Du är här

2016-02-15

Evli Pankki Oyj: Kutsu Evli Pankki Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 8.3.2016

Evli Pankki Oyj Pörssitiedote 15.2.2016 klo 13.15

Kutsu Evli Pankki Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 8.3.2016

Aika:
8. maaliskuuta 2016 klo 9.00
Paikka:
Finlandia-talo (B-sali, kongressisiipi), Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki

Evli Pankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään 8.3.2016 kello 9.00 alkaen Finlandia-talossa, kongressisiiven
B-salissa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki (sisäänkäynnit M1
ja K1). Kokouksen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 8.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2015 vahvistetun taseen
perusteella maksetaan osinkoa 0,31 euroa A-sarjan ja B-sarjan osakkeelta, eli
yhteensä noin 7.227.315,20 miljoonaa euroa, ja loppuosa jakokelpoisista
varoista jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka
on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.3.2016 merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään omistajaluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan
17.3.2016.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 69 prosenttia yhtiön äänivaltaisista
osakkeista ehdottavat, että hallituksen jäsenelle maksettavan palkkion
suuruus olisi 4.100,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle
maksettavan palkkion suuruus olisi 6.000,00 euroa kuukaudessa. Lisäksi
valiokuntien puheenjohtajille esitetään maksettavaksi 800,00
euroa/valiokunnan kokous.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 69 prosenttia yhtiön äänivaltaisista
osakkeista ehdottavat, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistettaisiin yhteensä seitsemän (7) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 69 prosenttia yhtiön äänivaltaisista
osakkeista ehdottavat, että yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin
uudelleen Henrik Andersin, Robert Ingman, Harri-Pekka Kaukonen, Johanna
Lamminen, Mikael Lilius, Teuvo Salminen ja Thomas Thesleff.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun
mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n
nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Marcus Tötterman.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön
omien A-sarjan ja B-sarjan osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa
erässä seuraavasti:

Hankittavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
1.696.213 osaketta, ja hankittavien omien B-sarjan osakkeiden lukumäärä voi
olla yhteensä enintään 635.178 osaketta, mikä määrä vastaa yhteensä noin 10
prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
B-osakkeille muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan
hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää
muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden
hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä,
joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä, mukaan
lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä
enintään 2.331.392 B-sarjan osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön
kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Kuitenkin edellä mainitusta
enimmäismäärästä enintään 233.139 osaketta voidaan antaa käytettäväksi yhtiön
osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä määrä vastaa noin 1 %:a
yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan
lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.
Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa
mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien
sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat
valtuutukset.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 asti.

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä
kokouskutsu sekä Evli Pankki Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla Evli Pankki Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessawww.evli.com/yhtiokokousviimeistään tiistaina 16.2.2016.
Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 22.3.2016.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.2.2016 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on
merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 3.3.2016, mihin mennessä
ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) Evlin internetsivujen kauttawww.evli.com/yhtiokokous

b) puhelimitse numeroon 020 770 6898 arkisin klo 9.00-16.00;
d) kirjeitse osoitteeseen Evli Pankki Oyj, Yhtiökokous, PL 1081, 00101
Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilö-/y-tunnus, osoite,
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen
henkilötunnus.
Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.2.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 3.3.2016 klo
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon
viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen
välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja,
tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu
edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Evli
Pankki Oyj, Yhtiökokous, PL 1081, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5
luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Evli Pankki Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 15.2.2016 yhteensä 23.313.920
osaketta jakautuen 16.962.136 A-sarjan osakkeeseen ja 6.351.784 B-sarjan
osakkeeseen. Yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen A-osake oikeuttaa
yhtiökokouksessa äänestämään kahdellakymmenellä (20) ja jokainen B-osake
yhdellä (1) äänellä.

Kokousosallistujat ovat tervetulleita kokouksen jälkeen pidettävään
kahvitilaisuuteen.

Helsingissä 15.2.2016

EVLI PANKKI OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. (09) 4766 9871,
juho.mikola@evli.com

Evli lyhyesti:

Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa
yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Yhtiö tarjoaa
varainhoitopalveluita, erilaisia pääomamarkkinoihin liittyviä palveluita,
kuten osake- ja muiden sijoitustuotteide...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.