högst 10 procent av
totalt antal utestående aktier i Bolaget vid tiden för bolagsstämman.
Styrelsen ska kunna besluta om nyemission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler med företrädesrätt och/eller
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med
bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga
villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner
enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna de nya
aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till
att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från
aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och
kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att
Bolaget ska kunna emittera aktie, teckningsoptioner och/eller
konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt
kunna genomföra emissioner på kapitalmarknaden i syfte att
införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att
vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med
registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Majoritetsregler

För giltigt beslut för punkten 14 erfordras att stämmans beslut
biträds av aktieägare med minst hälften av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan
inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska
situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som
vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Everysport Media
Group AB (publ), Att: Gustaf Karling, Box 3619, 103 59 Stockholm
eller via e-post till: gustaf@esmg.se.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas
tillgängliga på Bolagets kontor med adress Gamla Brogatan 11, 111 20
Stockholm samt på Bolagets webbplats www.esmg.se senast tre veckor
före stämman, dvs. senast den 8 juni 2017. Fullständiga
beslutsförslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer
att hållas tillgängliga på samma sätt senast två veckor före stämman,
dvs. senast den 15 juni 2017. Handlingarna skickas också utan kostnad
till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.
Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

______________________

Stockholm i maj 2017

Everysport Media Group AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/everysport-media-group/r/kallelse-till-arsstam...
http://mb.cision.com/Main/13975/2274794/680424.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.