Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Evolution Gaming: Beslut vid årsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ)

Vid årsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ) den 26 april 2019
fastställdes resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen
för 2018 och det beslutades bl.a. om vinstutdelning om 1,20 euro per
aktie, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören, omval av styrelseledamöter och styrelseordförande,
bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier samt
uppdelning av aktier och ändring av bolagsordningen.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2018.

Beslut om vinstutdelning
Årsstämman beslutade om utdelning av 1,20 euro per aktie och att
tisdagen den 30 april 2019 ska vara avstämningsdag för erhållande av
utdelning. Utdelningen beräknas komma att utbetalas den 8 maj 2019
genom Euroclear Sweden AB.

Beslut om ansvarsfrihet, omval av styrelseledamöter och styrelsearvode
Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga
styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret
2018.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter.
Jens von Bahr, Joel Citron, Jonas Engwall, Cecilia Lager, Ian
Livingstone och Fredrik Österberg omvaldes som styrelseledamöter och
Jens von Bahr omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet
av årsstämman 2020.

Årsstämman beslutande att arvodet till styrelseledamöterna för tiden
fram till nästa årsstämma ska ökas till 150 000 euro (70 000 euro
föregående år), varav 30 000 euro (föregående år 10 000) ska utgå
till var och en av de styrelseledamöter som har valts av årsstämman
och som inte är anställda i bolaget. Årsstämman beslutade vidare att
ingen ytterligare ersättning ska utgå till medlemmar i
styrelseutskotten (ordföranden i revisionsutskottet erhöll tidigare
en ytterligare årlig ersättning om 20 000 euro).

Höjningen av det totala arvodet från 70 000 euro till 150 000 euro
bedöms vara marknadsmässig.

Val av revisor och fastställande av revisorsarvode
Årsstämman beslutade att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020 och att arvode
till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om principer för att utse ledamöter i valberedningen
Årsstämman beslutade att de principer som anger hur valberedningens
ledamöter ska utses som antogs på årsstämman 2017 och 2018 ska
fortsätta att tillämpas under 2019. Enligt principerna ska
valberedningen bestå av tre ledamöter som ska utses av de tre
röstmässigt största aktieägarna i bolaget den sista bankdagen i
augusti 2019 tillsammans med en styrelseledamot som är oberoende i
förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som motsvarar de riktlinjer som årsstämman 2018
beslutade om. Enligt riktlinjerna ska ersättning till ledande
befattningshavare baseras på villkor som är konkurrenskraftiga och
samtidigt i linje med aktieägarnas intressen. Syftet med riktlinjerna
är vidare att säkerställa att bolaget kan attrahera, motivera och
behålla seniora ledningspersoner med sådan kompetens och erfarenhet
som krävs för att uppnå bolagets operativa mål.

Bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om dels
återköp dels överlåtelse av egna aktier. Återköp av egna aktier får
ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande
prisintervallet under förutsättning att bolagets innehav av egna
aktier inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
Överlåtelse av egna aktier får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm
med så många aktier som vid var tid innehas av bolaget.

Syftet med bemyndigandena om återköp och överlåtelse av egna aktier är
att ge styrelsen möjlighet att anpassa och förbättra bolagets
kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare värde för
aktieägarna, och/eller att möjliggöra för bolaget att använda
återköpta egna aktier som betalning för, eller finansiering av,
förvärv av företag eller verksamheter eller för att säkra eller
underlätta utnyttjande av bolagets incitamentsprogram.

Uppdelning av aktier och ändring i bolagsordningen
Årsstämman beslutade om uppdelning av bolagets aktier, s.k.
aktiesplit, varigenom varje befintlig aktie delas upp i fem aktier
(5:1), och att § 5 i bolagsordningen ändras så att antalet aktier ska
vara lägst 175 miljoner och högst 700 miljoner. Efter att
aktiespliten har genomförts kommer antalet aktier i bolaget att uppgå
till totalt 179 851 885, var och en med ett kvotvärde om 0,003 euro.

Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen för
aktiespliten.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut
Protokollet från årsstämman, inklusive de fullständiga besluten och
den nya bolagsordningen, kommer att finnas tillgängligt på bolagets
webbplats, www.evolutiongaming.com.

För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com

Informationen lämnades för offentliggörande klockan 15:15 den 26 april
2019.

Evolution Gaming utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut
fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan
bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande
B2B-leverantör med cirka 200 operatörer som kunder. Koncernen har
idag cirka 6 500 anställda i studior i Europa och Nordamerika.
Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med
ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/evolution-gaming/r/beslut-vid-arsstamma-i-evo...
https://mb.cision.com/Main/12069/2798298/1033059.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.