Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-22

EVRY: Innkalling til ordinær generalforsamling i EVRY ASA

(Oslo, 22. april 2014) Aksjeeierne i EVRY ASA innkalles med dette til ordinær
generalforsamling onsdag 14. mai 2014 kl. 09.00 i Telenor Expo, Snarøyveien
30, Fornebu.

Vedleggene til denne innkallingen er gjort tilgjengelig påwww.evry.com.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av møtet ved styrets leder, herunder opptak av fortegnelse over
fremmøtte aksjonærer I henhold til allmennaksjelovens § 5-12 første ledd
åpnes generalforsamlingen av styrets leder.

2. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med
møteleder

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

4. Valg av styremedlem som skal velges av aksjeeierne

I henhold til Instruks for Valgkomitéen, skal Valgkomitéen fremme forslag til
kandidater for valg til styret i selskapet. Etter vedlagte innstilling
fremmer Valgkomitéen følgende forslag for generalforsamlingen:

Arve Johansen, Anders Brandt og Hilde Ringereide gjenvelges som styremedlemmer
for en periode på inntil to år. Tone Wille velges som nytt styremedlem for en
periode på inntil to år. Arve Johansen gjenvelges som styreleder. Styret
velger selv sin nestleder.

5. Valg av ett medlem til Valgkomitéen

I henhold til Instruksen skal Valgkomitéen overfor generalforsamlingen fremme
forslag til medlemmer av Valgkomitéen. Valgkomitéen fremmer følgende forslag
for generalforsamlingen:

Bjørn Magnus Kopperud og Erik Amlie gjenvelges som medlem av Valgkomitéen for
en periode på inntil to år. Erik Amlie gjenvelges som leder av Valgkomitéen.

6. Honorar for styret, herunder deltakelse i Kompensasjonsutvalget og
Revisjonsutvalget

Valgkomitéen foreslår at honorarene for styret og dets utvalg skal gjelde fra
ordinær generalforsamling til ordinær generalforsamling avholdes i 2015.

Valgkomitéen foreslår følgende honorarer:

Styreleder NOK 490 000

Styrets nestleder NOK 335 000

Styremedlem NOK 288 000

Honorarene har stått uendret siden 2011 og årets honorarer innebærer en økning
på ca. 3 %.

Valgkomitéen foreslår følgende faste tilleggshonorar for medlemmer av:

Revisjonsutvalget:

Utvalgsleder NOK 90 000

Utvalgsmedlem NOK 60 000

Kompensasjonsutvalget:

Utvalgsleder NOK 60 000

Utvalgsmedlem NOK 40 000

Disse tilleggene er uendret fra foregående år.

Blant de ansattevalgte styrerepresentantene er det også valgt
vararepresentanter.

Dersom et av de ansattevalgte styremedlemmene ikke er til stede på et
styremøte, og varamedlemmet stiller i stedet for styremedlemmet, skal
varamedlemmet kompenseres med 1/10 av styrehonoraret, og det faste
styremedlemmet trekkes tilsvarende.

Halve ovennevnte honorar utbetales etter halv styreperiode, dvs. i oktober, og
at resterende del av honoraret utbetales ved neste ordinære
generalforsamling.

Valgkomiteen fremmer følgende forslag til vedtak:

Honorar for styret, herunder deltakelse i Kompensasjonsutvalget og

Revisjonsutvalget blir som foreslått i Valgkomitéens innstilling.

7. Honorar for selskapets revisor

Selskapets revisor har beregnet et honorar for 2013 på NOK 1,3 millioner,
hvorav

NOK 1 million refererer seg til lovpålagt revisjon og NOK 0,3 millioner til
andre tjenester. Styret har ikke bemerkninger til honorarkravet.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Honorar til revisor for 2013 på NOK 1,3 millioner godkjennes.

8. Honorar for Valgkomitéen

Styret foreslår i henhold til § 8 i selskapets vedtekter og punkt 4 i Instruks
for

Valgkomitéen et honorar til Valgkomitéen for 2013 på NOK 35 000 for ordinære
medlemmer og NOK 50 000 for lederen av Valgkomitéen. Honoraret er tilsvarende
som for 2012. Honorar for Valgkomitéen utbetales i anledning neste ordinære
generalforsamling.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Honorar til Valgkomitéens ordinære medlemmer fastsettes til NOK 35 000 og for
lederen av Valgkomitéen fastsettes honoraret til NOK 50 000 frem til neste
ordinære generalforsamling.

9. Redegjørelse om selskapets nåværende situasjon

10. Orientering fra Revisjonsutvalget

11. Orientering fra Kompensasjonsutvalget, samt behandling av styrets
retningslinjer for lederlønnsfastsettelse etter allmennaksjelovens § 6-16a

Erklæring fra styret i henhold til allmennaksjelovens § 6-16a om fastsettelse
av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte vedlegges innkallingen
(Vedlegg 2). Styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen i EVRY ASA
for det kommende regnskapsåret fremgår i punkt 2 i erklæringen. I henhold til
allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd skal det holdes en rådgivende avstemning
over styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen på
generalforsamlingen. Styrets retningslinjer for godtgjørelse i form av
tildeling av aksjer, tegningsretter, opsjoner og andre former for
godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i
EVRY ASA eller i andre selskaper innenfor det samme konsernet skal godkjennes
av generalforsamlingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets prinsipper for
lederlønns-fastsettelsen i EVRY ASA for det kommende regnskapsåret slik disse
fremgår av punkt 2 i styrets erklæring i henhold til allmennaksjelovens §
6-16a om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

12. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2012 og
tildeling av utbytte

Årsregnskap med noter og styrets årsberetning er inntatt i årsrapporten.

Konsernets utbyttepolitikk tilsier utbetaling av utbytte på 20 til 50 % av
netto resultat, og styret foreslår for generalforsamlingen å utbetale et
utbytte på NOK 0,40 pr aksje. Dette medfører et totalt utbytte på NOK 107
millioner (27 % av netto resultat).

Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per utgangen av 14. mai 2014 (slik
disse fremkommer av VPS-registeret 19. mai 2014), og selskapets aksjer vil
handles på Oslo Børs eksklusive utbytte fra og med 15. mai 2014. Utbetaling
av utbytte forventes å skje 28. mai 2014.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2013 godkjennes. Styrets
forslag om utbytte på NOK 0,40 pr aksje godkjennes.

13. Fullmakt til å erverve egne aksjer

Det foreslås at styret får fullmakt til å erverve egne aksjer til
fremskaffelse av aksjer til aksjekjøpsprogram.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende
vedtak:

Under henvisning til allmennaksjelovens § 9-4 gis styret fullmakt til å
erverve egne aksjer. Fullmakten er begrenset slik at høyeste pålydende verdi
av de aksjer selskapet i alt kan erverve er totalt NOK 8 750 000. Selskapet
kan imidlertid ikke på noe tidspunkt erverve aksjer slik at samlet pålydende
verdi av selskapets beholdning av egne aksjer etter ervervet overstiger 10 %
av aksjekapitalen. Erverv kan skje til en pris pr. aksje på minimum NOK 1,75
og maksimum NOK 100. Egne aksjer skal kun kunne benyttes i forbindelse med
aksjekjøpsprogram for ansatte. Erverv og avhendelse av egne aksjer skal
foretas over børs. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære
generalforsamling, dog ikke lengre enn til 1. juni 2015.

14. Endringer i vedtektenes § 2

Selskapets registrerte kontor er i Bærum og følgelig må selskapets vedtekter
endres.

Styret foreslår at generalforsamlingen beslutter å endre vedtektenes § 2 til å
lyde som følger:

"Selskapets forretningskontor er i Bærum."

* * *

Totale antall aksjer og stemmerettigheter

Selskapets aksjekapital består av totalt 267 338 981 aksjer, hvorav selskapet
selv eier 385 087 aksjer. Det kan ikke utøves stemmerett for aksjene
selskapet selv eier. Totalt antall stemmeberettigede aksjer er således 266
644 068. Hver av disse aksjene har én stemme.

Aksjeeier som har inngitt påmelding innen fastsatt frist (se nærmere nedenfor)
har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er
registrert i Verdipapirsentralen (VPS) på tidspunktet for
generalforsamlingen. Dersom aksjeeier har ervervet aksjer kort tid før
generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for de transporterte aksjene kun
utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt
VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 4-2
(1).

Eier av forvalterregistrerte aksjer som ønsker å utøve sine rettigheter på
generalforsamling, må registrere seg direkte i aksjonærregisteret i VPS, jf.
allmennaksjeloven § 4-10.

Aksjeeierens rettigheter

En aksjeeier kan ikke kreve at nye saker settes på dagsorden, siden fristen
for å kreve dette er utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning og
forskrift om selskapets opplysningsplikt før og etter generalforsamlingen i
visse allmennaksjeselskaper. En aksjeeier har rett til å fremsette forslag
til beslutning i de saker som generalforsamlingen skal behandle.

En aksjonær kan kreve at styremedlemmer, medlemmer av bedriftsforsamlingen og
daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold
som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjennelse av årsregnskapet og
årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og
(iii) selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre
selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal
behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten
uforholdmessig skade for selskapet.

Påmelding til generalforsamling

I følge selskapets vedtekter § 7 må aksjeeiere som ønsker å delta i
generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig, gi forhåndsmeddelelse
til selskapet. Forhåndsmeddelelse kan enten gis elektronisk på selskapets
nettsider: www.evry.com eller skriftlig til Nordea Bank Norge ASA, Issuer
Services, Pb. 1166 Sentrum, 0107 Oslo eller via telefaks 22 48 63 49. Styret
har bestemt at slik meddelelse må være innkommet til selskapet senest fredag
9. mai 2014 kl. 16:00. Vedlagte påmeldingsskjema (Vedlegg 3) bes benyttet.

Fullmakt

En aksjeeier som ikke selv er til stede på generalforsamlingen kan møte ved en
fullmektig etter eget valg. Alternativt kan fullmakt meddeles styrets leder
eller konsernsjef. Aksjeeiere har anledning til å meddele fullmakt med eller
uten stemmeinstruks. Vedlagte fullmaktsskjema som inntatt i
påmeldingsskjemaet (Vedlegg 3) bes benyttet. Fullmakten kan sendes per post
til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Pb. 1166 Sentrum, 0107 Oslo eller
via telefaks 2248 6349. Elektronisk innsendelse av fullmakt vil ikke være
mulig. For fullmakter gjelder samme frist som angitt for påmelding, fredag 9.
mai 2014 kl. 16:00. Fullmak...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.