Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-18

Everysport Media Group: Kallelse till extra bolagsstämma i Everysport Media Group AB (publ)

Everysport Media Group AB (publ), org.nr. 556739-8143, ("Bolaget")
håller extra bolagsstämmafredagen den 18 oktober 2019 klockan 11.00 i
Bolagets lokaler, Gamla Brogatan 11 i Stockholm.

Anmälan och registrering

För att få delta på stämman ska aktieägare vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 oktober 2019 (eftersom
avstämningsdagen är en lördag måste således aktieägare vara införd i
aktieboken redan den 11 oktober 2019). Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering
måste vara verkställd senast den 12 oktober 2019 (eftersom
avstämningsdagen är en lördag måste således aktieägare vara införd i
aktieboken redan den 11 oktober 2019). Aktieägare bör därför i god
tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till
Bolaget senast den 14 oktober 2019. Anmälan om deltagande sker:

· per post: Everysport Media Group AB, Box 3619, 103 59 Stockholm,
märkt "Extra bolagsstämma", eller

· per e-post: alexander.rodstrom@esmg.se.
I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress,
telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud
eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under
förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än
ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre
giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i
original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar
utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan
angiven adress senast den 14 oktober 2019.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats,
www.esmg.se.

Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande.

2 Val av ordförande vid stämman.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd.

4 Godkännande av dagordning.

5 Val av en eller två justeringsmän.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7 Beslut om ändring av bolagsordningen.

8 Beslut om sammanläggning av aktier (sammanläggning 1:25).

9 Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2- Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Paul Fischbein väljs som ordförande vid
stämman.

Punkt 7 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagsordningens
gränser för att möjliggöra sammanläggningen av Bolagets aktier enligt
punkt 8 på dagordningen. Styrelsen föreslår följande ändringar av
bolagsordningen:

1. Gränserna för Bolagets antal aktier (§ 5 i bolagsordningen) ändras från lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 till lägst 4 500 000 och högst 18 000 000.

2. Gränserna för antalet aktier som kan ges ut av respektive serie (§ 6 i bolagsordningen) ändras, varvid A-aktier kan ges ut till ett antal av högst 16 200 000 och B-aktier till ett antal av högst 1 800 000.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar att rösta för styrelsen
förslag till beslut om sammanläggning av aktier (punkten 8 på
dagordningen).

Punkt 8 - Beslut om sammanläggning av aktier (sammanläggning 1:25)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en sammanläggning av
Bolagets aktier av serie A i syfte att uppnå ett för Bolaget
ändamålsenligt antal aktier varvid tjugofem (25) befintliga aktier
läggs ihop till en aktie (sammanläggning 1:25). Efter genomförd
sammanläggning kommer antalet aktier av serie A i Bolaget att minska
från 113 562 412 till 4 542 496. Större aktieägare i Bolaget har
åtagit sig att ställa upp som garanter varvid övriga aktieägare från
dessa garanter vederlagsfritt erhåller så många aktier som behövs för
att aktieägarnas innehav ska vara delbart med tjugofem (25). Beslutet
förutsätter ändring av bolagsordningen.

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fastställa
avstämningsdag för sammanläggningen. Styrelsen föreslår att såväl
styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre
justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga för
registreringen av beslutet vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden
AB.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar att rösta för styrelsen
förslag till beslut om ändring av Bolagets bolagsordning (punkten 7
på dagordningen).

Antalet aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns totalt 113 562 412 A-aktier med 10 röster vardera,
således totalt 1 135 624 120 röster. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Aktieägares frågerätt

I enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 § ska styrelsen och
verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman
lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen.

Tillgängliga handlingar

Bolagsordning kommer hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress
Gamla Brogatan 11, 111 20 Stockholm. Kopior av nämnda handling sänds
även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets
webbplats, www.esmg.se.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till
den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

Denna information är sådan information som Everysport Media Group
(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18
september 2019.

Everysport Media Group AB (publ)

Stockholm i september 2019
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/everysport-media-group/r/kallelse-till-extra-...
https://mb.cision.com/Main/13975/2907475/1107701.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.